Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Návrhový přestupek
Pokud je přestupek proti občanskému soužití (§ 49 zákona o přestupcích) a přestupku proti majetku (§ 50 zákona o přestupcích) spáchán mezi blízkými osobami, projednává se jen na návrh postižené osoby, jejího zákonného zástupce nebo opatrovníka (navrhovatel). Osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec, manžel, jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké jen tehdy, kdyby újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní.

U přestupku, který lze projednat jen na návrh, lze návrh podat příslušnému správnímu orgánu (Komise pro projednávání přestupků města Slatiňany) nejpozději do tří měsíců, kdy se navrhovatel dozvěděl o přestupku. V návrhu musí být uvedeno, kdo je postiženou osobou, koho navrhovatel označuje za pachatele a kde, kdy a jakým způsobem měl být přestupek spáchán. ( § 68 zákona o přestupcích).
- V případě zastavení řízení po jeho zahájení z důvodů
- skutek se nestal nebo není přestupkem
- skutek nespáchal obviněný z přestupku
- spáchání skutku nebude obviněnému prokázáno
- navrhovatel vzal svůj návrh zpět
- ač řádně a včas předvolán, nedostavil se k ústnímu jednání

bude uložena navrhovateli povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1 000,-Kč, stanovené par. 79 odst. 1 zákona o přestupcích a vyhl. MV č. 231/1996 Sb.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.září 2007
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany