Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Rada města se zabývala problematikou umístění skateboardových překážek před školou. Před Vánocemi byla uspořádána schůzka se zájemci z řad občanů, na které jsme společně probrali všechny připomínky. K těm kritickým připomínkám patřily výhrady vůči umístění překážek, hluku a neestetickému vzhledu. Rada města si je vědoma těchto problémů i chování některých spoluobčanů (dětí i dospělých) v těchto prostorách. Zvažovala i možnost přemístění zařízení do jiné lokality. Takové řešení by však vyžadovalo poměrně nákladnou přípravu plochy a další nevýhodou by byla obtížnější kontrolovatelnost.

Rada města se rozhodla ponechat překážky před školou a zajistit několik opatření, která by měla snížit negativní dopad na okolí: stanovení pravidel užívání včetně zajištění oznamovacích cedulí, zajištění kamery, která bude daný prostor monitorovat a častější kontroly ze strany městské policie.

Na realizaci těchto opatření se pracuje.

Obracíme se na všechny uživatele zařízení, aby stanovená pravidla důsledně dodržovali. Stanovená pravidla jsou tato:

Pravidla pro užívání skateboardových překážek


Skateboardové překážky jsou sportovním zařízením města Slatiňany.
Jejich užívání je na vlastní nebezpečí.
Jaká pravidla je třeba respektovat:
1.Budu dbát na svou bezpečnost a na bezpečnost ostatních.
2.Budu ohleduplný k ostatním uživatelům a lidem v okolí i k přírodě.
3.Nebudu hlučný, budu udržovat pořádek a čistotu.
4.Budu respektovat právo na klid lidí v okolí, proto nebudu překážky užívat v době školního vyučování a večer po 20.00 hod.
5.Nebudu zařízení poškozovat.
6.Doporučuje se používat ochranná přilba, chrániče kolem loktů apod.

Usnesení RM:
1. Rada města projednala připomínky občanů k provozu skateboardových překážek včetně návrhu na případné přemístění do jiné lokality.
2. Rada města upřednostňuje ponechání překážek na prostranství před školou za předpokladu stanovení pravidel jejich užívání a dohledu nad dodržováním těchto pravidel.
3. Rada města stanovila pravidla pro užívání skateboardových překážek a ukládá MěÚ zhotovit oznamovací cedule.

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.březen 2007
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany