Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
v souvislosti s ustanoveními zák. č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů stanovuje ( dále jen „zákon“ ) ve svém § 3 povinnosti právnických a fyzických osob.
Z ustanovení obsažených v § 3 zákona vyjímáme ty, které se významně dotýkají života v našem městě, resp. těch, které nejsou občany města nebo podnikatelskými subjekty dodržovány, a jsou aktuální právě v této době, tzn. v době po sklizni na zahrádkách, kdy jsou mnohdy nevhodně a bezohledně ke svému okolí likvidovány rostlinné zbytky ( často současně s dalším komunálním odpadem vč. nebezpečných odpadů ), a současně v době, kdy začíná topné období.
§ 3, odst. 1 : Každý je povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek stanovených podle tohoto zákona a prováděcích předpisů
§ 3, odst. 4: Spalování látek ve zdrojích znečištění ovzduší ( zde má zákonodárce na mysli především kotle ÚT na pevná paliva a lokální topidla v domácnostech i rekreačních objektech, kde jsou velmi často spalovány odpady z domácností vč. recyklovatelných hmot, především různé obaly z impregnovaného papíru, PET lahve a další plasty vč. polystyrénu, pryž a další odpady ), které nejsou palivy určenými výrobci jejich zařízení, popřípadě látkami uvedenými v souboru technickoorganizačních opatření k zajištění provozu zdrojů znečišťování ovzduší podle § 11, odst. 2 je zakázáno.
§ 3, odst. 5: V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nesmějí být kontaminovány chemickými látkami … ( např. nátěrovými hmotami, různými impregnacemi apod.)

Provozovatelé malých stacionárních zdrojů znečištění ovzduší ( tj. spalovacícvh zdrojů, které jsou zdrojem nečištění o jmenovitém tepelném výkonu nižším než 0,2 MW ( tedy prakticky všechny topidla, používaná v bytových domech i domácnostech ) mají povinnosti zakotvené v § 12 zákona o ovzduší. Z těchto povinností vyjímáme :
- uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroje jen v souladu s podmínkami pro provoz těchto zdrojů
- dodržovat přípustnou tmavost kouře a pachové číslo, je-li stanoveno, a neobtěžovat kouřem a zápachem osoby ve svém okolí a obyvatele oblast
- plnit pokyny orgánu ochrany ovzduší ke zjednání nápravy podle § 38, odst. 1 zákona
- dále mají provozovatelé malých zdrojů povinnost prostřednictvím oprávněné osoby provádět měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů provozovaných při podnikatelské činnosti provozovatele nejméně 1 x za 2 roky ( u zdrojů, spalujících kapalná a plynná paliva od výkonu 11 kW ) a mají povinnost oznámit výsledky měření a kontroly obecnímu úřadu do 30 dnů od jejich uskutečnění
Městský úřad Slatiňany jako orgán ochrany ovzduší obce ( dle § 42, písm. h) má svoje práva o povinnosti zakotvené v § 50 zákona.

Z tohoto ustanovení vyjímáme:
- obecní úřad je dotčeným orgánem státní správy v územním, stavebním a kolaudačním řízení z hlediska ochrany ovzduší
- obecní úřad kontroluje :
- dodržování povinností provozovatele malých stacionárních zdrojů podle § 12, za nedodržení povinností jim ukládá pokuty a nápravná opatření a rozhoduje o zastavení nebo omezení těchto zdrojů
- dodržování přípustné tmavosti kouře, pachového čísla a přípustné míry obtěžování zápachem u provozovatelů malých stacionárních zdrojů a za nedodržení povinností ukládá pokuty
- dodržování povinností podle § 3 odst. 5 a za jejich porušení ukládá pokuty
Z ustanovení § 40 zákona o ukládání sankcí za nedodržování ustanovení zákona vyjímáme :
Pokutu ve výši od 500 do 150 000 Kč uloží obecní úřad provozovateli malého stacionárního zdroje, poruší-li alespoň jednu u povinností stanovených v § 3, odst.3,4,9 nebo v § 12, odst. 1.
Pokutu ve výši od 500 do 150 000 Kč uloží obecní úřad osobě, která poruší alespoň jednu z povinností uloženou podle ů 3, odst. 5.
Pracovníci Městského úřadu Slatiňany dosud řešili nedodržování některých ustanovení zákona občany či podnikatelskými subjekty domluvou či upozorněním. Protože zákon je účinný již více než 2 roky ( od 1.6.2002 ) a mnozí občané se dále chovají ke stavu ovzduší ve městě i ke svému okolí značně bezohledně, je zřejmé, že upozornění a domluva nepostačuje. Orgánu ochrany ovzduší města tak vzniká nutnost postupovat způsobem, jak je výše uvedeno a za zjištěné nedostatky a porušení zákona ukládat pokuty či vyslovovat zákazy provozování zařízení.
Odbor výstavby a životního prostředí
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.říjen 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany