Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Rada města
1. Bere na vědomí:
a) likvidaci černých skládek dětskou organizací ROBI Slatiňany
b)
splnění závazku ČRS MO Slatiňany vyplývajícího z nájemní smlouvy č. 86/2001 - odpracování 2 000 hodin ve prospěch města Slatiňany k 31.12.2003
2. Schvaluje:
a) poskytnutí finančního příspěvku - grantu v rámci schváleného limitu na rok 2004 ve výši 210 000,-Kč na činnost společenským, sportovním a kulturním organizacím a institucím, které mají sídlo na území města Slatiňany národopisnému souboru Formani Slatiňany ve výši 4 000,-Kč
b)
uzavření smlouvy o pronájmu pozemkové parcely č. 299/11 a části pozemkové parcely č. 299/1 o celkové výměře 51,52 m2 v kat. území Kunčí
c)
uzavření smlouvy o pronájmu pozemkové parcely č. 299/12 a části pozemkové parc. č. 298 o celkové výměře 48,3 m2 v kat. území Kunčí
d)
uzavření smlouvy o pronájmu pozemkové parc. č. 299/14 a části pozemkové parc. č. 298 o celkové výměře 46 m2 v kat. území Kunčí
e)
uzavření smlouvy o pronájmu pozemkové parc. č. 299/17 a části pozemkové parc. č. 299/1 o celkové výměře 54 m2 v kat. území Kunčí
f)
uzavření smlouvy o pronájmu pozemkové parc. č. 299/22 a části pozemkové parc. č. 299/1 o celkové výměře 37,42 m2 v kat. území Kunčí
g)
uzavření smlouvy o pronájmu pozemkové parc. č. 307/6 a části pozemkové parc. č. 307/1 o celkové výměře 42 m2 v kat. území Kunčí
h)
uzavření smlouvy o pronájmu pozemkové parc. č. 307/8 a části pozemkové parc. č. 307/1 o celkové výměře 28,38 m2 v kat. území Kunčí
i)
uzavření smlouvy o pronájmu pozemkové parc. č. 307/10 a části pozemkové parc. č. 307/1 o celkové výměře 41 m2 v kat. území Kunčí
j)
uzavření smlouvy o pronájmu pozemkové parc. č. 307/11 o výměře 41 m2 v kat. území Kunčí
k)
uzavření smlouvy pronájmu pozemkové parc. č. 307/12 a časti pozemkové parc. č. 307/1 o celkové výměře 51,47 v kat.území Kunčí
l)
uzavření smlouvy o pronájmu pozemkové parc. č. 307/22 o výměře 56 m2 v kat. území Kunčí
m)
uzavření smlouvy o pronájmu pozemkové parc. č. 307/25 a části pozemkové parc. č. 307/1 o celkové výměře 30,3 m2 v kat. území Kunčí
n)
uzavření smlouvy o pronájmu pozemkové parc. č. 307/26 o výměře 62 m2 v kat. území Kunčí
o)
uzavření smlouvy o pronájmu pozemkové parc. č. 307/32 a části pozemkové parc. č. 307/1 o celkové výměře 42,66 m2 v kat. území Kunčí
p)
uzavření smlouvy o pronájmu pozemkové parc. č. 307/34 a části pozemkové parc. č.l 307/1 o celkové výměře 45,39 m2 v kat. území Kunčí
q)
uzavření smlouvy o pronájmu pozemkové parc. č. 307/39 a části pozemkové parc. č. 307/1 o celkové výměře 23,19 m2 v kat. území Kunčí
r)
umístění sběrného dvora města Slatiňany v areálu společnosti Recycling - kovové odpady a.s. (u vlakového nádraží) ve Slatiňanech s účinností od 1.1.2005
s)
uzavření smlouvy s TS města, Bystřice nad Pernštejnem (provozovna Skuteč) s účinností od 1.1.2005
t)
nový rozpis závazného ukazatele - neinvestičního příspěvku na rok 2004 - pro příspěvkovou organizaci ZUŠ Slatiňany v celkové výši 345 800,-Kč:
na provoz 125 800,-Kč
na opravu fasády 150 400,-Kč
na rekonstrukci vjezdu do areálu ZUŠ 32 000,-Kč
odvod části uspořených finančních prostředků z opravy fasády do rozpočtu města Slatiňany 37 600,-kč
u) doplnění programu 14. zasedání zastupitelstva města o body:
17. Podíl města na rekonstrukci Škrovádské ulice - rekonstrukce chodníků a doplnění
ploch
18. Odvolání finančního výboru ZM a jmenování členů a předsedy finančního výboru
19. Svěření konkrétních úkolů v samostatné působnosti
v) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. VCES - 3387 na dodávku stavby „Kanalizace
Škrovád IV. etapa“, uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního
zákoníku v platném znění
3. Neschvaluje:
a)
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000,-Kč Občanskému sdružení „Středisko křesťanské pomoci - CENTRUM v rámci rozpočtovaných výdajů r. 2004 z položky na mimořádné příspěvky v rámci grantů
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.listopad 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany