Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Právě čtete návod, který Vás provede světem odpadu Vašich domácností. Nejprve Vám poradíme, jak předcházet vzniku odpadu, proč používat věci opakovaně. Dále zde najdete informace o konkrétních odpadech, které většinou ve Vašich domácnostech vznikají, způsobu třídění a možnostech jejich umístění.

Naše odpady: domovní a komunální odpad

Odpad, který vytváříme a plníme jím naše popelnice, se nazývá domovní odpad. Průměrný Čech jej vyprodukuje asi 262 kg ročně. Připočteme-li k domovnímu odpadu ještě odpad

z údržby městské zeleně, uliční smetky a jiný městský odpad, dostaneme komunální odpad (KO), kterého vzniká v ČR ročně asi 3,4 mil. tun, tedy více než 330 kg na občana.

Kolik produkujeme odpadů?

   

Skladba domovního odpadu
(% hmotnosti)

22 % papír

13 % plasty

9 % sklo

3 % nebezpečný odpad

18 % bioodpad

35 % zbytek1. Předcházení vzniku odpadu
Je ze všeho nejdůležitější. Rozumně snížit svou spotřebu a omezit výrobu zbytečných věcí, nenechat se zlákat reklamou, neodkládat ještě užitečné věci jen na základě změny módního trendu, podporovat bezodpadové výroby.

2. Používat věci opakovaně
Pokud určitou věc nepotřebujeme, ale je funkční, hledejme způsob, jak ji ještě dále využít. Nezapomínejme, že věci, které jsou pro nás již nepotřebné, mohou ještě dobře sloužit někomu jinému. Je proto správné využívat antikvariáty a bazary všeho druhu, ale hlavně vyhýbat se věcem na jedno použití a věcem, které bychom užili jen zřídka (ty si raději někde vypůjčíme).

3. Třídění odpadu
Odpad, který už nelze nijak využít, roztřídíme a předáme k recyklaci. Když budeme již

v obchodě vybírat výrobky a materiály, které lze snadno roztřídit, zůstane nám zbytkového odpadu mnohem méně než dnes.

 • barevné kontejnery na plasty, sklo a papír

- rozmístění kontejnerů na území města Slatiňany:

Slatiňany

na sídlišti mezi ul. Tyršova a Švermova (2 stanoviště)

papír, sklo barevné i bílé, plasty

ulice Boženy Němcové u č. p. 617

papír, sklo, plasty

ulice Vítězství (prodejna Samka)

papír, sklo barevné i bílé, plasty

ulice T. G. Masaryka (potraviny Málek)

papír, sklo barevné i bílé, plasty,

Staré náměstí u č. p. 92

papír, sklo barevné i bílé, plasty

hřbitov

sklo, plasty

ulice Medunova, za MěÚ

papír, sklo, plasty

ul. Nádražní – u ÚSP

plasty, sklo barevné i bílé

ul. Palackého – u Domu služeb

plasty, sklo

ul. Školská – u Školní jídelny Slatiňany

plasty, sklo barevné i bílé

u plovárny

plasty, sklo, papír

na parkovišti u hřebčína

plasty, sklo

ul. Sečská-Podhůra

Škrovád

plasty, sklo

náves

papír, sklo barevné i bílé, plasty

u hřebčína

sklo, plasty

Kunčí


náves

papír, sklo, plasty

chatová oblast „Borek“

sklo, plasty

zahrádkářská oblast „Borek“ (za mlýnem Skály)

sklo, plasty

chatová oblast Škrovád

sklo, plasty

Trpišov


náves


! do kontejnerů na plasty lze též odložit nápojové

papír, sklo, plasty


Tetra-packy“ (od mléka, džusů,...)


- co do barevných kontejnerů patří a co nikoliv:


PLASTY:

vhazujte: plastové nádoby a láhve, PET láhve od nápojů, tetra-packové obaly od nápojů výrobky z plastů, plastové sáčky a fólie, kelímky od jogurtů apod., polystyren, krabičky

od pokrmových tuků
nevhazujte: plastové trubky, podlahové krytiny, další předměty jako videokazety, skelné lamináty, bakelit, izolace el. kabelů, výrobky z pryže a výrobky a obaly z PVC


SKLO:

vhazujte: bílé nebo barevné sklo, sklenice, odzátkované lahve, střepy,…

nevhazujte: porcelán a keramiku, zrcadla, autosklo, drátěné sklo, zářivky a obrazovky


PAPÍR

vhazujte: noviny, časopisy, knihy bez vazby, sešity, kartony, lepenka, papírové sáčky,..

nevhazujte: papír znečištěný a zamaštěný, pauzovací papír, dětské plenkové kalhotky, pytle od chemikálií a od cementu, papír potažený fólií, papír asfaltovaný, voskovaný, dehtovaný apod.


 • bioodpad

Pokud máte jenom trochu možnost, založte si svůj vlastní kompost. Jak jej postavit a správně se o něj starat se dozvíte na webových stránkách www.ekodomov.cz

Na kompost patří: kuchyňský odpad (kromě masa), odpad ze zahrádky (tráva, listí)

Na kompost nepatří: odpady, které patří do kontejnerů na separovaný odpad kromě malého množství nebarevného papíru

Pokud možnost zřízení vlastního kompostu nemáte, odkládejte bioodpad do Sběrného dvora Slatiňany (podrobnosti níže)
 • kovy

Jsou spolu se sklem v praxi nejlépe recyklovatelným materiálem. Proto je o ně ve výkupnách trvalý zájem. Železný šrot musíme před odevzdáním nejprve zbavit neželezných součástí (plastová držadla, řemeny, elektromotory spotřebičů apod.). Neželezné kovy — hliník, cín,

měď, nikl, olovo a jejich slitiny (dural, mosaz, bronz) se také vykupují. Některé výkupny přijímají celé elektromotory, dynama nebo startéry. Nejbližší výkupna je v areálu společnosti Recycling-kovové odpady a. s. (u nádraží ČD Slatiňany).


 • textil

Textil z přírodních vláken vykupují sběrny. Podmínkou je ale čistota. Dále musí být suchý, zbavený knoflíků, přezek, zipů apod., nesmí být napadený plísní. Pokud je oblečení použitelné, rozhodně stojí za to věnovat ho na charitu nebo dokonce prodat v bazaru oblečení.

Lze jej odložit též do Sběrného dvora města Slatiňany.


 • nebezpečné složky komunálního odpadu

Hlavní složky nebezpečného odpadu jsou následující: barvy a laky, suché galvanické články, použité oleje, léčiva a kosmetika, chemikálie, ředidla, pesticidy, a čisticí prostředky.

K nebezpečnému odpadu patří také televizní obrazovky, zářivky, zrcadla, fotochemikálie, náplně chladicích zařízení, různé akumulátory apod.

Tento odpad lze též odložit do Sběrného dvora města Slatiňany. Monočlánky a knoflíkové baterie můžete odevzdat i v některých prodejnách stejně jako další výrobky, které spadají do režimu tzv. zpětného odběru.


Institut zpětného odběru některých výrobků

Účelem zpětného odběru je přenesení odpovědnosti za některé druhy odpadů přímo na výrobce. Zpětný odběr se týká většinou takových použitých zařízení, které se po ukončení své životnosti stávají nebezpečným odpadem, jedná se o minerální oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, zářivky a výbojky, pneumatiky a elektrozařízení pocházející

z domácností (ledničky, mrazáky, TV, počítače,....). Tyto výrobky, v případě že již dosloužily, jsou výrobci povinni od spotřebitele zdarma odebrat zpět. Poslednímu prodejci je zákonem uložena povinnost informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru. Pokud tak neučiní, je povinen odebírat použité výrobky přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků na nákup zboží. Konkrétněji je řešen zpětný odběr elektrozařízení. Při nákupu elektrozařízení má spotřebitel možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení (čímž se myslí území obce, kde se prodejna nachází), ve stejném poštu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití (princip kus za kus).

V současné chvíli existuje však snadnější cesta jak se elektrozařízení zbavit, a to dovézt ho do Sběrného dvora města Slatiňany. Sběrný dvůr města Slatiňany je jedním z míst zpětného odběru elektrozařízení v celém systému zpětného odběru v České republice. Kolektivními systémy, které se zpětným odběrem elektrozařízení zabývají, jsou společnosti: Elektrowin (www.elektrowin.cz), Asekol (www.asekol.cz) a Ekolamp (www.ekolamp.cz).


Sběrný dvůr města Slatiňany

Je umístěný u nádraží ČD ve Slatiňanech (v areálu společnosti Recycling-kovové odpady

a. s.). Ve dvoře mohou občané města Slatiňany a vlastníci staveb na území města Slatiňany určených nebo sloužících k rekreaci po předložení občanského průkazu zdarma odložit nebezpečné složky komunálního odpadu jako jsou např.: odpadní oleje, obaly od olejů, autobaterie, monočlánky, výbojky a zářivky, barvy, lepidla a rozpouštědla, obaly od chemických přípravků, obaly od fotochemikálií, textilní materiál znečištěný od oleje, obaly od kyselin, hydroxidů, detergentů a odmašťovacích přípravků, televizory, rádia, ledničky,

ale i další komunální odpady jako např. papír, sklo, kovy, staré oděvy a hadry, koberce, kompostovatelný odpad, objemný odpad z domácností (starý nábytek, matrace apod.).


! Sběrný dvůr není určen pro odkládání odpadů fyzických a právnických osob oprávněných k podnikání.


Provozní doba:

PONDĚLÍ a ÚTERÝ : od 6:00 do 15:30

SOBOTA: od 8:00 do 12:00


Ve sběrném dvoře nelze odložit:

 • stavební odpad (cihly, beton, suť, eternit, lepenka (střešní) a ostatní stavební materiál)

Tyto druhy odpadu lze odložit za poplatek nejblíže buď na skládku Podhůra-tel.č.:469681522) nebo do sběrného dvora v Chrudimi-tel.č.: 469630007)


Požadavky na některé druhy odpadů:

 • ledničky a mrazáky odkládejte do sběrného dvora úplné (tedy včetně motorkompresoru, chladicího okruhu, freónu a skříně)

 • autobaterie odkládejte s náplní (NEVYLÉVAT) a

 • TV obrazovky odkládejte pokud možno neponičené (včetně skla a cívky)


Žádáme, abyste vždy nahlásili obsluze sběrného dvora svůj úmysl odpad ve dvoře odložit

a poté dbali pokynů obsluhy. Především odkládali odpady do nádob k tomu určených, případně na místa určená obsluhou dvora a neodjížděli ze sběrného dvora bez zaevidování druhu a množství odpadu.


Provozovatel sběrného dvora, společnost Recycling-kovové odpady, a. s., provozuje v areálu dvora též svoji sběrnu – výkupnu druhotných surovin (kovy a papír).


Důležité adresy a telefonní čísla:

 • Městský úřad Slatiňany, odpady-tel. č.: 469 660 234

T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany

 • Sběrný dvůr města Slatiňany-tel. č.: 469 681 671

Nádražní 821, 538 21 Slatiňany

 • Skládka Podhůra-tel. č.: 469 681 522

 • Skládka Nasavrky-tel. č.: 469 677 543

 • Sběrný dvůr města Chrudim-tel. č.: 469 630 007

Obce Ležáků (za železničním přejezdem)

 • Technické služby Chrudim 2000, spol. s r.o (svoz sběrných nádob-popelnic po městě)
  Sečská 809, 537 16 Chrudim-tel. č.: 469 638 813, 469 638 817


Kontakty na vzdělávací instituce:

 • Ekocentrum ČSOP Zelený dům
  Široká 31, 53701 Chrudim
  zelenydum@iol.cz, www.zelenydum.chrudimka.cz

 • Ekocentrum PALETA
  Středisko ekologické výchovy
  Štolbova 2665, 530 02 Pardubice
  ekocentrum@paleta.cz, www.paleta.cz

 • Hnutí DUHA Olomouc, Křížkovského 14, 14, 772 OO Olomouc, www.hnutiduha.cz

 • Ekodomov

V Podbabě 29b, 160 00 Praha 6

info@ekodomov.cz, www.ekodomov.cz

 • EKO-KOM a. s.Na Pankráci 19, 140 21 Praha 4, info@ekokom.cz, www.ekokom.cz


Tříděním odpadů a správným nakládáním s nimi přímo ovlivníte finanční náklady s tím spojené včetně možnosti získávání dotací pro tuto oblast. To vše má dopad na výši poplatku.

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.listopad 2006
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany