Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Rada města
1. Bere na vědomí:

a) výsledek hospodaření města Slatiňany za 1. čtvrtletí 2004
b)
výsledek hospodaření v městských lesích za 1. čtvrtletí roku 2004
c)
výsledek hospodaření Základní školy Slatiňany za 1. čtvrtletí 2004
d)
výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za 1. čtvrtletí 2004
e)
výsledek hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za 1. čtvrtletí 2004
f)
výsledek hospodaření Školní jídelny Slatiňany za 1. čtvrtletí 2004
g)
předložení materiálů pro mimořádné zasedání ZM č. 11/2004 minimálně týden před zasedáním ZM s tím, že rada města tyto materiály projedná na své schůzi dne 19.5.2004
2. Schvaluje:
a) záměr pronájmu nebytových prostor o výměře cca 5 m2 v přízemí Domu služeb čp. 771 v ul. T.G.Masaryka ve Slatiňanech (pod schodištěm)
b)
uzavření smlouvy o pronájmu části pozemkové parc. č. 102/1 o výměře 48 m2 a části st. parcely č. 68 o výměře 41 m2 v kat. území Slatiňany
c)
uzavření smlouvy o pronájmu části pozemkové parc. č. 102/1 o výměře 63 m2 a části st. parcely č. 68 o výměře 20 m2 v kat. území Slatiňany
d)
uzavření smlouvy o pronájmu části pozemkové parc. č. 102/1 o výměře 43 m2 a části st. parc. č. 68 o výměře 38 m2 v kat. území Slatiňany
e)
uzavření smlouvy o pronájmu části pozemkové parc. č. 102/1 o výměře 68 m2 v kat. území Slatiňany
f)
uzavření smlouvy o pronájmu části pozemkové parc.č. 102/1 o výměře 81 m2 v kat. území Slatiňany
g)
uzavření smlouvy o pronájmu části pozemkové parc. č. 102/1 o výměře 21 m2 a části st. parc. č. 68 o výměře 28 m2 v kat. území Slatiňany
h)
uzavření smlouvy o pronájmu části pozemkové parc. č. 102/1 o výměře 24 m2 v kat. území Slatiňany
i)
pořízení nového konvektometu včetně gastronádob pro školní jídelnu Mateřské školy Slatiňany od firmy GASTRO zařízení, Moravská Třebová za nabídkovou cenu vč. 5% DPH v celkové výši do 175 000,-Kč
j)
použití rezervního fondu příspěvkové organizace Školní jídelny Slatiňany na dofinancování pořízení nové elektrické pánve pro Školní jídelnu Slatiňany ve výši 33 030,- Kč
k)
pořízení nové elektrické pánve pro Školní jídelnu Slatiňany od firmy TeS, s.r.o., Ckhotěboř za nabídkovou cenu včetně 5% DPH ve výši 108 030,-Kč
l)
na základě zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů dodavatele SPS, Strojírna Potůček, Slatiňany na základě Zprávy komise o posouzení a vyhodnocení nabídek podaných v rámci Výzvy více zájemcům veřejnou zakázku k vypracování nabídky na dodavatele cisternové automobilové stříkačky. Cena cisternové automobilové stříkačky v nabídce SPS, Strojírna Potůček Slatiňany je 4 813 550,-Kč vč. 19% DPH
m)
přidělení bytu č. 9 v DPS od 10.5.2004
3. Projednala:
a)
hospodaření města Slatiňany za 1. čtvrtletí 2004
4. Ukládá:
a)
tajemníkovi MěÚ předkládat informace radě města o zadávání zakázek města s cenou bez DPH nad 40 000 Kč a zadávání zakázek města s cenou bez DPH nad 100 000Kč předkládat radě města k rozhodnutí
5. Zrušuje:
a)
usnesení č. 83/2002 3. a) ze dne 26.6.2002 o zadávání zakázek
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 7.červen 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany