Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Zastupitelstvo města Slatiňany vydalo dne 17. 12. 2007 Obecně závaznou vyhlášku města Slatiňany č. 3/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která je účinná od 1. 1. 2008. Poplatek, který je předmětem uvedené vyhlášky, byl stejně jako v minulém roce stanoven na základě nákladů spojených s likvidací odpadu, tj. nákladů na svoz směsného komunálního odpadu ze sběrných nádob (popelnic, kontejnerů), nákladů na zajištění provozu sběrného dvora a nákladů na zajištění svozu vytříděných složek komunálních odpadu z barevných kontejnerů na plasty, sklo a papír rozmístěných po městě.

S ohledem na nárůst objemu odpadů a provozních nákladů (doprava, uložení odpadu na skládkách atd.) dochází pro rok 2008 k navýšení předmětného poplatku, a to na 480,- Kč za poplatníka (osobu s trvalým pobytem na území města Slatiňany stejně jako osobu, která má na území města Slatiňany ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci).

Od poplatku jsou osvobozeni:
a)studenti, kteří jsou celoročně ubytováni na internátech a kolejích, (na základě předloženého dokladu z ubytovacího zařízení), vyjma měsíců července a srpna,
b)občané trvale hlášeni na území města Slatiňany, kteří se na adrese trvalého pobytu ani jinde na území města Slatiňany prokazatelně více jak 1 rok nezdržují (pobyt v zahraničí, léčebnách, nemocnicích apod.)
c)fyzické osoby dle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, v místech, kde není zajištěn komplexní systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
d)občané trvale hlášeni v domech č. p. 795, 153 a 115 ve Slatiňanech.

Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen oznámit ve lhůtě 15 dnů písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku, ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě je poplatník takto osvobozený povinen oznámit zánik nároku na osvobození.

K úhradě předmětného poplatku budou nejpozději do 15. 2. 2008 poplatníkům (případně společným zástupcům za domácnost) zaslány poštovní poukázky.

Do uvedeného termínu budou zaslány i poukázky k úhradě místního poplatku ze psa (výše tohoto poplatku se nemění, zůstává stejná jako v roce 2007).

Oba poplatky lze uhradit bezhotovostní formou nebo v hotovosti v úřední dny (pondělí a středa) na pokladně městského úřadu Slatiňany.

Poplatek za odpad je splatný nejpozději do 28. 2. 2008.
Poplatek ze psa je splatný nejpozději do 31. 3. 2008.

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený (neodvedený) poplatek nebo jeho nezaplacenou (neodvedenou) část až na trojnásobek.

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 3.únor 2008
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany