Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V souvislosti s pokračováním stavby kanalizace ve Škrovádu a připojováním jednotlivých nemovitostí na tuto kanalizaci znovu upozorňujeme na správní postup podle stavebního zákona.
 1. ohlášení stavebních úprav – v případě, že nemovitost je připojena na stávající dešťovou kanalizaci v obci a dojde jenom k přepojení stávající domovní kanalizační přípojky na veřejnou část kanalizační přípojky ( šachtu na hranici veřejného prostranství) která je nebo bude vybudována při stavbě nové jednotné kanalizace: Potřebné náležitosti ohlášení: vyplněný formulář, který si můžete vyzvednout na stavebním úřadu, městském informačním centru ( městské knihovně) nebo stáhnout a vytisknout z internetu (www.slatinany.cz - úřední deska - potřebné formuláře ). Ohlášení obsahuje :
  1. údaj o tom, na které stavbě mají být úpravy nebo práce provedeny
  2. jejich rozsah, účel a jednoduchý technický popis
  K ohlášení se připojí :
  1. doklad, prokazující vlastnické nebo jiné právo ke stavbě, který může být nahrazen čestným prohlášením
  2. písemná dohoda s vlastníkem stavby, hodlá-li úpravu provést nájemce
  3. stanoviskem státního orgánu památkové péče, jde-li o stavební úpravu nebo udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou, nebo se jedná o stavbu, která se nachází v památkově chráněném území ( Město Slatiňany požádalo pro tento případ orgán ochrany památek o vydání příslušného správního rozhodnutí pro celé území obce Škrovád, které je součástí chráněné památkové zóny Slatiňansko – Slavicko) .
  V případě více vlastníků nemovitosti se doloží souhlas těchto vlastníků. V případě, že stavebníkem bude většinový spoluvlastník stavby, na které mají být ohlášené stavební úpravy či udržovací práce provedeny, není nutno dokládat k ohlášení souhlas menšinového spoluvlastníka. V případě rovnosti vlastnických podílů je nutné doložit souhlas spoluvlastníka, zpravidla souhlasným vyjádřením na ohlášení, popř. doložením rozhodnutí soudu tento souhlas nahrazující. Stavební úpravu, udržovací práce ani drobnou stavbu nelze ohlásit dodatečně. Stavební úřad v případě neohlášených stavebních prací musí postupovat zahájením řízení o odstranění stavby ( v jeho průběhu je možné po splnění zákonných požadavků stavbu dodatečně povolit ) a se stavebníkem neohlášených stavebních prací musí projednat v přestupkovém řízení přestupek proti stavebnímu řádu.
 2. podání žádosti o vydání stavebního povolení na jednoduchou stavbu, většinou ve sloučeném územním a stavebním řízení ( přípojka na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci je jednoduchá stavba ) v případě, že nemovitost dosud nemá žádnou kanalizační přípojku, napojenou na stávající dešťovou kanalizaci nebo splaškové vody odvedeny jinak ( např. ze septiku do řeky nebo jiného vodního recipientu ), nebo dosud jsou splaškové vody z nemovitosti odváděny do vyvážecí jímky. V případě existence septiku je požadováno současně s připojením nemovitosti na novou jednotnou kanalizaci tento septik vyřadit z kanalizačního systému stavby a zrušit jej. Potřebné náležitosti žádosti: vyplněný formulář ( pro jeho získání platí totéž, co v případě ohlášení stavebních úprav). Ve formuláři je nutné vyplnit všechny údaje, vč. seznamu a adres účastníků řízení, kteří jsou stavebníkovi známi, parcelní čísla a druhy pozemků, kde bude stavba provedena a další. K žádosti se připojí:
  1. doklad, kterým stavebník prokazuje, že je vlastníkem pozemku nebo stavby, anebo že má k pozemku nebo stavbě jiné právo, které jej opravňuje zřídit na pozemku požadovanou stavbu nebo provést změnu stavby anebo udržovací práce na ní. Nejvhodnější průkaz vlastnického vztahu je výpis z katastru nemovitostí *.
  2. projektovou dokumentaci stavby ( projekt ) ve dvou vyhotoveních ( vypracovanou oprávněnou osobou, v tomto případě nemusí být projektantem autorizovaný architekt, inženýr nebo technik ). Pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení projektové dokumentace
  3. doklady o jednání s účastníky stavebního řízení, pokud byla předem o stavbě vedeny a rozhodnutí, stanoviska, popř. jiná opatření dotčených orgánů státní správy, vyžadovaná zvláštními předpisy ( zde odbor životního prostředí MěÚ Chrudim a v levobřežní části města také rozhodnutí orgánu ochrany památek – MěÚ Chrudim, stavební odbor, odd. památkové ochrany – formulář žádosti o vyjádření je k dispozici na stavebním úřadu ).
  4. prohlášení oprávněné osoby, že bude zabezpečovat odborné vedení realizace stavby nebo osoby, která bude vykonávat odborný dozor nad prováděním stavby, pokud stavebník sám není způsobilý dozor provádět, bude-li stavba prováděna svépomocí.

Případné nejasnosti stavebníkům doplní a vysvětlí pracovníci odboru výstavby a ŽP městského úřadu, a to při osobní návštěvě ( úřední dny 7 – 11 a 12 -17 hod.), telefonicky nebo e - mailem : Dana Jiříková, tel. 469 660 240, e-mail: stavebni@slatinany.cz nebo Antonín Odvárka tel. 469 660 233, 469 681 123, e-mail : ovzp@slatinany.cz )

* doklad, prokazující skutečnost, že stavebník je vlastníkem pozemku nebo stavby anebo má k pozemku či stavbě jiné právo, které jej opravňuje zřídit na pozemku požadovanou stavbu , provést změnu stavby anebo udržovací práce na ní, je jeden z nejvýznamnějších podkladů pro stavební řízení, který se bezprostředně dotýká vlastnických práv intenzivně chráněných Ústavou a Listinou základních práv a svobod a je třeba jeho zkoumání věnovat patřičnou pozornost. Pokud by se důkaz o vlastnickém nebo jiném právu ukázal nepravdivým až po vydání rozhodnutí stavebního úřadu, byl by to důvod k obnově řízení podle správního řádu.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.červenec 2005
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany