Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Rada města
1. Doporučuje zastupitelstvu města
a)
schválit program 13. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany
2. Bere na vědomí:
a)
informaci o výkonu finanční a veřejnoprávní kontroly na Městském úřadě ve Slatiňanech
b)
zadání stavební zakázky: Stavební úprava chodníku v lokalitě Staré náměstí mezi lávkou u Modely a stávajícím chodníkem u 30 b.j. blok B firmě SILAK Chrudim s.r.o. za cenu 73 957Kč včetně DPH 3. Schvaluje:
a)
uzavření upraveného dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 19.6.1996 se společností Oseva Agri Chrudim a.s.
b)
uzavření smlouvy o pronájmu části pozemkové parcely č. 660/1 o výměře 10 m2 v kat. území Slatiňany
c)
umístění komerční mapy v ul. T.G.Masaryka (na parkovišti před radnicí)
d)
zadání stavebních zakázek:

A)
1. Výtluky 15 tun oprav fy COLAS CZ a.s. Praha za cenu 90 229 Kč včetně DPH
2. Opravu živičného povrchu ul. Škrovádské nábřeží fy REAL spol. s r.o. Slatiňany
za cenu 27 846Kč vč. DPH
3. Opravu povrchu ulice a živičného chodníku v ul. Klášterní (úsek mezi ul.
T.G.Masaryka a ul. Wolkerovou - celková oprava) fy REAL spol. s r.o. Slatiňany
za cenu 48 850Kč vč. DPH
4. Opravu dlážděného úseku chodníku v ul. Klášterní (úsek mezi ul. T.G.Masaryka
a ulicí Wolkerovou) po snížení (vypustí se oprava živičných povrchů - zahrnuto
v pol 3 výše) fy SILAK spol. s r.o. Chrudim - cena do 80 tis. Kč vč. DPH (upřesní
se před podpisem SOD)
Celkem: 246 925Kč )upřesní se v pol. č. 4)
B) Zbývající částka v rozpočtu města na opravu místních komunikací se ponechá jako
rezerva, v případě finančních možností později získaných cenových nabídek v
takovémto pořadí:
1. Chodník Havlíčkova ul. fy SILAK s r.o. Chrudim za cenu 184 741Kč vč. DPH
2. Chodník Schmoranzova ul. fy IFASO s.r.o. Chrudim za cenu 159 407Kč vč. DPH
3. Chodník Kunčí fy IFASO Chrudim za cenu 81 467Kč vč. DPH
e) nákup žákovského nábytku do čtyř učeben ZŠ Slatiňany od firmy MY DVA holding,
Brno za celkovou cenu Kč 18 689Kč vč. DPH
f)
bezplatný výlep plakátů a vyhlášení v městském rozhlase sedmého ročníku
mezinárodního projektu BALLOON SHOW 2004
g)
možnost zapojení se do programu prevence kriminality a možnost získání dotace
h)
s městem Chrudim jednat o možnosti spolupráce s Městskou policií Chrudim a
a zařazení do programu prevence kriminality
4. Ukládá:
a)
tajemníkovi MěÚ vypracovat písemnou odpověď na stížnost zaslanou firmou KRRO
s.r.o. Praha a kopii zaslat na Krajský úřad Pardubického kraje
5. Zrušuje:
a)
své usnesení č. 25/2004 ze dne 18.2.2004 pod bodem 2 písm. p) ve věci schválení
uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 19.6.1996 se společností Oseva Agri
5. Pověřuje:
a)
starostu města jednat o možnosti bezúplatného převodu pozemkové parcely č. 621
o výměře 276 m2 v kat. území Slatiňany nebo o odkupu maximálně do výše
4 000Kč. S výsledkem jednání seznámí radu města a v případě kladného stanoviska
bude předložen k projednání radě města a zastupitelstvu města
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.červenec 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany