Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Rada města
1. Doporučuje zastupitelstvu města:
a)
schválit program 11. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
2. Bere na vědomí:
a)
zapojení města Slatiňany do projektu Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje pod názvem „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky“
3. Schvaluje:
a)
změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2004 v příjmové i výdajové části na celkovou částku 38 424,-Kč k 3. rozpočtovému opatření
b)
uzavření smlouvy o pronájmu pozemkové parcely č. 125/14 o výměře 52 m2 v kat. území Slatiňany
c)
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor o výměře cca 5 m2 v přízemí Domu služeb č.p. 771 ul. T.G.Masaryka ve Slatiňanech
d)
ukončení Smlouvy č. 18/25004 o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 20.2.2004 k 31.5.2004
e)
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor (místností č. 3 a 4) domu čp. 21 ve Slatiňanech o celkové výměře 20 m2 s účinností od 1.6.2004
f)
uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 385/2 o výměře 100 m2 v kat. území Slatiňany
g)
uzavření smlouvy o pronájmu části pozemkové parc. č. 419/3 o výměře 620 m2 v kat. území Slatiňany
h)
odstoupení od nájemní smlouvy č. 12/98 o nájmu bytu 3 + 1, č. 8, v domě čp. 725, ul. Družstevní ve Slatiňanech a následné přidělení bytu
i)
na základě vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 374/1992 Sb. zák. hospodářské činnosti předškolních zařízení, škol a školských zařízení a na základě § 102 zák. 128/2000 Sb. o obcích příspěvkové organizaci Základní umělecké škole Slatiňany prodej audio-video záznamů v oblasti činnosti školy a poskytování služeb - pronájem nebytových prostor jako doplňkovou činnost
j)
vznik nových míst k odkládání separovaného odpadu, a to u plovárny, u parkoviště nedaleko hřebčína (vedle pastvin pro koně) a u autobusové zastávky na Řišti (směr Seč)
k)
uzavření smlouvy o pronájmu části pozemkové parcely č. 131/1 o výměře 63 m2 v kat. území Slatiňany
l)
uzavření smlouvy o pronájmu části pozemkové parcely č. 131/1 o výměře 48 m2 v kat. území Slatiňany
m)
uzavření smlouvy o pronájmu části pozemkové parcely č. 131/1 o výměře 36 m2 v kat. území Slatiňany
n)
uzavření smlouvy o pronájmu části pozemkové parcely č. 131/1 o výměře 22 m2 v kat. území Slatiňany
o)
uzavření smlouvy o pronájmu části pozemkové parcely č. 131/1 o výměře 27 m2 v kat. území Slatiňany
p)
uzavření smlouvy o pronájmu části pozemkové parcely č. 131/1 o výměře 3 m2 v kat. území Slatiňany
q)
uzavření smlouvy o pronájmu části pozemkové parcely č. 660/1 o výměře 19 m2 v kat. území Slatiňany
r)
uzavření smlouvy o pronájmu části pozemkové parcely č. 131/1 o výměře 41 m2 v kat. území Slatiňany
s)
uzavření smlouvy o pronájmu části pozemkové parcely č. 131/1 o výměře 56 m2 v kat. území Slatiňany
t)
uzavření smlouvy o pronájmu části pozemkové parcely č. 131/1 o výměře 44 m2 v kat. území Slatiňany
u)
uzavření smlouvy o pronájmu části pozemkové parcely č. 131 o výměře 4 m2 a části pozemkové parcely č. 660/1 o výměře 17 m2 v kat. území Slatiňany
v)
zadání stavební zakázky: Stavba chodníku po pravém břehu řeky Chrudimky mezi ulicí Spojovací a Starým náměstím za cenu 174 476Kč vč. DPH fy SILAK Chrudim spol. s r.o.
4. Stanovuje:
a)
počet zaměstnanců města Slatiňany v Městském úřadu Slatiňany na 30 dočasně s platností od 1. června 2004 do 31.prosince 2004
5. Neschvaluje:
a)
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor (místností č. 3 a 4) domu čp. 21 ve Slatiňanech o celkové výměře 20 m2 s další zájemkyní
b)
uzavření smlouvy o pronájmu části pozemkové parcely č. 419/3 o výměře 620 m2 v kat. území Slatiňany
6. Pověřuje:
a)
ing. Aleše Kubáta k zastupování města Slatiňany při veškerých veřejnoprávních projednáváních ve věci existence a provozu letiště v Chrudimi
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.červenec 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany