Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Je třeba upozornit, že volič (ať již jde o občana České republiky nebo cizince s povolením k pobytu), který se přestěhoval po 2. květnu 2004, tzn. , že u něj došlo ke změně trvalého pobytu až po dni, ke kterému sestavil obecní úřad seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu, zůstává zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu u obecního úřadu v místě svého předešlého trvalého pobytu, neboť tento obecní úřad nemůže voliče z důvodu přestěhování po uplynutí 40. dne přede dnem voleb ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vyškrtnout a obecní úřad v místě nového trvalého pobytu voliče ho naopak nemůže do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu dopsat. Z uvedeného tedy vyplývá, že volič, který se přestěhoval po 2. květnu 2004, může volit ve správním obvodu obecního úřadu v místě svého předešlého trvalého pobytu, pokud nepožádal 15 dnů přede dnem voleb do Evropského parlamentu o voličský průkaz.
Výše uvedená informace se týká i našich občanů, kteří se po 2. květnu 2004 přestěhovali v rámci našeho města. Tito občané budou volit ve volebním okrsku, ve kterém volili dle svého předchozího trvalého bydliště
(např. občan, který se po 2. květnu 2004 přestěhoval z volebního okrsku č. 1 Slatiňany do volebního okrsku č.5 Trpišov, půjde volit do volebního okrsku č. 1 Slatiňany).
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu je vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Slatiňany od 27.5.2004.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 7.červen 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany