Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek za odpad) je pro rok 2006 stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2005 vydanou Zastupitelstvem města Slatiňany dne 14. 12. 2005.
Tato vyhláška je účinná od 1. 1. 2006 a stanovuje sazbu poplatku, způsob výběru poplatku, jeho splatnost, osvobození od poplatku a jiné související skutečnosti.
Sazba poplatku je pro rok 2006 stanovena ve výši 350,- Kč/osobu a rok.
Poplatek platí:
a) fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území města Slatiňany a v místních částech Škrovád, Kunčí a Trpišov
a
b) fyzická osoba, která má na území města Slatiňany ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Stejně jako v letech předcházejících jsou od poplatku částečně osvobozeni (kromě měsíců července a srpna) i studenti, kteří jsou celoročně ubytováni na internátech a kolejích – k osvobození je nutné předložit potvrzení o ubytování. Pokud je student ubytován mimo školská zařízení-koleje, internáty,.. (např. v podnájmu nebo jinde), je nutné předložit jednak nájemní smlouvu, případně jiné potvrzení o ubytování, a zároveň potvrzení o studiu. Snížená roční výše poplatku za studenta činí 59,- Kč. Potřebná potvrzení předložte na Městský úřad Slatiňany-správu majetku, č. dv. 8-paní Sádovská před samotnou úhradou poplatku.
Poplatek je splatný nejpozději do 28. února 2006 bezhotovostní formou na účet města Slatiňany vedený u České spořitelny a. s., pobočky Slatiňany, č. ú. 000019-1144138329/0800 nebo platbou v hotovosti v úřední dny (pondělí, středa – od 8:00 do 11:00 a od 12:00-17:00) na pokladně Městského úřadu Slatiňany, a to vždy pod variabilním symbolem uvedeným na doručené poštovní poukázce.
Žádáme Vás, abyste přednostně využili bezhotovostní formu úhrady, tedy vkladem na účet (na poště, v bance či jinými způsoby-přes PC nebo telefon).
Předmětné poštovní poukázky Vám budou nejpozději do 20. 2. 2005 zaslány. Pokud poukázku neobdržíte, vyžádejte si ji na oddělení správy majetku Městského úřadu Slatiňany, č. dv. 8-paní Sádovská.
Jakékoliv dotazy týkající se poplatku Vám odpovíme na tel. č.: 469 66 02 34.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.únor 2006
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany