Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Ta se pod názvem dětská opatrovna nacházela v pronajatém domku čp.8 J. a A. Volejníkových a byla určena pro děti chudých rodičů. Její provoz byl zahájen v létě r.1888 a trval až do r.1892, načež se přestěhovala do kláštera. Posledními soukromými majiteli této hospodářské usedlosti, po demolici v roce 1980 odstraněné, byly A. Šustrová a A. Částková. Ještě za nich byla pořízena poslední fotografie, zachycující průčelí domku včetně širokého průjezdu pro koňský povoz a malé branky pohledem ze Starého náměstí.

K jubileu 40. výročí vlády císaře Františka Josefa I. v r. 1888 si přála hraběnka Stadionová (její vila se nálézala za tratí ve směru na Orel a využívala ji jako letohrádek k letnímu pobytu, po rekonstrukci v r. 1996 je označen za Sluneční dům) založit v obci opatrovnu za podmínky, že v jejím čele budou řádové sestry. Svůj požadavek tlumočila v předstihu (v prosinci 1886) místnímu faráři A. Schreibrovi a před odjezdem do Vídně i královéhradeckému biskupovi J.B. Haisovi.

Po mnohých peripetiích se nakonec podařilo hr. Stadionové do Slatiňan přivést tři řeholnice. Byly to školské sestry řádu sv. Františka, jmenovitě Hyacinta, Jakoba, a Adalberta Zahálkovy. Je třeba se zmínit o jedné výhradě, evokující více než dvacetileté působení sester v německé jazykové oblasti mateřince v Algerdorfu u Grazu (Štýrského Hradce). Tam se věnovaly pedagogické činnosti, ale byla obava, že za tu dobu zapomněly rodný jazyk, neboť pocházely ze Sloupnice u Litomyšle. Zkoušku z češtiny před zkušební komisí v Praze všechny úspěšne zvládly a už jim nic nebránilo pracovat v českém prostředí, o což samy marně usilovaly.

Článek doplňujeme o podobizny dvou osobností, které se nejvíce zasloužily na transferu těchto sester do naší obce. Jsou to již výše uvedená Ludvika Stadionová (1838 - 1907) a duchovní diecéze Jan Baptista Hais (1829 - 1892). Pozornost si zaslouží i Jakoba Zahálková (1844 - 1912), která jako jediná ze sester dřímá svůj věčný sen na zdejším hřbitově.

V historii počátku konventu je datum 12. června 1888 velmi významné. Toho dne uvedla pí. hraběnka do domku kupce Volejníka sestry Zahálkovy. O dva dny později byl tento malý ústav pro předškolní děti vysvěcen a veřejnosti otevřen 2. července. Rodiče do něj přivedli tolik dítek, že kapacitně jej nestačil pojmout. Největší radost měla sama iniciátorka opatrovny, protože ji denně navštěvovala, aby se drobotinou potěšila, obsloužila je svačinou a podělila drobnými dárky. Školské sestry se zapojily do výuky “maličkých”, orientující dětskou duši k víře a pokoře. Ještě v témže roce došlo ke změně statutu komunity františkánek. Její osamostatnění umožnilo další rozvoj a realizovat vize před nimi očekávané. Nejstarší ze sester, představená Matka Hyacinta, měla o důstojnějším řeholním stánku jasné představy.

Na závěr je třeba poznamenat, že nová česká odnož (pobočka) církevního řádu ve Slatińanech, který sestry Zahálkovy založily, byla vzorem nejen ve skromnosti a obětavosti, ale také v křesťanské výchově mladé generace.

Ing. Milan Vorel
Autor: , Trvalý odkaz, Historie, Město, 5.květen 2008
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany