Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Rada města
1. Bere na vědomí:
a)
stav majetku k 31.12.2004 - zpráva HIK, tj.
Majetek města213 691 837,84
Dlouhodobý finanční majetek22 125 615,80
Zásoby32 089,90
Pohledávky1 360 093,25
Finanční prostředky na bankovních účtech11 717 281,15
Poskytnuté návratné výpom. mezi rozpočty2 100 000,-
Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám1 942 918,-
Přijaté návratné finančí výpomoci mezi rozpočty (FRB)4 610 196,-
Krátkodobé závazky12 950 881,13
Bankovní úvěry a půjčky27 320 238,63
Podrozvahová evidence40 094 884,27

b)
ukončení Mandátní smlouvy č. 43/2003 ze dne 13.3.2003 uzavřené mezi Správou městských lesů Chrudim (jako příspěvkové organizace města Chrudim) ke dni 31.12.2004
c)
ukončení smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře č. 44/2003 ze dne 25.2.2003 uzavřené se Správou městských lesů Chrudim ( jako příspěvkové organizace města Chrudim)

2. Schvaluje:
a)
rozšířený program jednání Rady města Slatiňany
b)
podání žádosti o prodloužení termínu vyúčtování dotace na věcné vybavení JSDH města Slatiňany z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
c)
program 17. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany
d)
prominutí části nájemného a to ve výši 1 341,- Kč v bytě 2. v domě čp. 832 na Starém náměstí ve Slatiňanech po dobu jednoho měsíce (prosinec 2004)
e)
ukončení Smlouvy č. 212/2003 o pronájmu pozemku (části pozemkové parc. č. 457/3 o výměře 119 m 2 v kat. území Kunčí) uzavřené dne 2.10.2003
f)
uzavření smlouvy o pronájmu části pozemkové parc. č. 457/3 o výměře 119 m2 v kat. území Kunčí
g)
vymáhání pohledávek města Slatiňany mimosoudní cestou na základě uzavřené mandátní smlouvy za těchto podmínek:
místní poplatky města Slatiňany nelze správcem poplatku exekučně( srážkou z účtu, ze mzdy, či z důchod)
k uhrazení ostatních pohledávek (tedy kromě místních poplatků) byly dlužníci 3x písemně vyzváni, o dlužníkovi nejsou známy bližší informace, především pobyt a dlužník nepřebírá poštu, není k zastižení
h)
uzavření kupní smlouvy se společností Městské lesy Chrudim s účinností od 1.1.2005
i)
uzavření smlouvy o dílo se společností Městské lesy Chrudim s účinností od 1.1.2005
j)
uzavření smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře se společností Městské lesy Chrudim
k)
Výroční zprávu za r. 2004 o činnosti Městského úřadu ve Slatiňanech v oblasti poskytování informací
l)
Sociální fond Městského úřadu Slatiňany pro rok 2005 - směrnice pro tvorbu a čerpání
m)
Zaslání peněžního daru ve výši 5 000,-Kč na pomoc postiženým oblastem v Asii na konto ADRA

3. Zřizuje.
a)
komisi územně plánovací dokumentace ve složení:
Ing. Aleš Kubát, Miloslav Kubín, Marie Málková, Rostislav Meduna

4. Rozhodla:
a)
komisi pro rozvoj města nezřizovat

5. Ukládá:
a)
řediteli Základní školy Slatiňany Mgr. Danielu Vychodilovi sledovat grantovou politiku státu a Pardubického kraje a maximálně ji využívat ve prospěch ZŠ Slatiňany
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.únor 2005
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany