Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Správcem povodí, pracovníky Povodí Labe s.p. a členy povodňové komise města je opakovaně zjišťováno, že občany města a vlastníky staveb vč. rekreačních objektů není dodržováno ustanovení § 46 zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ( vodní zákon ) , které připomínáme :
Je zakázáno měnit směr, podélný sklon a příčný profil koryta vodního toku, poškozovat břehy, těžit z koryt vodních toků zeminu, písek nebo nerosty a ukládat do vodních toků předměty, kterými by mohlo dojít k ohrožení plynulosti odtoku vod, zdraví nebo bezpečnosti , jakož i ukládat takové předměty na místech, z nichž by mohly být splaveny do vod.

Zvláště nebezpečné je skladovat na břehové hraně nebo i na říčním pozemku dřevo, kámen, budovat zde fóliovníky či jiné dřevěné konstrukce, které můžou po splavení do řeky zatarasit průtok vod pod mosty a lávkami ( zvláště při pohybu ledových ker v řece ) či naopak zachycovat plavoucí předměty a tak navyšovat hladinu vody. Nepřípustné je také ukládat na břehy nebo těsné okolí řeky odpady, rostlinné zbytky, větve stromů apod.
Vyzýváme proto občany města a vlastníky rekreačních objektů na území města, aby neustále brali v úvahu nebezpečí vzniku povodní, respektovali výše uvedené ustanovení vodního zákona a svým počínáním nezvyšovali riziko a rozsah škod při povodních.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.říjen 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany