Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V současné době dochází ke změnám organizace výstavby ve městě a dojde ke změnám správních postupů při povolování staveb.

1. Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 20.6.2006 schválilo nový územní plán města. Tento územní plán řeší celý správní obvod, tedy všechny 4 katastrální území, tj. Slatiňany, Škrovád, Kunčí a Trpišov. Následně nabyla účinnosti Obecně závazná vyhláška č.4/2006 o závazných částech Územního plánu města Slatiňany včetně své přílohy č. 1 Funkční regulace. Příloha č. 1 podrobně vymezuje využití jednotlivých funkčních ploch. Obecně závazná vyhláška vč. přílohy č. 1 je přístupná m.j. v elektronické podobě na webových stránkách města www.slatinany.cz ve složce „úřední deska“. Schválený územní plán města bude v také v průběhu měsíce listopadu ( po zpracování čistopisu územního plánu ) zpřístupněn veřejnosti na výše uveden0ých webových stránkách města, a to jeho textová i grafická část. Svoji platnost ukončil ÚPN SÚ Slatiňany z roku 1996 vč. změn č. 1 – 3 a přijaté urbanistické studie základních sídelních jednotek Kunčí a Trpišov.

2. Dnem 31.12.2006 končí platnost zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) ve znění pozdějších předpisů vč. prováděcích vyhlášek MMR k tomuto zákonu : č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, č.135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci. V platnosti prozatím zůstává m.j.vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhláška č.369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

3. Dnem 1.1.2007 vstoupí v platnost nově vydané zákony :

a) č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) s výjimkou ustanovení § 143-147 a 151, které nabyly účinnosti dne 1.7.2006 ( paragrafy týkající se činnosti autorizovaných inspektorů ) a § 102, odst. 2, který nabývá účinnosti dne 1.1.2012 ( náhrady vlastníkům pozemků za změnu v území).

Do konce roku 2006 bude k tomuto zákonu vydáno 6 prováděcích vyhlášek :

 • o dokumentaci staveb

 • o územním řízení , veřejnoprávní smlouvě a územním opatření

 • o obecných požadavcích o využívání území

 • o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

 • o autorizovaných inspektorech

( těchto 5 vyhlášek je již připraveno a jsou připraveny k vydání)

 • vyhláška, jejímž obsahem bude provádění některých ustanovení stavebního zákona ( obdoba vyhl. č. 132/1998 Sb.)

b) č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastění) – oproti zák.č.50/1996 Sb. je otázka vyvlastění předmětem samostatného zákona, vyvlastnění nebude nadále v působnosti obecných stavebních úřadů, nýbrž vyvlastňovacích úřadů, které budou zřízeny u obecních úřadů s rozšířenou působností ( v našem případě se bude jednat o MěÚ Chrudim ).

c) č. 186/2006 Sb. o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění ( obsahuje změny v 51 jiných zákonech ).

Všechny tyto nové právní předpisy vč. návrhů prováděcích vyhlášek jsou k dispozici na webu Ministerstva pro místní rozvoj ( www.mmr.cz , oddíl Územní plánování a stavební řád, složka Legislativa).

V souvislosti s nově přijatými zákony, především novým stavebním zákonem, chceme upozornit veřejnost na mnohdy nepřesné a zavádějící informace sdělovacích prostředků o správních postupech ve věci povolování staveb dle tohoto zákona. I když bezesporu dojde ke zjednodušení a zpřesnění správních postupů, nový stavební zákon nezakládá podmínky k nekontrolovanému stavění nebo k anarchii v dodržování zákonnosti.

Nový stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky, se kterým budeme veřejnost postupně seznamovat , přináší především tyto změny oproti dosud vžitým postupem a zvyklostem.

Uvádíme některé :

 • definuje nebo upřesňuje definice pojmy potřebné pro stavebně správní praxi

 • definice působností v územním plánování a stavebním řádu

 • cíle a postupy v územním plánování

 • územní rozhodování – je zcela změněno, kromě dosud vydávaného územního rozhodnutí se zavádějí nové prostředky pro územní rozhodování a mění se správní postupy. Územní rozhodování se akcentuje prakticky jako nejdůležitější součást při povolování staveb. Jako nové formy se zavádí institut zjednodušeného územního řízení, územního souhlasu a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

 • předkupní právo obce k pozemků, určených územním plánem nebo regulačním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu nebo opatření

 • rozšíření a přesné definování staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu ( § 103 zákona - vždy se však nekryje např. s § 79, odst. 3, ve kterém jsou vyjmenovány stavby nebo zařízení, které nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas), dále seznam jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací, které se ohlašují stavebnímu úřadu ( § 104 zákona, pozor však opět na umísťování staveb !)

 • odlišnosti v prováděných územních a stavebních řízeních

 • užívání staveb – již ne kolaudace staveb, nýbrž souhlasy s užíváním staveb. Zde však pozor: stavby povolené dle zákona č. 50/1976 Sb. budou i nadále kolaudovány v souladu s tímto zákonem

 • povinnost stavebníka zajistit vklad do katastru nemovitostí

 • zavedení kontrolních prohlídek staveb

 • zavádí se institut autorizovaného inspektora ( § 143 až 151 zákona + připravovaná prováděcí vyhláška ) – jedná se o možnost využití privatizace stavebního řízení, tj. autorizovaný inspektor za může vykonat úplatu také vymezené správní úkony

 • nově jsou definovány pojmy a stanoveny práva a povinnosti : např. stavebník, stavbyvedoucí a stavební dozor, vlastník stavby a zařízení, projektant, vlastník technické infrastruktury, stavební podnikatel

 • úprava a upřesnění definice účelu vyvlastění ( vyvlastňovací řízení je řešeno zák. č.184/2006 Sb.)

 • institut udělení pořádkové pokuty stavebním úřadem

 • upřesnění mimořádných postupů stavebního úřadu při nouzových stavech

 • jiné postupy i výše pokut při správních deliktech ( přestupky fyzických osob, stavebníků, stavbyvedoucích, osob, vykonávajících stavební dozor, vlastníků staveb, vlastníků technické infrastruktury a právnických osob vč. podnikajících fyzických osob ( všem těmto subjektům lze uložit pokutu až 2 mil. Kč )

 • žádosti budou podávány stavebním úřadům pouze na předepsaných tiskopisech ( po jejich vydání budou ke stažení elektronickými prostředky )

S ohledem na významné změny, jejichž část je výše vyjmenována, ne popsána nebo vysvětlena, doporučujeme stavebníkům, ale i projektantům, stavbyvedoucím a stavebním dozorům, konzultaci připravovaných nebo prováděných staveb se stavebním úřadem. Před zahájením projektové přípravy staveb doporučujeme v souladu s § 21 nového stavebního zákona požádat o vydání územně plánovací informace o podmínkách využití území se zamýšlenou stavbou, podmínkách vydání územního souhlasu,územního rozhodnutí, vč. seznamu dotčených orgánů a podmínek k provedení ohlašovaných jednoduchých staveb v případě, že je možné je provést bez předchozího územního souhlasu nebo rozhodnutí( § 104, odst. 1). Žadatel však musí uvést naprosto konkrétní požadavky na informaci v souvislosti se svým záměrem.

Stavebníků doporučujeme přizvat k řešení přípravy a realizace svých stavebních záměrů nejlépe odborníky - autorizované osoby s autorizací ČKAIT nebo ČKA. Tyto osoby by měly být v rámci své činnosti seznámeny s požadavky, která nová legislativa stanovuje ( zde se zdůrazňují také požadavky na obsah a rozsah projektové dokumentace staveb dle připravované prováděcí vyhlášky).

Antonín Odvárka, vedoucí odboru výstavby a ŽP

Autor: , Trvalý odkaz, Radnice, Město, 7.prosinec 2006
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany