Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Rada města
1. Bere na vědomí:
a)
zprávu o kontrole plnění usnesení rady města
b)
realizované práce na úseku dopravy a silničního hospodaření města Slatiňany v letech 2002 a 2003
c)
zadání veřejných zakázek malého rozsahu
a)
Instalace termostatických ventilů s uzavírací termostatickou hlavicí v objektech ve vlastnictví města: - budově Základní školy za cenu 105 333,-Kč vč. DPH za předpokladu provedení prací do konce 04/2004
- v bytovém domě čp. 692 Čechova ul. Slatiňany za cenu 24 785,-Kč vč.DPH
b)
dostavba cyklopěší stezky (chodníku) mezi stávajícím ukončením na hranici pozemku Panského statku čp. 12) a ulici T.G.Masaryka za cenu 121 556,-Kč vč. DPH Zakázka bude zadána fy SILAK Chrudim spol. s.r.o.
2. Schvaluje:
a)
poskytnutí finančního příspěvku - grantu v rámci schváleného limitu Kč 250 000,-Kč (210 0000,- na činnost, 40 000,- na ceny do soutěží) v rozpočtu města Slatiňany na r. 2004 na základě podané žádosti dětské organizaci ROBI Slatiňany ve výši 12 500,- Kč
b)
záměr pronájmu pozemkové parc. č. 419/3 v celé výměře cca 620 m2 v kat. území Slatiňany na zahradu s možností oplocení a umístění jednoduché stavby
c)
záměr pronájmu pozemkové parc. č. 154/14 o výměře 52 m2 v kat. území Slatiňany
d)
záměr pronájmu pozemkové parcely č. 660/1 o celkové výměře cca 71 m2 a části pozemkové parc. č. 136/1 o výměře cca 3 m2 v kat. území Slatiňany
e)
změnu schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2004 v příjmové i výdajové části na celkovou částku 38 262 700,-Kč
f)
použití výtěžku z provozu VHP
g)
použití rezervního fondu příspěvkové organizace Základní školy Slatiňany na provedení regulace topné soustavy na hlavní budově ZŠ Slatiňany ve výši 105 333,- Kč
h)
upravené závazné ukazatele na rok 2004 pro příspěvkové organizace zřízené městem Slatiňany, Základní školu Slatiňany a Mateřskou školu Slatiňany
i)
prominutí úhrady nájemného v bytě č. 2 v domě 833 na Starém náměstí ve Slatiňanech po dobu 14 dnů od přidělení bytu, tj. posunutí úhrady nájemného počínaje dnem 24.4.2004
j)
podání žádosti o grant z rozpočtu Pardubického kraje na podporu sportu na rozšíření plochy veřejně přístupného sportoviště a na nákup sportovního zařízení florbal (mantinely)
k)
návrh řešení černých skládek na území města Slatiňany
l)
pracovní cestu pro starostu města ve dnech 25.4. - 28.4.2004 do družebního města Arrone za účelem jednání o pokračování spolupráce mezi městy
3. Neschvaluje:
a)
záměr pronájmu pozemkové parc. č. 419/3 v celé výměře 1 300 m2 v kat. území Slatiňany
4. Doporučuje zastupitelstvu města schválit:
a)
prodej 40 bytů v bytových domech ve vlastnictví města:
ul. Klášterní čp. 336 - 10 bytů
ul. Tyršova čp. 525 - 4 byty
ul. Tyršova 529 - 4 byty
ul. Tyršova čp. 534 - 4 byty
ul. Čechova čp. 692 - 6 bytů
ul. Družstevní čp. 724 - 725 - 12 bytů
(mimo byty v nástavbách
ceny: 1. kategorie 1 500 Kč/m2 2. kategorie 1 100 Kč/m2
5. Zřizuje:
a)
na základě § 102 a § 122 zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a na základě ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění zákona č. 148/1996 Sb.následující komise pro vyhodnocení nabídek veřejné zakázky města Slatiňany na dodávku cisternové automobilové stříkačky pro SDH Slatiňany
Komisi pro otvírání obálek s nabídkami
1. člen Ing. Jiří Hodic
2. člen Miloslava Hejzlarová
3. člen Ilona Čapková
Komisi pro rozbor nabídek
1. člen MVDr. Ivan Jeník
2. člen Ing. Dagmar Fryšová
3. člen Ing. Jiří Hodic
4. člen František Rulík
5. člen Josef Jandík
Komisi pro posouzení a vyhodnocení nabídek
Předseda MVDr. Ivan Jeník
Místopředseda Ing. Dagmar Fryšová
1. člen Marie Málková
2. člen Petr Lukáš
3. člen Ing. Aleš Kubát
4. člen Rostislav Meduna
5. člen Miloslav Kubín
6. Ukládá:
a)
odboru OVŽP vypracovat návrh oprav na úseku silničního hospodaření na rok 2004 - výzva více zájemcům
b)
tajemníkovi MěÚ Slatiňany zadat vypracování kupní smlouvy na prodej bytů ve vlastnictví města
c)
tajemníkovi MěÚ do příští RM připravit nové usnesení ve smyslu zrušení stávajícího usnesení schvalování zadávání zakázek radou města nad 200 000 Kč a připravit nové usnesení schvalování zakázek nad 50 000 Kč radou města
d)
tajemníkovi MěÚ vyzvat zájemce o pronájem kadeřnictví, aby předložili dohodu o provozu kadeřnických služeb
e)
tajemníkovi MěÚ předložit návrhy nájemních smluv kadeřnických služeb pro obě žadatelky
f)
tajemníkovi MěÚ zpracovat projekt k žádosti o grant z rozpočtu Pardubického kraje na podporu sportu na rozšíření plochy veřejně přístupného sportoviště a na nákup sportovního zařízení pro florbal (mantinely)
g)
ing. Aleši Kubátovi do 19.5.2004 připravit návrh ceníku pozemků k.ú. Slatiňany, Trpišov, Kunčí, Škrovád
h)
starostovi města předložit konkrétní návrh spolupráce s italským městem Arrone
7. Rozhodla:
a)
pronajmout nebytové prostory domu čp. 21 ul. Schmoranzova
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 7.červen 2004
zpět