Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Počínaje rokem 2003 začal Český statistický úřad formou Strukturálního šetření v zemědělství (zemědělský census) aktualizovat údaje za zemědělce, vyhledané při plošném zemědělském sčítání Agrocenzus 2000. Jako členská země Evropské unie máme nárok na finanční příspěvek na realizaci tohoto zjišťování. S ohledem na výši poskytnutého příspěvku musíme vyšetřit 70% evidovaných zemědělců, to znamená, že šetření proběhne ve 4 358 obcích republiky, z toho v 265 obcích Pardubického kraje.Strukturální šetření v zemědělství Zem 2005 se vztahuje, stejně jako v roce 2000, na zemědělce, kteří naplňují prakové hodnoty hospodaření. Těmi jsou: 1 hektar obhospodař. Zem. Půdy vlastní nebo pronajaté nebo 1 500 m2 intenzivních plodin (sady, zelenina, květiny) nebo 1 000m2 vinic, nebo 300 m2 skleníků a pařenišť, nebo chov 1 ks skotu nebo 2 ks prasat nebo 4 ks ovcí a koz nebo 50 ks drůbeže nebo 100 ks králíků nebo kožešinových zvířat. Většinu zpravodajských jednotek fyzických osob navštíví tazatel, podnikům právnických osob a velkým podnikům fyzických osob zašle ČSÚ dotazník poštou.
Vlastní zjišťování v terénu organizuje ČSWÚ v termínu od 1. září do 30. října 2005.
Šetření bude prováděno tazateli ČSÚ. Úkolem tazatelů bude zemědělce v obci navštívit, ověřit jejich aktivitu, zabezpečit vyplnění a odevzdání dotazníků za aktivní zemědělce nebo vyplnění malých dotazníků za registrované neaktivní zemědělce a předání dotazníků na ČSÚ.
Pracovníci provádějící zjišŤování v domácnostech se budou prokazovat příslušným průkazem tazatele ČSÚ ve spojení s občanským průkazem, zaručujícím jejich jednoznačnou identifikaci. Ve všech fázích zjišťování bude zaručena anonymita získaných údajů, povinnost ochrany důvěrnosti individuálních údajů vyplývá pro všechny osoby zúčastněné na zjišťování ze zákona o státní statistické službě.
Považuji za účelné Vás informovat o tom, že mezi obcemi vybranými v Pardubickém kraji pro uvedené šetření je také město Slatiňany. Prosím, abyste podle vlastního uvážení vhodným způsobem, poskytli tyto informace občanům, případně městské policii. S případnými dotazy se můžete obracet na pracovníky krajské reprezentace ČSÚ pověřené řízením a koordinací šetření:
Ing Martinu Myškovou – tel. 466304300, MB 732 349 447, e-mail: myskova@gw.czco.cz
Libuši Špatenkouvou – tel. 466736117, e-mail: spatenkova@gw.czso.cz
Ing. Veronika Tichá, ředitelka KR ČSÚ Pardubice
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.září 2005
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany