Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V dnešním vydání Ozvěn Slatiňan bychom Vám chtěli přiblížit II. díl z Úryvků Chrudimsko a Nasavrcko - poměry zemědělské a národohospodářské.
A jak jsme již v předchozích vydáních uvedli, bude i zde zachován původní text, který byl použit při psaní výše uvedeného díla.
Příspěvky se budou týkat pouze města Slatiňan a jeho blízkého okolí.
Na základě úředního sčítání z r. 1900 :
Slatiňany
- rozloha 8,79 km/2
- počet domů 218
- počet obyvatelů 2060, z toho mužů 912, žen 1148
- dle náboženství : katolíků 2018, evangelíků 24, israelitů 16, jiné 2

Obec Slatiňany má pořádí na Chrudimsku dle :
- rozlohy č.7
- dle počtu obyvatel č. 3
- dle zalidnění č.5

Zdravotnictví
Zdravotní obvod v okresu chrudimském – slatiňanská
- MUDr. Kramář Jos. (dříve Goldschmied Em.)
- do jeho obvodu patří obce : Kunčí, Lhota, Rabštýn, Smrková Týnice, Slatiňany, Škrovád, Vlčnov, Vorel, Tři Bubny, Stolany, Sobětuchy, Pochobrady, Pohled, Zblížňovice, Čejkovice
- obvod tento měří 42,78 km/2 s 8192 obyv.

Léčebná a výletní místa
Naše okresy jsou na výletní místa bohaty. Vždyť celé pásmo Železných hor jsouc pokryto lesy, chová leckde v klíně svém roztomilá údolí, v nichž letní pobyt pro městského člověka stává se blahodárným.
Největší ovšem význam po této stránce mají lázně ve Vápenném Podole, dále výletní místa, jichž zhusta používáno za letní pobyt, a to Heřmanův Městec, Slatiňany, Práčov, Podskala.
Slatiňany jsou nad mořem 264 m. Pro svou příznivou polohu a zdravou krajinu, dobré spojení a četné upravované lesy jsou v poslední době zhusta vyhledávány pro letní pobyt.
Ježto ves chráněna jest před větry dílem lesy, dílem Králové Hůrkou a pásmem Železných hor, má tamní vzduch teplotu denní i noční stálou co do výhřevnosti a příjemné, mírné vlhké ovzduší. Ba ani terén ne příliš stoupající nevyžaduje namáhavých výkonů tělesných. Proto místo to hodí se pro lidi slabšího ústrojí, rekonvalescenty po vysilujících chorobách, pro lidi náchylné ku nastydnutí a p. A že pobyt v místě odporučuji lze i těm, kdož hledají odpočinku po duševní námaze, netřeba ani připomínati.

Smrčiny, jedliny a bory v okolí místa poskytují s knížecím parkem pěkné procházky po rovině i do kopce. Výlety možno konati do Chrudimě, na nedaleké zříceniny Rabštýnka, Strádova, Žumberka, Ohebu, Košumberka a do Nasavrk.
V místě lékař, plovárna nově zařízená, 2 hostince s pokoji upravenými k ubytování a byty v domech soukromých. Dotazy zodpovídá tamní okrašlovací spolek.

Nemocenské pokladny
Společenstvo různých živností v Slatiňanech zřídilo si svoji nemocenskou pokladnu pro pomocníky a učně na základě schválených stanov c.k. místodržitelstvím v Praze ze dne 14. května 1904 č. 68.585 od 1. ledna 1905.
Jestiť tedy pokladna tato v začátcích, v krátké době čítá přihlášených pomocníků 176 a učňů 69.
Nemocenskou pokladnu pomocníků spravuje 6 členný výbor, pokladnu učňů výbor společenstva různých živností.
Do pokladny platí se 3% denní mzdy, a to 2% platí dělník, 1% zaměstnavatel.

Chov hospodářského zvířectva
V městě Chrudimi provádí se intensivní mlékaření při dobrém prodeji nadojeného mléka.
Na trzích nebo podomácku kupují se krávy na otelení nebo ihned po otelení, vydojují se a většinou ztučnělé se pak prodávají řezníkům. Zvláště dobré dojnice dají se několikráte oběhnouti, ale telata jen ve výjimečných případech se odstavují. Velkostatky a dvory chovají dojnice v míře zmenšené (Rosice), v míře větší Slatiňany, Chrasť a Heřmanův Městec, ostatní velkostatky a pachýři dvorů chovají dojnice toliko pro domácí potřebu mléka.

Doba zakládání ovocných školek
K povznesení a šíření ovocnictví v okrese chrudimském přispívali tehdejší dobu hlavně velkostatky, které takřka u každého většího dvora zakládaly ovocné školky a všudy byl také ustanoven praktický štěpař.
Výběr druhů ovocných konán byl již s větší pozorností a veškeré stromoví výjimaje švestky, které pěstovaly jen od kořenů, ve školkách se šlechtilo.
Tak byly v první době 19. století založeny velké ovocné školky na panství knížete Kinského v Heřmanově Městci, Březovicích, Rosicích u Chrasti a Vejvanovicích.
Podobně stalo se na knížectvím panství Auersperském v Zaječicích, v Nasavrkách, v nynější době též v Slatiňanech a na panství přestavlckém.

S dalšími částmi Vás budeme postupně seznamovat v následujících Ozvěnách.
Jednotlivá díla nabízíme k nahlédnutí v prostorách Městské knihovny Slatiňany.
Autor: Knihovna, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 3.září 2006
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany