Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
v souvislosti s ustanoveními zák. č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů stanovuje (dále jen „zákon“) ve svém § 3 povinnosti právnických a fyzických osob.
Z ustanovení obsažených v § 3 zákona vyjímáme ty, které se významně dotýkají života v našem městě, resp. těch, které nejsou občany města nebo podnikatelskými subjekty dodržovány, a jsou aktuální právě v této době, tzn. v době po sklizni na zahrádkách, kdy jsou mnohdy nevhodně a bezohledně ke svému okolí likvidovány rostlinné zbytky (často současně s dalším komunálním odpadem vč. nebezpečných odpadů), a současně v době, kdy začíná topné období.

§ 3, odst. 1: Každý je povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek stanovených podle tohoto zákona a prováděcích předpisů

§ 3, odst. 4: Spalování látek ve zdrojích znečištění ovzduší (zde má zákonodárce na mysli především kotle ÚT na pevná paliva a lokální topidla v domácnostech i rekreačních objektech, kde jsou velmi často spalovány odpady z domácností vč. recyklovatelných hmot, především různé obaly z impregnovaného papíru, PET lahve a další plasty vč. polystyrénu, pryž a další odpady), které nejsou palivy určenými výrobci jejich zařízení, popřípadě látkami uvedenými v souboru technickoorganizačních opatření k zajištění provozu zdrojů znečišťování ovzduší podle § 11, odst. 2 je zakázáno.

§ 3, odst. 5: V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nesmějí být kontaminovány chemickými látkami … ( např. nátěrovými hmotami, různými impregnacemi apod.)


Městský úřad Slatiňany jako orgán ochrany ovzduší obce ( dle § 42, písm. h) má svoje práva o povinnosti zakotvené v § 50 zákona.

Z tohoto ustanovení vyjímáme:

  • obecní úřad kontroluje :

a) dodržování povinností podle § 3 odst. 5 a za jejich porušení ukládá pokuty


Z ustanovení § 40 zákona o ukládání sankcí za nedodržování ustanovení zákona vyjímáme :

Pokutu ve výši od 500 do 150 000 Kč uloží obecní úřad osobě, která poruší alespoň jednu z povinností uloženou podle § 3, odst. 5.


Pracovníci Městského úřadu Slatiňany dosud řešili nedodržování některých ustanovení zákona občany či podnikatelskými subjekty domluvou či upozorněním. Protože zákon je účinný již více než 4 roky ( od 1.6.2002 ) a mnozí občané se dále chovají ke stavu ovzduší ve městě i ke svému okolí značně bezohledně, je zřejmé, že upozornění a domluva nepostačuje. Orgánu ochrany ovzduší města tak vzniká nutnost postupovat způsobem, jak je výše uvedeno a za zjištěné nedostatky a porušení zákona ukládat pokuty či vyslovovat zákazy provozování zařízení.

Odbor výstavby a životního prostředí

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.listopad 2006
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany