Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Rada města
1. Doporučuje zastupitelstvu města schválit:
a)
Program 14. schůze Zastupitelstva města Slatiňany
b)
Na základě posouzení a hodnocení předložených nabídek od peněžních ústavů doporučuje Zastupitelstvu města Slatiňany schválit na dofinancování nákupu cisternové automobilové stříkačky uzavření úvěrové smlouvy na úvěr ve výši 3 900 000,-Kč na dobu 10ti let s Českou spořitelnou. a.s., oblastní pobočkou Pardubice, pobočkou v Chrudimi variantu a) Úroková sazba na úvěr je pevná 4,6% p.a. po dobu 10ti let Česká spořitelna a.s., požaduje jištění úvěru budoucími příjmy města
2. bere na vědomí:
a)
Výroční zprávu Základní školy Slatiňany za školní rok 2003/2004
3. Schvaluje:
a)
pořadí stavebních společností a stavební společnost SILAK Chrudim, s.r.o. jako zhotovitele na realizaci stavby - Oprava povrchu účelové komunikace mezi místní komunikací Jiráskova ul. a místní komunikací ul. Na Podskále, Slatiňany (cyklotrasa č. 4112 a č. 4113 - komunikace pod zámkem). Nabídnutá cena je ve výši 487 242,00Kč
b)
pořadí stavebních společností a stavební společnost STAVEBNÍ A PECE, spol. s r.o. jako zhotovitele na realizaci stavby - Chodník mezi účelovou komunikací k hřebčínu a místní komunikaci v Kaštance ve Slatiňanech (chodník u parkoviště u hřebčína). Nabídnutá cena je ve výši 112 388,-Kč.
c)
Pořadí stavebních společností a stavební společnost REAL s.r.o. , speciální práce jako zhotovitele na realizaci stavby - Oprava povrchu účelové komunikace mezi místní komunikací u Úpravny vody „Monaco“ a místní komunikací ze Škrovádu k zámeckému parku (cyklotrasa č. 4177 - komunikace pod Monacem). Nabídnutá cena je ve výši 386 363,30Kč
d)
Zřízení věcného břemene na části pozemkové parc. č. 666/1 v kat. území Slatiňany (cca 17m), které bude spočívat v právu společnosti Východočeská energetika a.s. zřizovat a provozovat na předmětné části pozemku zařízení veřejného rozvodu elektřiny. Náhrada za zřízení věcného břemene je stanovena ve výši 300,-Kč
e)
Uzavření smlouvy o pronájmu části pozemkové parcely č. 310 o výměře cca 1400m2 v kat. území Škrovád s Národním Hřebčínem Kladruby n. Labem s.p.o. Hřebčín Slatiňany s účinností od 15.9.2004
f)
Uzavření smlouvy o pronájmu pozemkových parcel č. 685/4 o výměře 1295 m2, č. 695/3 o výměře 154 m2, č. 695/2 o výměře 80 m2, č. 695/1 o výměře 55m2 a č. 581/1 o výměře 2960m2 v kat. území Slatiňany a pozemkových parcel č. 316/43 o výměře 14 136 m2, č. 144/1 o výměře 6418 m2, č. 137/1 o výměře 6912 m2, č. 76/36 o výměře 415 m2, č. 53 o výměře 3922 m2, č. 50/1 o výměře 4773 m2, č. 50/3 o výměře 1367 m2, č. 76/1 o výměře 43 811 m2, č. 137/11 o výměře 12 561 m2 a č. 211 o výměře 2252 m 2 v kat. území Trpišov a Národním Hřebčínem Kladruby n. Labem s.p., o.z. Hřebčín Slatiňany s účinností od 1.10.2004
g)
Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
4. Rozhoduje:
a)
nevyužít nabídky na zpracování strategického plánu města Slatiňany předložené Regionální rozvojovou agenturou a Masarykovou Univerzitou v Brně
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.říjen 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany