Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V současné době probíhá na území města několik dopravních staveb, které po svém dokončení zlepší dopravní situaci ve městě. Na všech těchto stavbách se investorsky podílí město Slatiňany .
Jedná se o tyto stavby :

a) Po provedené stavbě 1. etapa kanalizace ve Škrovádu a rekonstrukci vodovodu se dokončuje rekonstrukce silnice III. tř. – Škrovádské ulice ve Slatiňanech. Ulice je koncipována jako dopravně zklidněná komunikace s parkovacími stáními a plochami zeleně. Rekonstrukci, kterou projektoval Ing. Petr Novotný z Pardubic, dokončuje a.s. AGILE Ústí nad Orlicí. Oficiální otevření dokončené komunikace se předpokládá v 1. dekádě měsíce června.
Hlavním investorem stavby, jejíž celkový náklad činí 10,3 mil. Kč, je Pardubický kraj, Správa a údržba silnic Pardubického kraje ( asfaltová vozovka, podélná parkovací stání, odvodnění komunikace). V investorství města Slatiňany je rekonstrukce chodníků, veřejné osvětlení a parkovací plocha na škrovádské návsi. Finanční podíl města činí cca 4,0 mil. Kč.

b) Zahájeny byly práce na okružní křižovatce na silnici I/37 u obchodního střediska ve Slatiňanech. Práce budou probíhat maximálně do konce srpna 2005, plná průjezdnost křižovatky a navazujících komunikací bude obnovena nejdéle do 14.srpna 2005. Celkový předpokládaný finanční náklad stavby, jejímž hlavním investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, je cca 14 mil. Kč. Město Slatiňany je investorem součástí stavby: parkoviště vedle obchodního střediska, zřízení zálivů pro autobusové zastávky na ulici Vítězství, rekonstrukci některých chodníků, část přeložek rozvodných sítí technického vybavení , úpravy a doplnění veřejného osvětlení, část zeleně.
Tento podíl města na celé stavbě je cca 3 mil. Kč. Dalším investorem stavby je Správa a údržba silnic Pardubického kraje, jejíž podíl spočívá v nutných úpravách vozovky silnic II. a III. třídy ( ulice Vítězství a Tovární ).
Celou stavbu bude jako generální zhotovitel zajišťovat a.s. M - Silnice Pardubice, závod 04 Chrudim. Projektantem stavby je OPTIMA spol.s r.o. Vysoké Mýto ( projektant ing. Šalda ). Poměrně technicky náročná stavba přinese i dopravní omezení po dobu výstavby. Jedná se především o částečné nebo úplné uzavírky silnic:
- silnice I/37 bude v průtahu městem jednosměrně uzavřena od 30. května do 14.srpna 2005 ( průjezdná bude ve směru Chrudim- Nasavrky) .
- v termínu od 16. května do 14. srpna bude úplně uzavřena část silnice II/358 ( ulice Vítězství)
- v termínu od 30. května do 14. srpna 2005 bude úplně uzavřena část silnice III/358 1 (ulice Tovární )
Veškerá doprava bude vedena po objížďkách, které budou označeny dopravním značením. Na území města budou objížďky vedeny ulicí Švermovou, osobní a autobusová doprava také ulicemi Štěpánkovou a Čechovou ( příp. Husovou ).

c)ve dnech 23. – 28. května proběhne rekonstrukce železničních přejezdů na silnici III/358 1 ( směrem k Presům ) a II/358 na ulici Vítězství). Investorem obou staveb jsou České dráhy a.s.. Také na této stavbě se město Slatiňany investorsky podílí: Součástí rekonstrukce přejezdu na silnici III/358 1 bude stavba chodníku mezi kolejemi včetně světelného zabezpečovacího zařízení pro chodce ( součást chodníku Slatiňany – Presy, jehož 1. etapa stavby bude realizována ve II.pololetí roku ). Při rekonstrukci přejezdu na silnici II/358 bude součástí stavby zřízení chráničky v tělese dráhy pro budoucí možnost prodloužení STL plynovodu a veřejného rozhlasu do lokality za železniční tratí ve směru na Orel. Investiční náklad města na tyto práce bude cca 300 tis. Kč.

Zhotovitelem staveb bude a.s. Chládek a Tintěra Pardubice. Tato organizace zpracovala i část projektové dokumentace, týkající se podílu města na stavbě.
Také tyto stavby přinesou dopraví omezení : úplně uzavřeny budou ve Slatiňanech silnice II/358 a III/358 1 ( ulice Vítězství a Tovární, resp. Schmoranzova) v termínu mezi 23. a 28. květnem 2005. Také v tomto případě bude doprava vedena po objížďkách, které budou označeny dopravním značením.
S ohledem na popsaná dopravní omezení, která budou nutná pro kvalitní a bezpečnou realizaci staveb, žádáme občany města o maximální dopravní kázeň, dodržování dopravního značení, a to tak aby nedošlo ke zbytečnému zvýšení nehodovosti nebo materiálním škodám, a to jak na majetku města, tak i na majetku soukromém.

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.červen 2005
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany