Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Zákonem č. 130/2008 Sb. došlo k velké změně živnostenského zákona, která se promítla i do části věnující se ukládání sankcí podnikatelům. Současná úprava (její část) zní takto:

§ 62 odst. 1 písm. w)
Podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 49 odst. 1 neoznámí změny týkající se údajů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo nepředloží doklady o nich.

§ 62 odst. 2 písm. d)
Za správní delikt se uloží pokuta do 20 000 Kč.

Podnikající fyzickou osobou se rozumí člověk, který má platné živnostenské oprávnění (bez ohledu na to, zda v danou chvíli živnost zrovna vykonává).

Nejčastějšími změnami jsou změny adresy trvalého pobytu (příp. příjmení). Změna pobytu nastává dnem, kdy je tato změna na ohlašovně oznámena, od tohoto okamžiku běží lhůta 15 dní, od kdy musí taková osoba změnu nahlásit na živnostenském úřadě. Pokud to v této lhůtě podnikatel neučiní (např. bude čekat, až mu bude vydán nový občanský průkaz), pak se dopouští správního deliktu, jehož sankce je popsána výše.

Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 30.červen 2008
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany