Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Vzhledem k tomu, že většina onemocnění se označuje jako psychosomatická, zaměřujeme se v programu naší MŠ na předcházení psychických zátěží již od nejútlejšího věku. Uplatňujeme různé metody při celkovém rozvoji svobodné osobnosti každého dítěte i předškolním vzdělávání.
/kineze, relaxační cviky, muzikoterapie, barevné cítění, zařazování prvků jógy aj./.
Jako ředitelka mateřské školy, která byla zapojena do výchovně vzdělávacího projektu EU Sokrates v letech 1999 - 2002 jsem měla možnost porovnávat přístupy a výchovné metody pedagogů k dětem v různých zemích Evropy (Švédsko, Holandsko a Španělsko) a propagovala jsem i celostní přístup a metody, které užíváme u nás.
V celkovém porovnání si myslím, že naše metody a celostní přístup k dětem v předškolním věku jsou na vysoké úrovni a byly uznávány i zahraničními partnery.
Děti přicházejí do mateřské školy z různých sociálních a rodinných poměrů a proto je potřeba ke každému dítěti přistupovat jako k jedinečné bytosti s jejich individuálními potřebami.
Aby se předškolní dítě mohlo zdravě rozvíjet musí se cítit spokojené. V předškolním vzdělávání hrají důležitou roli dětské prožitky a pocity. To, jak se dítě v mateřské škole cítí a co zde prožívá hraje klíčovou roli v jeho dalším životě.
Při příchodu do mateřské školy usnadňuje vstup do nového dne dětem i jejich rodičům relaxační hudba, která zní tiše ve vstupních prostorách.
Do ranních cvičení jsou zařazovány i prvky jógy, které otvírají dětské nitro a děti se nenásilnou formou seznamují se svým tělem a s pochody v něm. Učí se vážit si svého těla, zklidňují se a uvolňují se. Všechny aktivity, které s dětmi během dne konáme jsou umocňovány pocitovými a prožitkovými vjemy. Rozvíjíme u dětí sounáležitosti s přírodou, lidmi a okolním děním. Učíme je empatii, lásce k sobě, ale i k druhým, vzájemné pomoci a toleranci. Při odpoledním odpočinku jsou dětem nabízeny programy s prožíváním relaxační hudby, řízená relaxace s léčbou barvami apod. Vhodně volená hudba dokáže vyvést z duševní izolace, uvolňuje svaly, uklidňuje srdeční činnost a kladně ovlivňuje a rozvíjí smyslové vnímání dítěte.
Dítě na lehátku tak nemá pocit, že musí, ale prožívá odpočinek jako pohádku ve které účinkuje samo. Rozvíjí se i fantazie, barevné cítění a sebeúcta k sobě samému.
Děti po relaxaci výtvarně vyjadřují své prožitky a hovoří o nich. Výtvarné práce vyjadřují duševní stav a potřeby dětí.
V tomto působení je důležitá i spolupráce MŠ s rodiči dětí a velmi záleží i na osobnostních a volních vlastnostech každé učitelky.
Marta Korečková, ředitelka MŠ Slatiňany
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.červenec 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany