Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Cílem předškolního vzdělávání je dovést dítě k tomu, aby v průběhu docházky do mateřské školy v rozsahu svých osobních předpokladů a možností, získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální zdatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a celoživotní vzdělání.
Předškolní vzdělávání vychází z potřeb, možností a zájmů. Každé dítě v mateřské škole dostává takovou podporu a péči, kterou individuálně potřebuje a která mu vyhovuje.Vzdělání zasahuje celou osobnost dítěte a vše je vzájemně propojeno. Vzdělávání v MŠ je cílevědomý a plánovaný proces v němž se ve vzájemné rovnováze prolínají spontánní a řízené aktivity.
Děti se rozvíjejí především na základě praktické zkušenosti, přímými zážitky a prožitky.


Cílem naší mateřské školy je, aby se zde všechny děti cítily dobře a byly spokojené. Velký důraz klademe na dětské prožitky a pocity. Učíme děti empatii, lásce k sobě, ale i k druhým, vzájemné pomoci a toleranci. Rozvíjíme u dětí i sounáležitost s přírodou, lidmi i okolím a základy společného chování /děkovat, prosit, zdravit…./. Nabízíme dětem hračky i pomůcky, které rozvíjejí jejich celou osobnost a podněcují zvídavost, myšlení a zdokonalují jejich hrubou i jemnou motoriku.
Děti mají možnost navštěvovat i kroužky dle svých zájmů a potřeb.
Nabízíme jim tyto aktivity:
Veselé pískání – hra na zobcovou flétnu – správné dýchání, prevence respiračních onemocnění
Hovorovou angličtinu – formou her, písní, říkadel a cvičení
Logopedickou poradnu – pomoc při vadách, výslovnosti dětí
Kineziologickou poradnu – odstraňování poruch chování, strachů, fobií…
Plavecký výcvik – nebát se vody, splývání, dýchání….
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.březen 2006
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany