Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
výběrové řízení KrÚ Pardubice na poskytování telefonické krizové pomoci,

Linky důvěry (LD) poskytují širokou psychosociální pomoc. Největší část klientely tvoří lidé v krizových stavech. LD v Ústí nad Orlicí vznikla 1. 12. 1995 jako součást Pedagogicko-psychologické poradny (dále PPP) v Ústí nad Orlicí za podpory Okresního úřadu v Ústí nad Orlicí a Školského úřadu v Ústí nad Orlicí.

Cílovou skupinou v době vzniku LD byly děti, mládež a rodiny, s postupem času se naší klientelou stále více stávali a stávají dospělí. Jako krajská linka očekáváme opět zájem školní a dospívající mládeže. Za tím účelem se v roce 2007, po proškolení, zaměříme na Internetové poradenství.
www.linkaduveryuo.wz.cz
tel. 465 52 42 52

Poskytujeme anonymní a okamžitou psychologickou, poradenskou a informační službu lidem v krizové situaci. Otázky se týkají vztahové problematiky, seniorské kategorie občanů, domácího násilí, drog, šikany, antikoncepce.

Od roku 1996 pracuje LD NONSTOP a je jediná s tímto rozsahem služeb v Pardubickém kraji.
LD v Ústí nad Orlicí získala v roce 2005 statut pracoviště akreditovaného Českou asociací pracovníků linek důvěry ( organizace, která zastřešuje LD v republice ).

V LD je vybudován systém supervize a intervize k zajištění vysoké kvality služby. Pracovníci LD jsou speciálně vyškolený tým složený z psychologů, sociálních pracovníků, kurátorů, speciálních pedagogů a studentů.

Díky propagaci, seznámením veřejnosti a škol s funkcí LD a dobré spolupráci se starosty měst, policií a úřady zabývajícími se sociální problematikou, se LD stala běžnou součástí života lidí nejen našeho kraje.

LD získává peníze na provoz prostřednictvím OS KONTAKT Ústí nad Orlicí, které se stalo nástupnickou organizací PPP ÚO od 1. 1. 2007.

IČO 612 39 488, Ge Capital Bank a.s., č.ú. 757001-494/0600

Těšíme se na spolupráci se všemi zainteresovanými.

Ladislava Langerová, vedoucí LD
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.březen 2007
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany