Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V rámci přenesené působnosti výkonu státní správy na úseku stavebním ( správní řízení a postupy dle stavebního zákona ) se pracovníci odboru výstavby a ŽP Městského úřadu opakovaně setkávají s nedodržováním § 57 stavebního zákona ( zák. č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů ), který stanovuje, že stavebník drobné stavby je povinen oznámit svůj záměr předem, písemně a v předepsané formě stavebnímu úřadu.
Pojem „stavba“
patří mezi základní pojmy, které stavební předpisy užívají. Ve stavebním zákoně ani v prováděcích předpisech není tento pojem jednoznačně vymezen. Pojem stavba se snaží definovat i jiné předpisy, např. občanský zákoník, katastrální zákon atd Pro řízení a jiné úkony prováděné v režimu stavebního zákona je pojem stavba účelově vymezen tak, že za stavbu se považují veškerá stavební díla bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání. Není proto správný pro řízení dle SZ někdy používaný výklad tohoto pojmu dle § 119, odst. 2) občanského zákoníku. Tento paragraf definuje pojem „nemovitost“, kterou je i stavba spojená se zemí pevným základem. Spojení stavby se zemí pevným základem není dle SZ hledisko, které je rozhodující pro povinnost stavebníka postupovat při umisťování nebo zřizování stavby v souladu se stavebním zákonem.
Pojem „drobná stavba“ definuje § 139b stavebního zákona. Zde jsou drobné stavby definovány ve dvou podskupinách :
V první podskupině jsou stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní a splňují stanovené parametry :
- stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud jejich zastavěná plocha nepřesáhne 16 m2 a výška 4,5 m ( sem patří např. kůlny, prádelny, přístřešky pro nádoby na odpadky, energetické pilíře, stavby pro chov drobného zvířectva, sauny, stavby s výrobním a technologickým zařízením, ale i prodejní stánky, skleníky, altány, sklady zahradního nábytku a další obdobné stavby).
- podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesáhne 16 m2 a hloubku 3 m. Sem patří především zemní sklepy, žumpy, vodoměrné šachty, ale i bazény vč. bazénů částečně zapuštěných do terénu.
Druhou skupinu tvoří stavby, které se považují za drobné, i když neplní přímo doplňkovou funkci ke stavbě hlavní. Jsou to :
- stavby na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, jestliže jejich zastavěná plocha nepřesáhne 30 m2 a výška 5 m
- oplocení ( bez omezení délky, výšky ani způsobu provedení - oplocením, tedy drobnou stavbou je např. drátěný plot z pletiva výšky 100 cm a délky 3 m, ale i třímetrová ohradní zeď v délce 500 m ).
- připojení drobných staveb na rozvodné sítě a kanalizace stavby hlavní ( např. kanalizační přípojka pro drobnou stavbu - prádelnu, dovedenou až do veřejné kanalizace, není drobnou stavbou není již drobnou stavbou ).
- nástupní ostrůvky hromadné veřejné dopravy, přejezdy přes chodníky, propustky apod.
Za drobnou stavbu se však nepovažují dále uvedené stavby, i když splňují stanovená technická kritéria drobné stavby ( zastavěná plochy, výška apod.) a to ( vyjímáme pro naše podmínky podstatné druhy staveb ) :
- garáže
- sklady hořlavin
- stavby vodohospodářských děl ( např. studny, čistírny odpadních vod apod.)
Stavebník může ohlášenou drobnou stavbu realizovat buď když stavební úřad nebude do 30 dnů na ohlášení reagovat ( tzv. souhlas mlčky ) nebo když mu stavební úřad v téže lhůtě písemně sdělí, že proti provedení drobné stavby nemá námitek. Jestliže stavební úřad z ohlášení a připojených dokladů nebo provedeným šetřením zjistí, že není možné se stavbou tak jak byla ohlášena souhlasit, může v takovémto konkrétním případě stanovit, že drobnou stavbu lze provést na základě stavebního povolení ( po přiměřeně provedeném stavebním řízení ). Souhlas s provedením ohlašované drobné stavby vydá stavební úřad bez zaplacení správního poplatku.
V případě, že stavebník drobnou stavbu provede bez ohlášení, lze dle § 105 stavebního zákona uložit občanovi pokutu do výše 10 tis. Kč, právnické osobě nebo osobě podnikající dle zvláštních předpisů ( živnostník, svobodné povolání apod.) dle § 106 SZ pokutu až do výše 200 tis. Kč. Pokud stavebník neprokáže, že provedenou drobnou neohlášenou stavbu lze dodatečně povolit ( dle § 88 odst. 1b) stavebního zákona - ne už dodatečně ohlásit !), nařídí stavební úřad její odstranění.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.říjen 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany