Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek za odpad) je pro rok 2005 stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 8/2004 vydanou Zastupitelstvem města Slatiňany dne 16. 12. 2004. Tato vyhláška je účinná od 1. 1. 2005 a stanovuje sazbu poplatku, způsob výběru poplatku, jeho splatnost, osvobození od poplatku a jiné související skutečnosti.
Sazba poplatku je stanovena ve výši 340,- Kč/osobu a rok. K navýšení poplatku o 20,- Kč/rok došlo především z důvodu navýšení nákladů na likvidaci odpadu (zákonné navýšení poplatku na skládce a zvýšení cen pohonných hmot).
Poplatek platí tak jako v roce 2004:
a) fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území města Slatiňany a v místních částech Škrovád, Kunčí a Trpišov a
b) fyzická osoba, která má na území města Slatiňany ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
Poplatek je splatný nejpozději do 28. února 2005 jednak bezhotovostní formou na účet města Slatiňany vedený u České spořitelny a. s., pobočky Slatiňany, č. ú. 000019-1144138329/0800, ale také platbou v hotovosti v úřední dny (pondělí, středa) na Městském úřadě Slatiňany.
Uvedená vyhláška je vyvěšena na úřední desce města Slatiňany, naproti lékárně.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.leden 2005
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany