Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
zavedeného na území města Slatiňany
Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálních územích města Slatiňany, včetně systému nakládání se stavebním odpadem je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 7/2004 vydanou Zastupitelstvem města Slatiňany dne 16. 12. 2004 a účinnou od 1. 1. 2005.
Oproti systému nakládání s komunálním odpadem v roce 2004 se mění pouze ve vzniku nových míst k odkládání vytříděných složek komunálního odpadu. Pro snazší orientaci v systému uvádíme celkový způsob nakládání s komunálním odpadem:
Pro nakládání s komunálním odpadem, tj. jeho shromažďování a třídění jsou na katastrálních územích města Slatiňany určeny občanům tyto sběrné nádoby a zařízení:
Sběrné nádoby - popelnice slouží k ukládání směsného komunálního odpadu (tzv. zbytkového odpadu po vytřídění využitelných a nebezpečných složek komunálního odpadu), tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácnosti a kuchyňské odpady.
Barevné kontejnery na tříděný odpad - papír, sklo a plasty na stanovištích:
Slatiňany
na sídlišti mezi ul. Tyršova a Švermova (2 stanoviště) papír, sklo, plasty
ulice Boženy Němcové u č. p. 617 papír, sklo, plasty
ulice Vítězství (prodejna Samka) papír, sklo, plasty
ulice T. G. Masaryka (potraviny Málek) papír, sklo, plasty,
Staré náměstí u č. p. 92 papír, sklo, plasty
hřbitov sklo, plasty
ulice Medunova, za MěÚ papír, sklo, plasty
ul. Švermova - u ÚSP plasty, sklo
ul. Palackého - u Domu služeb plasty, sklo
ul. Školská - u Jídelny města Slatiňany plasty, sklo
u plovárny plasty, sklo, papír - nové místo
na parkovišti u hřebčína plasty, sklo - nové místo

Škrovád

náves papír, sklo, plasty
u hřebčína sklo, plasty

Kunčí

náves papír, sklo, plasty
chatová oblast „Borek“ sklo, plasty
zahrádkářská oblast „Borek“ (za mlýnem Skály) sklo, plasty
chatová oblast Škrovád sklo, plasty

Trpišov

náves papír, sklo, plasty

Sběrný dvůr města Slatiňany umístěný u vlakového nádraží (v areálu společnosti Recycling-kovové odpady a. s.).
Ve sběrném dvoře mohou občané města Slatiňany a vlastníci staveb na území města Slatiňany určených nebo sloužících k rekreaci odložit nebezpečné složky komunálního odpadu jako jsou např. odpadní oleje, obaly od olejů, olejové filtry, autobaterie, monočlánky, výbojky a zářivky, obaly od nátěrových hmot, barev, lepidel a rozpouštědel, obaly od chemických přípravků-např. herbicidů a pesticidů, obaly od fotochemikálií, textilní materiál znečištěný-např. hadry od oleje, obaly od kyselin, hydroxidů, detergentů a odmašťovacích přípravků, televizory, rádia, ledničky, ale i další komunální odpady jako např. papír, sklo, kovy, staré oděvy a hadry, koberce, kompostovatelný odpad, objemný odpad z domácností (starý nábytek, matrace apod.).
Provozní doba sběrného dvora je:

PONDĚLÍ a ÚTERÝ od 6:00 do 15:30
SOBOTA od 8:00 do 12:00

d) Sběr vyřazených léků provádí všechny lékárny

Do nádob a zařízení, uvedených pod písm. a) a b) nepatří a je zakázáno odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu uvedené pod písm. c) a d). Do výše uvedených nádob a zařízení nelze ukládat stavební a demoliční odpad, popř. zeminu.
Vyhláška stanovující systém nakládání s komunálním odpadem je vyvěšena na úřední desce města Slatiňany, naproti lékárně.


Značky na obalech - naši rádci při třídění odpadů

Každý obal je vyroben z nějakého materiálu a někdy je velmi obtížné poznat, z čeho je obal vyroben. Proto jsou na obalech různé značky, které nás informují, jak máme s takovým obalem po použití naložit.
Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují o materiálu, z něhož je obal vyroben. Podle nich poznáme, do kterého kontejneru máme obal později vyhodit. V tabulce jsou nejčastější kódy:
Papír PAP 22
Vlnitá lepenka PAP 20
Hladká lepenka PAP 21
Bílé sklo GL 70
Zelené sklo GL 71
Hnědé sklo GL 72
Ocel FE 40
Hliník ALU 41
Dřevo FOR 50
Polyethylentereftalát PET 1
Polypropylén PP 5
Polystyrén PS 6
Polyetylén (rozvětvený) LDPE 4
Polyetylén (lineární) HDPE 2
Kombinovaný obal C/ obal je vyroben z více materiálů a ten za lomítkem převládá
Nápojový karton C/PAP 81 a 84 je kombinovaný obal, kde převládá papír

Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.
Pokud je panáček přeškrtnutý, znamená to, že obal do popelnice nepatří, protože obsahuje nějaké nebezpečné látky.

Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. Pokud si koupíte obal, na kterém je značka ZELENÝ BOD znamená to, že výrobce zaplatil za jeho recyklaci.

Takže, až vypijete limonádu nebo dojíte sušenky, odhoďte jejich obaly do barevného kontejneru!
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.únor 2005
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany