Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V současné době probíhá stavba 1.etapy kanalizace ve Škrovádu. 1.etapa zahrnuje pravobřežní část obce. Stavba kanalizace Škrovád, 1. až 3. etapa, nutná pro zachování a zlepšení životního prostředí ve městě, mohla být zahájena po přidělení dotace a úvěru Státním fondem životního prostředí.
Se stavbou kanalizace ve Škrovádské ulici bude souviset stavba nového vodovodu v této ulici. Investorem této stavby je VaK a.s. Chrudim. Stavba již byla zahájena. Po dokončení první stoky výše uvedené kanalizace bude kanalizace po částech zprovozňována.Pro občany to bude znamenat:
a) Připravit ( technické řešení případně vč.potřebného projektu ) napojení nemovitostí na veřejné části přípojek, tedy na přípojkové šachty, které jsou osazovány u jednotlivých domů. Součástí připojení nemovitostí musí být též vyřazení ( zrušení ) stávajícího septiku nebo jiného zařízení na jímání splaškových vod ( především některých stávajících „nepropustných“ vyvážecích žump ) - viz. § 18. odst. 4 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění : „ V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy“.
b) Připojení nemovitostí projednat s provozovatelem veřejné kanalizace, VaK a.s. Chrudim ( smluvní, případně i technické záležitosti ).
c) Připojení ( stavbu nové části přípojek či stavební úpravu stávajících přípojek ) projednat se stavebním úřadem. Stavbu přípojek bude nutné ohlásit jako stavební úpravu nebo v některých případech bude nutné stavbu přípojky projednat ve stavebním řízení a vydat pro ni stavební povolení ( o konkrétním postupu rozhodne stavební úřad, je vhodné tuto záležitost s ním předjednat ). Kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci nejsou ve smyslu §55 vodního zákona vodní dílo a jejich povolování či ohlašování spadá do působnosti obecného stavebního úřadu.
d) Zajistit vlastní realizaci připojení nemovitosti vč.vyřazení výše zmíněných septiků a žump. Realizaci je třeba neodkládat, do ukončení stavby je třeba zajistit připojení maxima nemovitosti v obci ( jedna ze smluvních podmínek se SFŽP o poskytnutí dotace).
Záležitostmi, týkajícími se staveb provozování a užívání vodovodů a kanalizací, se zabývají ustanovení zák. č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ( především § 2, 3, 7,12, 23, 26,27 a 36 tohoto zákona). § 3 odst.8 tohoto zákona umožňuje v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Text podmínek dodávek, formulář smlouvy a reklamační podmínky VaK a.s. Chrudim jsou umístěny na webových stánkách města v oddílu „úřední deska“ ( www.slatinany.cz)
Vypouštění odpadních vod do povrchových vod nebo podzemních ( v převážné většině se v našem případě jedná o vypouštění do vodních recipientů - řeky, dešťové kanalizace, zatrub příkopů, drenáží, drenážních podmoků apod.) je řešeno v zákonu č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, především v § 8, poplatky za vypouštění odp. vod do vod povrchových jsou obsaženy v § 100 tohoto zákona.
Celá stavba kanalizačního systému by měla pokračovat 2. etapou ( podchodem kanalizace pod korytem řeky Chrudimky) a 3. etapou ( levobřežní část obce Škrovád) s předpokládaným ukončením v roce 2006. V této době by měla být kanalizace plně funkční vč.připojení a staveb a stavebních pozemků. Do dokončení kanalizace v obci platí výjimka, udělená vodoprávním úřadem, vypouštět odpadní vody dle přesně stanovených podmínek, do povrchových vod. Na stavbu 1 - 3. etapy musí navázat další dvě vodohospodářské stavby : 4. etapa stavby kanalizace Škrovád od křižovatky ul. Škrovádské a T.G.Masaryka po křižovatku ulic T.G.Masaryka a 5.května, od tohoto místa bude realizovat VaK a.s. Chrudim stavbu nové kanalizace ( zvětšení profilu potrubí) až přibližně po úroveň parku u Základní školy. Tato stavba bude zahájena dle sdělení vybraného zhotovitele stavby v posledním květnovém týdnu tohoto roku.
Posledním stavebním krokem, přímo souvisejícím se stavbou kanalizace a vodovodu ve Škrovádské ulici, bude celková rekonstrukce této silnice. Investorem stavby bude Pardubický kraj ( Správa a údržba silnic Pardubického kraje ) s finanční spoluúčastí Města Slatiňany. Termín realizace bude odvislý od zajištění finančních prostředků.
Všechny výše zmíněné stavby přináší a přinesou určitá omezení v provozu na komunikacích a tím i některé s tímto související ztížení pohybu a jízdy automobily pro občany v těchto částech obce, někdy i zvýšenou prašnost, vznikající provozem stavebních strojů a při provádění výkopů nebo zásypů. Jedná se o přechodné záležitosti, je snaha omezení pro občany minimalizovat na nezbytně nutnou dobu, neprodlužovat zbytečně dobu výstavby, i když v průběhu stavby jsme již několikrát zaznamenali problémy, které vznikly přístupem našich občanů jak v průběhu přípravy staveb tak i nesprávným nebo neodpovědným užíváním svých nemovitostí.
Věříme, že občané tato nutná omezení pochopí, budou respektovat dopravní značení, upozornění v místním rozhlasu, Ozvěnách a pod. tak, aby konečným výsledkem bylo zlepšení a zkvalitnění životních podmínek občanů ve městě a průběh staveb bez zbytečných úrazů a jiných škod.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 7.červen 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany