Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V roce 2004 Město Slatiňany investovalo značné finanční prostředky ( vč. prostředků z rozpočtu pardubického kraje, získané formou grantů ) do pozemních komunikací, konkrétně do stezek a chodníků pro pěší a cyklisty, které byly zařazeny do systému cyklotras v regionu, a dále do komunikací v centru města - prostranství Starého náměstí a jeho okolí. Dle finančních možností byly povrchy těchto chodníků a stezek opatřeny povrchy, především povrchy z betonové dlažby.
V roce 2004 Město Slatiňany investovalo značné finanční prostředky ( vč. prostředků z rozpočtu pardubického kraje, získané formou grantů ) do pozemních komunikací, konkrétně do stezek a chodníků pro pěší a cyklisty, které byly zařazeny do systému cyklotras v regionu, a dále do komunikací v centru města - prostranství Starého náměstí a jeho okolí. Dle finančních možností byly povrchy těchto chodníků a stezek opatřeny povrchy, především povrchy z betonové dlažby.
S ohledem na požité materiály a skladby těles těchto komunikací bylo nutné přijmout některá dopravné omezení na těchto komunikacích. Především na veškerých chodnících a stezkách s povrchem z betonové dlažby není možná jízda na koních. Koně svými podkovami povrch betonových dlaždic poškozují. Stezky, kde je jízda na koni možná (doporučené trasy, které nahrazují dříve používané chodníky kolem zámku a přes severní část Starého náměstí ) jsou vyznačeny na připojeném plánku. Pravidla jízdy na zvířatech a vedení a hnaní zvířat upravuje § 60 zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Komunikace, kde není přípustná jízda na koni nebo vedení koně, jsou označeno svislým dopravním značením ( č. B 31 zákaz vjezdu pro jezdce na koni, značka nepřipouští ani vedení koně - umístěny na chodníku podél zámku a cestě kolem zdi zámeckého parku mezi ul. Podskála a místní komunikací do Škrovádu a značkami č. C 9a, resp. C 9b - stezka a konec stezky pro chodce a cyklisty - tyto dopravní značky připouští pouze provoz chodců a cyklistů, výjimky pro vjezd dopravní obsluhy k nemovitostem v sousedství těchto komunikací budou deklarovány dodatkovými tabulkami, kde bude rozsah výjimek vyznačen - značky jsou osazeny v prostoru Starého náměstí a jejího bezprostředního okolí).
Na nově vybudované cestě, resp. jejím novém asfaltovém povrchu, mezi úpravnou vody Monaco a Škrovádem je zákazovou dopravní značkou B 11 - zákaz vjezdu všech motorových vozidel zakázán provoz motorovými vozidly. Dodatkovou tabulkou směrem od Škrovádu bude umožněn vjezd dopravní obsluze. Na komunikaci není omezen provoz cyklistů, chodců, není vyloučena jízda na koni.
Respektování instalovaného značení bude důsledně kontrolováno dopravní policií. Městský úřad věří, že občané města i jeho návštěvníci budou výše popsaná dopravní opatření chápat ne jako omezování jejich volného pohybu po veřejných komunikacích a prostranstvích, nýbrž jako snahu ochránit majetek města tak, aby provedené úpravy mohly co nejdéle sloužit občanům a zlepšovaly vzhled města.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.leden 2005
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany