Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V propagačních materiálech vydávaných zdejším zámkem bývá často reprodukován obraz, který je v části hipologického muzea zahrnut do obrazové galerie uměleckého ztvárnění koňského plemene. Jedná se o žánrový výjev, při němž kovář kontroluje “obutí“čtyřspřeží v zápřahu lehkého kočáru před vyjížďkou mladé knížecí rodinky (viz. obrázek). Malíř Otto Walter, štětcem zachytil v tomto případě situaci s fiktivním dějem a diky své obrazotvornosti urnu vykreslil vesnické postavičky i ze vzdálené návsi sledující práci kovářského mistra.

Reálnou dispozici kovárny u kostela ještě před jejím odstraněním zachytil v půdoryse J. Teplý v roce 1886 v měřítku 1:500 v originálu -“ Jeho plánek proto přetiskujeme. Z něho je zřejmá, že bývalý objekt kovárny vystupoval z líce zdiva květinové zahrady pod zámkem do dnešní Jiráskovy ulice. Tato záhrada vyplňovala manipulační prostor kováře i v době když ji Walter kreslil se zcela jiným záměrem. Fabulace mu tedy nebyla cizí a lahodila patrně oku knížete. Vznik obrazu lze datovat podle oratoře kostela v pozadí na rok l861, připadne do let dalších. V německém popisu panství z r. 1868 se píše, že panská kovárna je jednopatrová budova s taškovou střechou, která v tomto roce sloužila již za byt hospodářského adjunkta.

Ing. Milan Vorel
Autor: , Trvalý odkaz, Historie, Město, 3.leden 2008
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany