Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
PROBLÉM AUTOVRAKU, VÝZVA VLASTNÍKA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, MĚSTA SLATIŇANY, K ODSTRANĚNÍ AUTOVRAKU

V příloze Novin Chrudimska, OZVĚNY SLATIŇAN, dne 30.06.2004 jsme vyzvali občany k odstranění autovraků z místních nebo účelových komunikací a veřejných prostranství. Autovraky hyzdí vzhled města a v mnoha případech mohou i nepříznivě ovlivňovat životní protředí.
V mnoha případech se tak nestalo.
V souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, konkr. § 19, odst. 2) je zakázáno na dálnicích, silnicích, místních komunikacích ( dále jen „silniční zákon“) odstavovat silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu ( viz. vyhl. Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb. o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích ) a není opatřeno státní poznávací značkou nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu ( dále jen „vrak“).
Podle § 19, odst. 3 silničního zákona je vlastník vraku povinen na výzvu vlastníka, v našem případě vlastníka místních komunikací, tj. Města Slatiňany, odstranit vrak do dvou měsíců od doručení výzvy. Neučiní-li tak, odstraní a zlikviduje vrak vlastník této pozemní komunikace na náklady vlastníka vraku. Nemůže-li vlastník, v tomto případě místních komunikací, zjistit vlastníka vraku, zveřejní výzvu k odstranění vraku způsobem v místě obvyklým a po marném uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne zveřejnění výzvy odstraní a zlikviduje vrak na své náklady. ( § 19, odst. 4 silničního zákona). V případě, že vlastník místní komunikace zjistí vlastníka vraku dodatečně, může vůči němu uplatnit nárok na náhradu nákladů, vzniklých odstraněním a likvidací vraku.
Město Slatiňany jako vlastník místních komunikací vyzvalo způsobem v místě obvyklým, tj. uveřejnění výzvy na úřední desce a na vývěsce městského úřadu ve Škrovádu, dne 30. srpna 2004 vlastníky těchto autovraků, aby je do dvou měsíců od uveřejnění této výzvy z místních komunikací a veřejných prostranství tyto vraky odstranili.


Likvidace autovraků není ve Slatiňanech vůbec problémem, touto činností se zabývá m.j. od 28.6.2004 na základě příslušného povolení také fy RECYCLING - kovové odpady a.s. Chotěboř, který má svoji provozovnu ve Slatiňanech. Likvidace je bezplatná, na území města je možné s fy Recycling dohodnou i případný odvoz vraku k likvidaci ( tel. 469 681 671 ). K likvidaci se předloží technický průkaz likvidovaného vozidla a poslední doklad o povinném ručení.

V případě, že nebudou odstraněny vraky z veřejných prostranství ( především byly zjištěny ve Škrovádu), může Městský úřad potupovat vůči vlastníkům autovraků v souladu se zák. č. 185/2001 Sb o odpadech . ve znění pozdějších předpisů ( především dle § 69 - přestupky, kdy orgán obce v přenesené působnosti uloží pokutu až do výše 20 000 Kč fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že se zbaví autovraku v rozporu s tímto zákonem ( § 37 zákona stanovuje, že každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, kteří jsou provozovateli zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků), ne způsobem, že autovrak „odloží“ na veřejné prostranství nebo místní komunikaci .
Autovrakem se pro účely zákona o odpadech rozumí každé úplné nebo neúplné motorové nebo nemotorové vozidlo, které se stalo odpadem. § 3 zákona o odpadech definuje pojem „odpad“ takto: Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit. V § 4 zákona se dále stanovuje, že osoba má povinnost se zbavit se movité věci, jestliže ji
nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu ( viz. výše - vyhl. Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb.)
Pozn 1) Veřejným prostranstvím se rozumí dle ustanovení § 34 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví těchto pozemků.
V souladu s § 47, odst. 1, písm. g) zákona č. 200/ 1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů lze v přestupkovém řízení uložit občanovu pokutu až do výše 50 tis. Kč za to, že poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství ( za neoprávněný zábor veřejného prostranství lze pokládat i odložení autovraku).

V souvislosti s užíváním místních komunikací a veřejných prostranství znovu připomínáme občanům že není povoleno užívat místní komunikace vč. chodníků např. ke skládání stavebních materiálů a sutí ( pokud není vydáno povolení zvláštní užívání místních komunikací a užití veřejného prostranství zpoplatněno místním poplatkem ), umisťování přenosných reklamních zařízení a dalších překážek v jízdě nebo chůzi, ale ani k opravám vozidel ( mimo nutnou krátkodobou činnost pro odstranění poruchy ) nebo k mytí aut, případně vypouštění olejů či chladících kapalin na komunikace nebo kanalizace. Chodníky nesmí sloužit ani ke stání aut nebo jako prostor staveniště. Takovéto počínání je bezohlednost ke svým spoluobčanům i ke svému okolí.
Odbor výstavby a životního prostředí
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.říjen 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany