Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V současné době probíhá stavba 3.etapy kanalizace ve Škrovádu, která zahrnuje levobřežní část obce. Stavba kanalizace Škrovád, 1. až 3. etapa, nutná pro zachování a zlepšení životního prostředí ve městě, mohla být zahájena po přidělení dotace a úvěru Státním fondem životního prostředí.
Po zprovoznění kanalizační stoky ( kolaudace stavby nebo povolení předčasného užívání stavby vodoprávním úřadem ) bude možné jednotlivé nemovitosti na nově vybudovanou kanalizaci připojovat.
Pro lepší orientaci občanů znovu uveřejňujeme postup, vedoucí k fyzickému připojení nemovitostí na veřejnou kanalizaci :
a) Připravit ( technické řešení případně vč.potřebného projektu ) napojení nemovitostí na veřejné části přípojek, tedy na přípojkové šachty, které jsou osazovány u jednotlivých domů. Součástí připojení nemovitostí musí být též vyřazení ( zrušení ) stávajícího septiku nebo jiného zařízení na jímání splaškových vod ( především některých stávajících „nepropustných“ vyvážecích žump ) – viz. § 18. odst. 4 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění : „ V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy“.
b) Připojení nemovitostí projednat s provozovatelem veřejné kanalizace, Vodárenskou společností a.s. Chrudim ( smluvní, případně i technické záležitosti ).
c) Připojení ( stavbu nové části přípojek či stavební úpravu stávajících přípojek ) projednat se stavebním úřadem. Stavbu přípojek bude nutné ohlásit jako stavební úpravu nebo v některých případech bude nutné stavbu přípojky projednat ve stavebním řízení a vydat pro ni stavební povolení ( o konkrétním postupu rozhodne stavební úřad, je vhodné tuto záležitost s ním předjednat ). Kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci nejsou ve smyslu §55 vodního zákona vodní dílo a jejich povolování či ohlašování spadá do působnosti obecného stavebního úřadu.
d) Zajistit vlastní realizaci připojení nemovitosti vč.vyřazení výše zmíněných septiků a žump. Realizaci je třeba neodkládat, do ukončení stavby je třeba zajistit připojení maxima nemovitosti v obci ( jedna ze smluvních podmínek se SFŽP o poskytnutí dotace).

Záležitostmi, týkajícími se staveb provozování a užívání vodovodů a kanalizací, se zabývají ustanovení zák. č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ( především § 2, 3, 7,12, 23, 26,27 a 36 tohoto zákona). § 3 odst.8 tohoto zákona umožňuje v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Text podmínek dodávek, formulář smlouvy a reklamační podmínky Vodárenské společnosti Chrudim a.s. ( dříve VaK a.s. Chrudim) jsou umístěny na webových stánkách města v oddílu „úřední deska“ ( www.slatinany.cz)

Vypouštění odpadních vod do povrchových vod nebo podzemních ( v převážné většině se v našem případě jedná o vypouštění do vodních recipientů – řeky, dešťové kanalizace, zatrubněných příkopů, drenáží, drenážních podmoků apod.) je řešeno v zákonu č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, především v § 8, poplatky za vypouštění odp. vod do vod povrchových jsou obsaženy v § 100 tohoto zákona.

Stavba kanalizace přináší určitá omezení v provozu na komunikacích pro občany v těchto částech obce, někdy i zvýšenou prašnost, vznikající provozem stavebních strojů a při provádění výkopů nebo zásypů. Jedná se o přechodné záležitosti, je snaha omezení pro občany minimalizovat na nezbytně nutnou dobu, neprodlužovat zbytečně dobu výstavby, i když v průběhu stavby jsme již několikrát zaznamenali problémy, které vznikly přístupem našich občanů jak v průběhu přípravy staveb tak i nesprávným nebo neodpovědným užíváním svých nemovitostí. Tyto skutečnosti mnohdy zkomplikovaly postup stavby. Povrchy místních a účelových komunikací, dotčených stavbou, jsou již v současné době opravovány, předpokládáme ukončení veškerých oprav komunikací po překopech nejpozději do konce tohoto roku.

Věříme, že občané tato nutná dočasná omezení pochopí, budou respektovat dopravní značení a celá stavba bude dokončena bez zbytečných úrazů a jiných škod.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.červen 2006
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany