Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Zastupitelstvo města
1. Bere na vědomí:
a) zprávu o plnění usnesení ZM
b)
rozpočtové opatření č. 2 schválené usnesením RM ze dne 21.4.2004 a rozpočtové opatření č. 3. schválené usnesením RM ze dne 19.5.2004
2. Schvaluje:
a)
doplnění programu 13. zasedání zastupitelstva města
b)
bezúplatný převod pozemkové parc. č. 113/2 o výměře 2155 m2 v kat. území Škrovád z vlastnictví Pardubického kraje za podmínky převodu silničního díla na pozemku vybudovaného do vlastnictví města Slatiňany
c)
bezúplatný převod pozemkové parc. č. 381/11 o výměře 208 m2 v kat. území Slatiňany do vlastnictví města Slatiňany s vědomím si závazků, že nebude moci tento majetek po dobu 10 let převést na jiného vlastníka. Převedený majetek nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům sám, ani jej nebude k takovým účelům pronajímat. Pozemek, který v současné době slouží jako místní komunikace bude i nadále tomuto účelu sloužit. Pozemek je ve vlastnictví ČR s příslušností hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
d)
záměr prodeje části st. parc. č. 55 o výměře cca 105 m2 a části pozemkové parc. č. 85/ o výměře cca 16 m2 v kat. území Slatiňany
e)
záměr prodeje části pozemkové parc. č. 68/4 o výměře cca 10 m2 v kat. území Trpišov
f)
záměr prodeje části pozemkové parc. č. 389/2 o výměře cca 65 m2 v kat. území Škrovád
g)
záměr prodeje případné směny části pozemkové parc. č. 310 o výměře cca 4 200 m2 a části pozemkové parc. č. 309/3 o výměře cca 500 m 2 v kat. území Škrovád
h)
záměr prodeje pozemkové parc. č. 76/34 o výměře 351 m 2 v kat. území Trpišov
i)
záměr prodeje pozemkové parc. č. 76/35 o výměře 254 m2 v kat. území Trpišov
j)
koupi st. parc. č. 1345 o výměře 634 m2, pozemkové parc. č. 406/15 o výměře 1010 m2 , pozemkové parc. č. 706/35 o výměře 49 m2 a pozemkové parc. č. 706/36 o výměře 468 m2 v kat. území Slatiňany od Povodí Labe, Hradec Králové za cenu 165 000,- Kč
k)
prodej pozemkové parc. č. 511/2 o výměře 50 m2 v kat. území Trpišov za cenu 74,-Kč/m2 a nákladů spojených s převodem nemovitosti
l)
prodej pozemkové parc. č. 197/8 o výměře 79 m2 a pozemkové parc. č. 197/9 o výměře 171 m2 v kat. území Slatiňany za cenu 207,-Kč/m2 a nákladů spojených s převodem nemovitosti
m)
prodej pozemkové parc.č. 645/3 o výměře 245 m2 v kat. území Slatiňany za cenu 48,-Kč/m2 a nákladů spojených s převodem pozemku
n)
možnost vysvětlení pana Zdeňka Schejbala k bodu č. 14/13
o)
prodej pozemkové parc. č. 649/36 o výměře 132 m2 v kat. území Slatiňany za celkovou částku 2 000,-Kč a nákladů spojených s převodem nemovitosti
p)
změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2004 v příjmové i výdajové části na celkovou částku 50 701 200,-Kč k 4. rozpočtovému opatření
q)
v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a na základě § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů schvaluje: a) Závěrečný účet Mikroregionu Chrudimsko - r. 2003
b) Zprávu o výsledku kontroly hospodaření Mikroregionu
Chrudimsko s majetkem svazku obcí za rok 2003
r)
návrh na zahájení procesu změny regulačního plánu lokality pro zástavbu RD Slatiňany - jih, na základě návrhu, předloženého dne 3.5.2004 spol. s r.o. LKN, Chrudim. Změna spočívá ve změně využití části lokality, konkrétně náhrady 4 izolovaných rodinných domů na pozemcích parc. č. 166/25,26,27 a 28 kat. území. Škrovád řadovým domem (řadou devíti rodinných domů). Orgán územního plánování bude požadovat od navrhovatele úplnou náhradu nákladů na pořízení změny ÚPD
s)
podle § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením vlády č. 337/2004 Sb., ve znění přílohy č. 1 s účinností od 1.5.2004 zvýšení dosavadní měsíční odměny místostarostky, členů Rady města a zastupitelstva města Slatiňany a odměn předsedům a členům výboru o
t)
v případě souběhu výkonu několika funcí poskytnutí měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce od 1.5.2004
u)
bezúplatný převod části pozemkových parc. č. 525/4, 529/9 a 525/10 o celkové výměře cca 155 m2 v kat. území Slatiňany z vlastnictví ČR - správce Pozemkového fondu do vlastnictví města Slatiňany
v)
koupi stavební parc. č. 97/2 a částí pozemkových parc. č. 534/15, 534/9, 806, 807, 515, 513/1, 510, 509/4, 508, 507/2, 505, 502/1, 498, 479/4, 507/7 a 476/2 o celkové výměře cca 2 100 m 2 v kat. území Slatiňany
w)
vyvolat jednání s majiteli stavební parc. č. 97/2 a pozemkových parcel č. 534/15, 534/9, 508,507/2 a 476/2 o celkové výměře cca 400 m2 v kat. území Slatiňany o možnosti koupě jejich pozemků
x)
bezúplatný převod části pozemkové parc. č. 665/1 o výměře 193 m2 a části pozemkové parc. č. 285//8 o výměře 259 m2 v kat. území Slatiňany z vlastnictví města Slatiňany do vlastnictví Pardubického kraje
y)
bezúplatný převod pozemkové parc. č. 283/6 o výměře 1088 m2 v kat. území Slatiňany z vlastnictví Pardubického kraje
3. Neschvaluje:
a)
záměr prodeje části pozemkové parc. č. 706/17 o výměře cca 185 m2 v kat. území Slatiňany
b)
záměr prodeje části pozemkové parc. č. 496/20 o výměře cca 15 m2 v kat. území Trpišov
c)
záměr prodeje pozemkové parc. č. 199/1 o výměře 989 m2 v kat. území Škrovád
d)
návrh zahájení procesu pořízení změny ÚPD SÚ Slatiňany dle návrhů konkrétně změnit možnost využití pozemku parc. č. 566/8 a 566/10, oba v kat. území Slatiňany. Pozemky by byly využity jako stavební parcely (dosud zahrádky v zahrádkářské kolonii). Orgán územního plánování bude požadovat od navrhovatelek úplnou náhradu nákladů na pořízení změny ÚPD
e)
poskytnutí rozdílu mezi výší měsíčních odměn podle dosavadní právní úpravy a výší měsíčních odměn schválených od 1.5.2004 za období od 1.1.2004 do 30.4.2004
f)
podle § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. II odst. 3 Nařízení vlády č. 337/2004 Sb. poskytnutí další odměny neuvolněným členům zastupitelstva
g)
záměr prodeje pozemkové parc. č. 204/1 o výměře 6709 m2 , pozemkové parc. č. 204/4 o výměře 33 m2 a st. parc. č. 1308 o výměře 6 m2 v kat. území Slatiňany
4. Projednalo:
a)
součást závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2003 - Zprávu č. 59 o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2003 města Slatiňany a uzavírá ji výrokem - souhlasem s celoročním hospodařením za rok 2003 s výhradami, na základě kterých přijímá nápravná opatření k odstranění zjištěných chyb a nedostatků
b)
předložená Pravidla pro prodej bytů včetně návrhu kupních smluv a žádá zastupitele, aby do 31.7.2004 podali na MěÚ písemně připomínky a ukládá MěÚ Slatiňany připomínky posoudit a zapracovat je do nového návrhu, který bude předložen radě města a následně zastupitelstvu města
5. Stanovuje:
a)
tento postup při řešení vzniklých víceprací a s tím souvisejícím financováním vícenákladů vznikajících při stavbě kanalizace Škrovád 1. - 4. etapa:
a) za odsouhlasení oprávněnosti uplatnění víceprací uplatňovaných zhotovitelem nebo naopak požadavků na vícepráce vůči zhotoviteli zodpovídají pracovníci Městského úřadu, vykonávající technický dozor investora. O věcném odsouhlasení vícepráce bude pořízen zápis ve stavebním deníku, potvrzený oběma stranami. V případě vzniklých nejasností předmětu vícepráce si pracovníci technického dozoru investora vyžádají stanovisko projektanta stavby.
b) Průběžně oceňované a investorem odsouhlasené vícenáklady budou vždy do konce listopadu běžného roku sumarizovány a předloženy ke schválení zastupitelstvu města na jeho prosincovém jednání
c) V rozsahu schváleného sumáře vícenákladů (viz. Bod b usnesení) uzavře starosta města se zhotovitelem dodatek ke smlouvě o dílo, kde bude změněna celková cena stavby
d) Vícenáklady budou zahrnuty do rozpočtu města pro následující rok a v následujícím roce zhotoviteli stavby uhrazeny
6. Doporučuje:
a)
Radě města Slatiňany pronajmout pozemkovou parc. č. 199/1 o výměře 989 m2 v kat. území Škrovád
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.červenec 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany