Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Blíží se konec prázdnin a tudíž začátek nového školního roku i v Mateřské škole ve Slatiňanech. Na pár otázek nám odpověděla její ředitelka, paní Hana Rudová.

1/
Na začátku nového školního roku na vás čekají asi největší starosti z organizací chodu celého zařízení, je tomu tak a jaké jsou největším „kamenem úrazu“?
Já to nepovažuji za „kámen úrazu“ ale beru to tak, že to prostě patří k práci v mateřské škole a musí se jen reagovat na to, jaké jsou podmínky, zda zůstaly stejné nebo se v něčem změnily. Každý začátek nového školního roku je náročný, protože připravit školu na zahájení provozu je vždy trochu hektické, aby se vše stihlo a připravilo tak, jak má být. Čisté, estetické, vše a každý na svém místě. A když už to všechno je zajištěno, tak aby se dobře zvládla organizace práce a provozu nejen na začátek, ale po celý školní rok. Vždy se musí vycházet z podmínek, které jsou ( počty dětí a pracovníků, prostorové, bezpečnostní, hygienické, finanční podmínky,…). Že těch starostí není zrovna málo. Navíc nám k tomu přibyla příprava provozu 5. oddělení, které se nově otevírá. I o letošních prázdninách tak jako loni jsme zrekonstuovali další dětské sociální zařízení se šatnou. Loni to bylo 3. oddělení, letos je to oddělení 4. V 1. oddělení se udělala další etapa vytápění formou klimatizace a ve školní kuchyni nové odsavače včetně elektroinstalace. Ke starostem nám napomohlo i počasí, kdy větrná smršť vyvrátila jednu z lip na zahradě a ta zlikvidovala pískoviště a skluzavku pro děti. A aby toho nebylo málo, tak tato smršť poškodila na zahradě chráněný strom –liliovník tulipánokvětý, jehož rozlomením došlo nejen k jeho poškození, ale odnesly to brána a oplocení. Takže vidíte, že se opravdu nenudíme. Musím ale říci, že mám kolem sebe takové lidi, kteří svou práci dělají se zaujetím, zodpovědně a s láskou. A když se dají dohromady, musí se přece dílo podařit, i když někdy nejde všechno hladce a hned.

2/
Na tento školní rok jste požádali o rozšíření kapacity dětí docházejících do MŠ a vaší žádosti bylo vyhověno. Jak to bude vypadat v reálu? Jaká byla kapacita dětí, které mohly navštěvovat školku dosud, a jaká bude od září, respektive o jaký počet dětí bude kapacita navýšena?
V reálu to bude vypadat tak, že se otevře k 1. září 2008 ještě 5. oddělení , ve kterém bude zapsáno 15 dětí a v ostatních bude zapsáno po 28 dětech, celkem tedy 127 dětí.Je to maximální počet dětí, více již do současné mateřské školy nelze kapacitně přijmout.
K zápisu se dostavilo kolem 50 dětí.Na zvýšený zájem mělo vliv také to, že maminky mohou využít možnost nástupu do zaměstnání dříve než s ukončením čtvrtého roku dítěte.
Jsme rádi, že bylo naší žádosti o navýšení kapacity vyhověno. Tím jsme mohli i my vyhovět žádostem rodičů o umístění dětí v MŠ.
Do základní školy odchází 23 předškoláků. To je oproti minulým rokům méně.V novém školním roce bude předškoláků 47, což je víc než dvojnásobek.

3/
Mělo to nějaký dopad i na personál a obsazenosti pracovních míst? Bylo zapotřebí nějaké personální změny?
Bude přijata jedna nová pedagogická pracovnice na celý úvazek a u jedné provozní pracovnice dojde k navýšení úvazku.

4/
Čekají děti nějaké novinky? A co nejzajímavějšího zpříjemní jejich každodenní pobyt ve školce v tom nadcházejícím školním roce?
Když to vezmu, tak každý den v MŠ je pro děti nový. Nikdy není stejný. A záleží na každé paní učitelce, jak ho pro děti připraví.Někdo si myslí, že si děti ve školce jenom hrají a učitelky je hlídají, ale ono to tak jenom vypadá. Každá činnost musí být předem promyšlená a učitelka musí při tom respektovat požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, z něhož vychází náš školní vzdělávací program a z něho jednotlivé třídní programy. Snažíme se vše neustále vylepšovat. Naším přáním je, aby děti chodily do MŠ rády a rády se do ní vracely. Mimo programy na jednotlivých odděleních budou čekat děti i programy společné jako divadelní představení, výlety, plavecký výcvik ( nejen pro nejstarší děti v bazénu v Chrudimi, ale i v bazénu Domova sociálních sužeb Slatiňany, který byl v tomto končícím školním roce novinkou, a kde si děti letošní vodní hrátky opravdu dobře užily ).Čekají nás také akce dětí společně s jejich rodiči.A určitě tu budou ještě další překvapení.

5/
Jsou nějaké změny v platbách a příspěvcích?
V mateřské škole se platí stravné( výše se odvíjí od ceny potravin, v současné době činí 29 Kč na den) a školné, které se vypočítává z neinvestičních nákladů na provoz mateřské školy v kalendářním roce a činí 30 % jejich výše – od září 2008 se zvyšuje o 30 Kč na 300 Kč/měsíc. Tento poplatek dosud neplatily děti docházející do MŠ poslední rok před nástupem do ZŠ, ale od roku 2009/2010 ho už také budou platit.

6/
Změnilo se něco v podmínkách přijetí žáků do mateřské školy? A jak tomu je s dětmi, jejichž maminky jsou s druhým sourozencem doma na mateřské dovolené?
Při přijímání dětí do mateřské školy se ředitelka musí řídit školským zákonem.
Děti jsou přijímány do MŠ na základě rozhodnutí ve správním řízení, kterému předchází zápis do MŠ.
Děti, jejichž maminky jsou doma na mateřské dovolené s druhým dítětem, mohou do mateřské školy být také přijaty na základě výše uvedeného zákona. Pokud by počet žádostí o umístění do mateřské školy přesáhl její kapacitu, pak se musíme řídit vnitřní směrnicí mateřské školy, kde je uvedeno, že se přednostně přijímají děti v posledním roce před nastoupením do základní školy, pak děti zaměstnaných rodičů atd. Potom by se mohlo stát, že by dítě, jehož matka je na mateřské dovolené s druhým dítětem, nemuselo být do mateřské školy přijato, pokud by nebylo předškolákem. V naší mateřské škole však zatím k takové situaci nedošlo.

7/
Dříve byla docházka dětí do mateřské školy v posledním roce před nastoupením do základních škol povinná. Je tomu stále tak?
Nevím o tom, že by byla docházka dětí do mateřské školy povinná. Školský zákon, § 34, odst. 4 z roku 2005 říká, že k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud tyto děti nemohou být z kapacitních důvodů přijaty do mateřské školy, musí jim obec, v níž má dítě trvalé bydliště, zajistit zařazení do jiné MŠ. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nemá povinnost do MŠ docházet, povinnost se vztahuje pouze na obec, která musí zajistit dostatek míst pro všechny zájemce.Z této citace zákona plyne, že docházka dětí do mateřské školy není povinná. Přesto je ale důležitá. Každé dítě by mělo mateřskou školou projít. I když základem je rodina, která by měla dát dítěti co nejvíce. Nedá mu však možnost kontaktu a spolupráce v kolektivu dětí. Důležitá je právě sociální stránka. Aby se dítě umělo odloučit na určitou dobu od své rodiny, učilo se soužití a spolupráci v kolektivu svých vrstevníků, aby umělo přijmout autoritu jiné dospělé osoby,naučilo se dodržovat a respektovat dohodnutá pravidla.
Aby docházkou do mateřské školy tak, jak říká Rámcový vzdělávací program předškolní výchovy, se u dítěte vytvářely základy kompetencí k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální, personální, činnostní a občanské, které jsou důležité pro započetí systematického vzdělávání, ale zároveň pro jeho další životní etapy celoživotního učení .Proto i náš školní vzdělávací program „ Je nám dobře na světě“ o vytváření kompetencí cíleně usiluje.

8/
Je nějaká nadstandardní nabídka „služeb“ ve školce, kterou mohou využívat jen děti, které mají zájem a jsou tyto služby navíc nějak zpoplatněny?
My máme v mateřské škole několik kroužků ( hudebně pohybový, kroužek hry na flétnu zaměřený na předcházení respiračním chorobám, kroužek angličtiny ), které mohou navštěvovat podle svého zájmu starší děti. Kroužky se většinou konají odpoledne po obědě, kdy tyto děti nepotřebují tolik odpočívat nebo spát. Na individuální domluvě s učitelkou funguje v mateřské škole ještě logopedická poradna.Do budoucna bychom chtěli ještě kroužek pěvecký. Všechny kroužky vedou učitelky naší mateřské školy a jsou pro děti zdarma. Nadstandardní nabídku doplňuje ještě plavecký výcvik, který je v Domově sociálních služeb Slatiňany zdarma, ale v bazénu v Chrudimi ho rodiče svým dětem platí včetně dopravy.
Víme, že rodiče by chtěli i jiné kroužky nebo aby je navštěvovaly i mladší děti, ale my můžeme dělat jen tolik, kolik na ně máme časového prostoru a dovoluje to organizace.Pokud vypadne jen jedna pracovnice nebo je podle školního vzdělávacího programu společná akce, už to mění podmínky a někdy nejde kroužek nebo například plavání uskutečnit.

9/
Jaká je vybavenost moderní technikou – například u vás funguje klimatizace. Jsou ještě další změny, úpravy a vybavení, které stojí za zmínku?
Ano, klimatizace funguje již ve třech odděleních a to v zimě jako vytápění a v létě jako chlazení celkem dobře. Pokud se nějaký problém vyskytne, je velmi dobrá spolupráce s firmou Elektro Pešek, která klimatizaci postupně realizovala. Je však třeba opravit mateřskou školu celou. V letošním roce byl vypracován energetický audit a dokumentace na celkové zateplení celého komplexu budov včetně spojovacího vestibulu, který nám dělá velké starosti hlavně v zimě. Bylo žádáno o dotaci z fondů EU, ale v první etapě nebyla mateřská škola vybrána. Zateplení by zahrnovalo dokončení výměny oken, venkovních dveří a vytápění, zateplení fasády a střech budov.
Jak už jsem na začátku uvedla, vylepšují se dětské umývárny a šatny, také školní kuchyně je poměrně dobře vybavena.
Co nás ještě trápí, je počítačové vybavení. Zatím máme jen dva počítače – účetní a vedoucí ŠJ v jedné osobě a ředitelka. Chtěli bychom vybavit všechna oddělení, aby je mohly využívat jak učitelky, tak děti.
Další finančně nákladnou záležitostí je dovybavení školní zahrady o rozmanité průlezky a další prvky.
Jak vidíte, vše záleží na finančních prostředcích, kterých není dost a musí se dělat jen tolik, na co stačí.

10/
Máte nějakou prosbu či přání, které by měly znát potenciální žáčci vaší školy nebo spíše jejich rodiče?
Přejeme si, aby všichni, kteří k nám do mateřské školy docházejí, byli spokojeni . Děkujeme za důvěru, kterou nám rodiče tím, že nám svěří své dítě do naší péče, dávají. A pokud se vyskytne nějaký problém, řešme ho tam, kde se vyskytne.

Přejeme Vám i celému kolektivu hodně spokojených dětiček, které se k vám budou každé ráno rády vracet.

Ptala se Renata Maryšková
Městská knihovna a Infocentrum Slatiňany
Autor: Knihovna, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.září 2008
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany