Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Končící školní rok zasluhuje krátké ohlédnutí. V souladu se školským zákonem a rámcovým vzdělávacím programem jsme usilovali o rozvoj všech kompetencí. 1., 2., 6. a 7. třídy pracovaly již podle školního vzdělávacího programu, i v ostatních třídách jsme se snažili uplatňovat metody vedoucí k rozvoji schopnosti pracovat na osobní maximum, schopnosti spolupráce, kritického myšlení atd. Proběhla řada projektů (1. stupeň Kůň, koník, koníček, Psí stezka, Vítání jara, 2. stupeň Cesta ke hvězdám, Afrika, Středověk – volba krále, Holocaust a lidské chování…) Smyslem projektů je propojit několik oborů (předmětů) do jednoho celku a formou aktivní činnosti vést žáky k rozvoji kreativity, týmové spolupráci, odpovědnosti za výsledek práce a pochopitelně se něco nového naučit.

Téměř v každém ročníku proběhla několikadenní škola v přírodě (1. stupeň) nebo kurz osobnostní a sociální výchovy (2. stupeň). V šestkách zaměřený na stmelování kolektivu, v sedmičkách na ekologii, v osmičkách na prevenci šikany. V oblasti sportovních aktivit proběhl na druhém stupni pro šesťáky kurz sportů v přírodě, sedmáci podstoupili základní lyžařský kurz (běžky a sjezdovky), osmáci doškolovací lyžařský kurz (sjezdovky a snowboard) a deváťáci prožili vodácké sjíždění Jizery.

Z exkurzí můžeme zmínit již tradiční exkurzní dny, kdy si žáci napříč třídami volí jednotlivé exkurze, dále exkurze na Pražský hrad (7. třídy), ZOO Praha Tropy a savany (6. třídy), komunistický lágr u Příbrami (9. třídy) a literární exkurze (8. třídy).

V oblasti besed můžeme zmínit besedu o holocaustu (9. třídy), Cestování po Patagonii a Mexiku (7. třídy).

V oblasti soutěží se nám podařilo velmi dobře umístit v Biologické olympiádě (2. místo v okrese Monika Slaninová), matematické olympiádě (Tereza Culková 2. místo v okrese, Jakub Lacina 2. místo v okrese), Pythagoriádě (Antonín Češík 1. místo v okrese, Tereza Culková 2.-3. místo v okrese), Žáci 9. tříd podstoupili srovnávací testování žáků 9. tříd, které dopadlo obecně vzato nadprůměrně ve srovnání s krajským a celostátním průměrem. Z 59 vycházejících žáků uspěli u přijímacích zkoušek všichni a na střední školu bylo přijato hned v prvním kole 57 žáků (96% úspěšnost).

V oblasti práce s žáky, kteří mají specifickou poruchu učení, jsme v letošním roce zaznamenali velký zájem o přestup právě na naši školu. Z kapacitních důvodů jsme museli některé zájemce odmítnout.

Snažili jsme se o užší spolupráci s rodiči. Uspořádali jsme dva dny otevřených dveří, vzdělávací seminář a proběhlo rovněž v rámci konzultačních dní dotazníkové šetření, ve kterém se rodiče vyjadřovali k práci školy. Podrobné výsledky tohoto šetření budou součástí Evaluační zprávy školy (v září). Důležitými informacemi jsou zjištění, že přes 80% respondentů z řad rodičů souhlasí (nebo spíše souhlasí) se směřováním školy, přibližně 15 % tak napůl nebo neví a pouze 1 % nesouhlasí. V oblasti připomínek v obecné rovině řada rodičů oceňuje nasazení a iniciativu učitelů a část rodičů si přeje, aby se škola více zaměřovala na problematiku chování některých žáků a prevenci sociálně patologických jevů. Tyto připomínky vnímáme velmi vážně, první část opatření již byla učiněna (stanovení přísnějších mantinelů v některých oblastech chování a přístupu žáků), další část proběhne koncem školního roku, kdy rodiče obdrží jako přílohu vysvědčení slovní hodnocení chování a přístupu žáků jako výchozí materiál pro další práci. Je třeba tuto problematiku vnímat v kontextu celospolečenského nárůstu agresivity a nežádoucích projevů nejen u dětí a mládeže. Snažíme se tyto problémy důsledně řešit a hlavně pracovat s prevencí. Je to však běh na dlouhou míli.

Mimo rámec dotazníkového šetření jsme dostali řadů velmi pěkných reakcí rodičů i několik kritických. Ceníme si otevřenosti a se všemi připomínkami pracujeme.

Škola nabízí pestré vzdělávací prostředí, její výsledky jsou dle našeho názoru i názoru okolí na velmi dobré úrovni. Učitelé jdou ve své iniciativě a nasazení často výrazně nad rámec svých povinností. Proto bych jim chtěl vyjádřit závěrem dík a uznání.

Mgr. Daniel Vychodil
ředitel školy

Autor: Škola, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 12.červenec 2007
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany