Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Asi každý rodič se setkal v médiích s informacemi o tom, že probíhá jakási školní reforma, která přiměla školy, aby zpracovávaly svůj školní vzdělávací program. Palcové titulky v novinách oznamovaly konec „biflování“ a ohlašovaly příchod výrazných změn. Děti se budou do školy těšit, učení je bude bavit, protože bude probíhat zábavnou formou atd. Na jedné straně přijala část rodičovské veřejnosti tyto ohlašované změny s nadšením a očekáváním, druhá část se obávala toho, že poklesne úroveň znalostí, že si děti budou jenom hrát atd. Tento spor se odehrává na celostátní úrovní již řadu měsíců, zapojují se do něj i různé významné osobnosti. Většina takových stanovisek je však velmi zjednodušená. Pojďme se podívat na náš případ.

Co znamená realizace školské reformy v konkrétní rovině, tedy na Základní škole ve Slatiňanech? Jak ji učitelé uchopili? V prvé řadě nám jde o „zesmysluplnění“ práce školy.

Co budou dnešní děti v budoucnu potřebovat? Určitě budou muset mít určitou sumu znalostí, to nikdo nezpochybňuje, budou však muset ovládat spoustu dalších věcí. Budou se muset umět dobře vyjadřovat, diskutovat, naslouchat, kriticky přemýšlet, řešit problémové situace, spolupracovat, vyhledávat a třídit informace, rozhodovat se, nést odpovědnost za svůj přístup a výsledky atd. V tradičním pojetí školy se však takové dovednosti příliš efektivně nerozvíjejí. Z mezinárodních výzkumů (např. výzkum PISA) dlouhodobě vychází žákům v České republice vynikající výsledek v oblasti sumy znalostí, a špatný výsledek ve schopnosti tyto naučené znalosti uplatnit.

Proto se v naší škole snažíme zavádět a používat metody aktivního učení, které vedou děti k tomu, aby iniciativně pracovaly na různých úkolech, používáme metody kritického myšlení, které umožňují žákům hledat a formulovat vlastní názor či stanovisko k různým otázkám. Pracujeme často metodami kooperativní výuky, které učí děti týmové spolupráci. Provádíme projekty, které mají propojovat teorii s praxí, organizujeme vícedenní kurzy zaměřené na osobnostní a sociální výchovu (v každém ročníku jinak tématicky laděné). Realizujeme různé exkurze a zpracováváme z nich výstupy. Snažíme se zohledňovat individualitu žáka. Snažíme se ve škole budovat pozitivní atmosféru vzájemné úcty.

V oblasti hodnocení dává stále více rodičů žáků 1. stupně přednost slovnímu hodnocení, které dokáže lépe vystihnout průběh i výsledky práce žáka než „zaškatulkování“ do příslušné známky. Výsledky srovnávacích testů i přijímacích zkoušek ukazují dlouhodobě velmi dobrou úroveň. Na základě zapojení školy do projektu Minimalizace šikany a aktivní práce se vztahy se v průběhu posledních dvou let podařilo výrazně snížit výskyt projevů nevhodného chování žáků.

Nic z toho všeho však nejde snadno a často je podmíněno velkým úsilím pedagogů, kteří do své práce vkládají mnoho času i energie nad rámec běžných povinností.

Žádná z uvedených metod však není samospásná a nezaručuje sama o sobě úspěšnost. V kontextu doby se potýkáme s problematickým životním stylem a projevy některých žáků (konzumní přístup k životu, pohodlnost, kouření, vandalismus, lhostejnost vůči okolí i svému vzdělávání). S těmito výzvami se snažíme bojovat, hledáme různé cesty. Potřebujeme spolupracující rodiče a hlavně úsilí každého jednotlivého žáka.

Realizace reformy znamená především práci na lepší připravenosti dětí do jejich budoucího života. V žádném případě není o snižování nároků a uvolňování morálky. Ceníme si dobré spolupráce většiny rodičů se školou. U některých rodičů však zájem o spolupráci postrádáme.

Koncem března proběhne víkendový prožitkový kurz pro zájemce z řad rodičů, který bude zaměřen na metody aktivního učení, prevenci sociálně patologických jevů a různá další témata týkající se současných trendů v pedagogice.

Mgr. Daniel Vychodil, ředitel školy
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 2.březen 2008
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany