Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Školní rok 2006/2007 se naplnil a to je důvod k ohlédnutí se, co se v něm událo v jeho průběhu. Jako ředitelka školy jsem se po nástupu do funkce snažila o stmelení celého pracovního kolektivu, abychom mohli nastoupit cestu k vytvoření školního vzdělávacího programu v souladu s RVP PV a začali jej uplatňovat v práci školy.

112 dětí bylo rozděleno do čtyř oddělení. Ti nejmenší byli motivováni pohádkami, děti ze druhého oddělení písničkami. Ti starší vycházeli z třídních programů motivovaných Machem a Šebestovou a Spejblem a Hurvínkem. Při výchovně vzdělávací práci jsme se snažili rozvíjet děti v jejich učení a poznávaní (podpora tělesného rozvoje, zdraví, osobní spokojenost a pohoda, rozvoj řečí, schopnosti přemýšlet, nadání a zájem), v osvojování si základních hodnot na nichž je založena naše společnost (stejná hodnota a rovnost všech lidí, soucítění, předávání kulturního dědictví, rozvoj komunikace, spolupráce, rozhodování se) a získávání postojů jako je zdravé sebevědomí, sebedůvěra, tvořivost, svoboda, odpovědnost.

Vzdělávání bylo uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytly, tedy nejen v těch řízených, ale i spontánních a nahodilých. Specifickou formu představovala didakticky zacílena činnost, ve které učitelky naplňovaly konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného a spontánního učení. Toto učení bylo založeno na aktivní účasti dítěte založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení zpravidla ve skupinách a individuálně. Snažili jsme se omezovat učením předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahovaly prvky hry a tvořivosti.

Mezi oblíbené formy naplňující vzdělávání v předškolním věku patřily a nadstandardní aktivity. Plaveckého výcviku se úspěšně zúčastnily téměř všechny děti ze 3. a 4. oddělení. Práce v kroužcích zahrnovala hru na flétnu (7 dětí), seznamování s angličtinou (18 dětí), s tancem (19 dětí) a také logopedickou péčí (20 dětí). Návštěvy divadel (VČD Pardubice, divadlo Karla Pippichá v Chrudimi) byly pro mnohé děti jejich první návštěvou v životě. Velkou výhodou pro nás bylo i to, že mnohé soubory za námi zajížděly i do MŠ. Mezi další patřily: návštěvy výstav (předvánoční v Hlinsku na Betlémě a ve včelařském učilišti v Nasavrkách – účastnily e děti celé MŠ, výstava panenek v muzeu v Chrudimi – děti 3. a 4. oddělení, výstava výtvarných prací dětí v Zaječicích na téma přírody – 3 děti na ni získaly jedno třetí (L. Hejlová), a dvě druhá místa (B.Harsová, E.Málková). Výlety za krásami našeho kraje – muzeum v Proseči a rozhledny Terezka, Tolouvcova a Borůvka v jejím okolí (děti 3. a 4. oddělení), Kunětická hora, kde děti zhlédly představení v kouzelném prostředí hradu v podání souboru marka Dobrodinského (děti 2.,3.,4. oddělení), výlet do ZOO v Jihlavě spojený s obědem v restauraci (všechny děti a pracovníci školy). V rámci třídního programu 4. oddělení měl velký ohlas společný výlet dětí a rodičů do Prahy do Divadla Spejbla a Hurvínka na představení Hurvínkovi pohádky, kterému předcházela cesta na Petřín a do bludiště (3 pně obsazené autobusy). Ve spolupráci s rodiči dětí jsme pořádali i další akce jako drakiáda a čarodějnice (asi 70 draků na podzim a 60 čarodějnic na jaře zdobilo prostory vstupních vestibulů školy), oslavy adventu s vánočními vystoupeními dětí ve všech odděleních. Stejně tak u příležitosti oslav svátku matek. Nelze zapomenout ani na přibližování tradic – děti ze 4. oddělení připravily pro všechny děti, zaměstnance i rodiče ukázku tradice tří králů a masopustu. Pro rodiče a veřejnost jsme uspořádali 2x den otevřených dveří. Škoda, že tato událost přilákala ještě málo zájemců ze strany veřejnosti. Velkou a pro děti i rodiče nezapomenutelnou akcí bylo slavnostní rozloučení předškoláku s mateřskou školou, na kterém byli všichni pasováni na školáky. Ani rozmary počasí nepřekazily radost dětí ze společného podvečera, večera a noci, kdy si zatančily, zazpívaly, hádaly hádanky a za odměnu si nakupovaly v pouťovém krámku. Večer děti zazpívaly, hádanky a za odměnu si nakupovaly v pouťovém krámku. Večer děti navštívila bílá paní se svým srdíčkovým dopisem a na noční stezce odvahy se jim zjevil skřítek Slatiňáček. Ani přespání v mateřské škola bez maminky a tatínka nebylo pro děti problémem a všechny spaly klidně celou noc až do pozdního rána.

Po celý rok jsme se snažili, aby se dětem v mateřské škole líbilo, byly v ní spokojené a chodily do ní rády. Vedly jsme je k vytváření kamarádských vztahů, k rovnoprávnému postavení, k vzájemnému se respektování, ale i k řešení konfliktů mezi sebou. Už i mezi tak malými dětmi se projevují patologické projevy chování, a proto je třeba vše řešit od počátku, aby děti poznávaly, co je správné.

S mateřskou školou se rozloučilo 42 předškoláků, kteří nastoupí od září do prvních tříd základních škol. V této chvíli je přihlášeno 38 nových dětí, takže zbývá ještě několik volných míst.

Provoz mateřské školy na jedno oddělení bude pokračovat i v době prázdnin, ale bude přerušen na 4 týdny. I v této době zde bude rušno, neboť se budou měnit okna, rekonstruovat sociální zařízení ve třetím oddělení a ředitelna. V plánu je i další etapa vytápění.

Všem dětem, jejich rodičům, ale i zaměstnancům školy, kteří odvedli v tomto školním ropce kus poctivé práce často nad rámec svých povinností, za což jim patří moje uznání a poděkování, přeji hezké a pohodové prázdniny a dovolenou, abyste prožili společné krásné chvíle v kruhu rodiny a přírody, odpočinuli si od starostí a práce a načerpali nové síly do dalšího života. Ať Vás teplé a laskavé letní sluníčko provází po celé dny nejen příjemným počasím, ala ať Vám všem září v srdíčku i dušičce.

Hana Rudová, ředitelka školy

Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.srpen 2007
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany