Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Rada města
1.Bere na vědomí:
a)ukončení Smlouvy č. 300/2002 o pronájmu pozemku (části pozemkové parcely č. 385/2 o výměře 13 m2 v kat. území Slatiňany) uzavřené dne 3.10.2002 se Stavebním bytovým družstvem, Chrudim ke dni 31.12.2004
2.Schvaluje:
a)
změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2004 v příjmové i výdajové části na celkovou částku 64 568 800,-Kč k 9. rozpočtovému opatření
b)
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě 166/2004 o pronájmu pozemku (části pozemkové parc. č. 131/1 o výměře 63 m2 v kat. území Slatiňany) ze dne 25.5.2004, a to s účinností od 1.2.2004
c)
uzavření dodatku ke Smlouvě č. 151/2003 o pronájmu pozemku (parc. . 418/1 v kat. území Slatiňany) ze dne 2.10.2003 s účinností od 1.12.2004
d)
uzavření smlouvy o pronájmu pozemkové parc. č. 418/1 o výměře 207 m2 v kat. území Slatiňany s účinností od 1.12.2004
e)
uzavření smlouvy o pronájmu části pozemkové parc. č. 385/2 o výměře 13 m2 v kat. území Slatiňany s účinností od 1.1.2005
f)
zřízení věcného břemene na části pozemkové parc. č. 646 v kat. území Slatiňany. Věcné břemeno bude spočívat v právu společnosti Východočeská energetika a.s. Hradec Králové vstupovat na předmětnou část pozemkové parcely za účelem provádění, údržby, opravy, případně rekonstrukce zařízení veřejného rozvodu elektřiny
g)
realizaci prodeje nájemních bytů z vlastnictví města Slatiňany využitím služeb realitní kanceláře Mgr. Karel Mošna, realitní kancelář, Plzeň vybrané na základě provedené poptávky u 7 realitních kanceláří
h)
zahájení projektové přípravy stavebních úprav Domu s pečovatelskou službou ve Slatiňanech (stavebně technické průzkumy, studie, řešení, zajištění stanovisek příslušných správních úřadů k technickému návrhu řešení stavebních úprav, propočet předpokládaných nákladů) vedoucí k vypracování investičních záměrů pro:
a)provedení nezbytných stavebních úprav, vedoucích k nezbytné modernizaci objektu
b)provedení stavebních úprav, vedoucích ke zvýšení kapacity zařízení
3.Doporučuje Zastupitelstvu města Slatiňany schválit
a)
program 16. schůze Zastupitelstva města Slatiňany
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.leden 2005
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany