Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

1. Doporučuje zastupitelstvu města:
a) schválit změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2004 v příjmové i výdajové části na celkovou částku 50 701 200,-Kč
b)
projednat záměr pozemkové parc. č. 204/1 o výměře 6709 m2, pozemkové parc. č. 204/4 o výměře 33 m2 a st. parc. č. 1308 o výměře 6 m2 v kat. území Slatiňany
2. Bere na vědomí:
a)
zprávu o plnění usnesení Rady města Slatiňany
b)
zařazení lesních pozemků parc. č. 604/7 v kat. území Slatiňany a parc. č. 215 v kat. území Škrovád včetně souvisejících porostů z kategorie lesů hospodářských do kategorie lesů zvláštního určení - lesy příměstské a lesy se zvýšenou rekreační funkcí
3. Schvaluje:
a)
promítnutí úhrady nájemného v bytě č. 3, v domě čp. 833 na Starém náměstí ve Slatiňanech, po dobu od 17.5.2004 až do odstranění závady
b)
ponechat v platnosti dosavadní Smlouvu o nakládání s odpadem č. E 002/03 uzavřenou dne 2.2.2004 s účinností od 1.1.2004 se společností TS města a.s., Bystřice nad Pernštejnem
c)
použití rezervního fondu příspěvkové organizace Základní školy Slatiňany na úhradu nákladů spojených s montáží 11 ks termoventilů v prostorách užívaných školní družinou v objektu Školní jídelny Slatiňany ve výši 9 818,-Kč
d)
zásady v zadávání a realizace veřejných zakázek a zakázek města, týkající se oprav, stavebních úprav nebo údržby budov (nemovitostí) užívaných městem zřizovanými příspěvkovými organizacemi
e)
použití znaku města Slatiňany souborem ZUŠ - Formani na festivalu folklorních souborů v Jihlavě dne 19. června 2004
f)
na základě § 3 odst. 5 zákona č. 143/1992 Sb. schvaluje s účinností od 1.8.2004 plat ředitelce Školní jídelny Slatiňany
g)
pro zajištění malování prostorů Základní školy Slatiňany firmu Zobal Jiří, malířské a natěračské práce
h)
přidělení bytu č. 11 v DPS Slatiňany
i)
pořadí nabídek pro zadání stavební zakázky města-4. etapa stavby kanalizace Škrovád 1) VCES a.s., Praha 9
2) INSTAV Hlinsko v Č. spol. s.r.o
j)
zadání zakázky dle bodu a) akciové společnosti VCES Praha 9 za cenu 2 248 008,-Kč vč. DPH za podmínek schválení 4. rozpočtové změny zastupitelstvem města (1 200 000,-Kč výdaje - Nová kanalizace Škrovád 4. etapa) a smluvního ujednání se zhotovitelem o odkladu doplatku nad částku 1 200tis. Kč do výše smluvní ceny až v roce 2005
k)
záměr pronájmu pozemkové parc. č. 204/1 o výměře 6709 m2 , pozemkové parc. č. 204/4 o výměře 33 m2 a st. parc. č. 1308 o výměře 6 m2 v kat území Slatiňany za podmínky neschválení prodeje předmětných pozemků
4. Zrušuje:
a)
zrušuje své usnesení č. 32/2004 ze dne 19.5.2004 pod bodem 3, písm. h) ve věci uzavření smlouvy o pronájmu části pozemkové parc. č. 419/3 o výměře 620 m2 v kat. území Slatiňany
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.červenec 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany