Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Uplynulý školní rok můžeme považovat v mnoha ohledech za úspěšný. Škola pracovala poprvé v 1. a 6. třídách podle vlastního školního vzdělávacího programu. I v ostatních ročnících se objevily změny.
Vytváření školního vzdělávacího programu, který nahrazuje dřívější centrální osnovy a jeho zavádění do praxe, znamená úsilí o větší efektivitu a smysluplnost vzdělávání. Konkrétně to znamená větší důraz na hlubší porozumění látce, hodnoty, vztahy, schopnost aplikace, chápaní souvislostí, rozvoj kritického myšlení, schopnost spolupráce v týmu, atd.
V návaznosti na tento trend se mění některé metody práce (více kooperace, projektů, řešení problémů, exkurzí atd.) i skladba předmětů. Rozhodli jsme se např. pro větší počet hodin českého jazyka v 6. třídách z důvodů potřeby rozvoje čtenářských dovedností, zavedla se povinná hodina informatiky, nově se objevily hodiny výchovy ke zdraví, osobnostní a sociální výchovy. Rozšířili jsme nabídku volitelných předmětů. Všem žákům nabízíme od 7. třídy 2. cizí jazyk (němčinu, angličtinu nebo francouzštinu). Výuka se více propojuje s reálným životem. Více se pracuje (hlavně na 2. stupni) s informačními a komunikačními technologiemi.
Snažíme se o individuální přístup k žákům.Více se věnujeme výchovné práci a řešení vztahových problémů ve třídních kolektivech. Většina sboru je zapojena do pilotního projektu Minimalizace šikany a prochází kurzy Kritického myšlení.
Ne všechno se daří tak, jak bychom si přáli. Na druhém stupni je příliš mnoho žáků ve třídách, návyky některých jednotlivců se obtížně mění, dětská agresivita se obecně v celé naší společnosti objevuje už v raném věku ve větší míře než dříve. Roste počet žáků se specifickými poruchami učení. Přes náročné výchozí podmínky se snažíme a úsilí učitelů přináší své ovoce.
V měřitelné oblasti jsme velmi slušně uspěli ve srovnávacích testech CERMAT. Průměrné výsledky našich deváťáků byly ve všech parametrech (český jazyk, matematika, studijní dovednosti) lepší než průměrné výsledky žáků v Pardubickém kraji i celé ČR. Vysoká byla i úspěšnost žáků 9. tříd v přijímacím řízení na střední školy. Z 54 žáků jich bylo v 1. kole přijímacího řízení přijato 52, z toho byli hned v prvním kole přijati všichni žáci hlásící se na střední školu s maturitou. Mnoho úspěchů jsme zaznamenali i v soutěžích.
V té obtížněji měřitelné oblasti jsme získali pozitivní ohlasy od institucí i odborníků, kteří se zabývají otázkami atmosféry ve škole, problematikou sociálně patologických jevů atd.
Uplynulý školní rok byl mimořádně náročný. Chtěli bychom i touto cestou poděkovat všem našim pracovníkům za nasazení, za ty desítky a stovky hodin nad rámec běžných pracovních povinností, které věnovali žákům při přípravě projektů, na víkendových vzdělávacích seminářích, exkurzích, výletech, kurzech, školách v přírodě atd.
Autor: Škola, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 3.září 2006
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany