Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Zastupitelstvo města
1. Bere na vědomí:
a)
zprávu o plnění usnesení ZM
b)
nemožnost vydání obecně závazné vyhlášky města Slatiňany o opatření k používání zábavné pyrotechniky
c)
informaci o využití finančních prostředků FRB v roce 2003
2. Schvaluje:
a)
program jednání 10. zasedání zastupitelstva města
b)
záměr prodeje pozemkové parcely č. 645/3 o výměře 245 m2 v kat. území Slatiňany
c)
záměr prodeje pozemkové parcely č. 511/2 o výměře 50 m2 v kat. území Trpišov
d)
záměr prodeje pozemkové parcely č. 197/8 o výměře 79 m2 a pozemkové parc.č. 197/9 o výměře 171 m2 v kat. území Slatiňany
e)
prodej části pozemkové parcely č. 615/3 o výměře cca 60 m2 v kat. území Slatiňany manželům Ireně a Kamilovi Hetmanských za cenu 75,-Kč/m2 a nákladů spojených s převodem nemovitosti
f)
prodej pozemkové parcely č. 649/3 o výměře 132 m2 v kat. území Slatiňany panu Zdeňku Schejbalovi za cenu 47,-Kč/m2 a nákladů spojených s převodem nemovitostí
g)
prodej pozemkové parc. č. 649/2 o výměře 152 m2 v kat. území Slatiňany paní Libuši Nepovímové za cenu 64,-Kč/m2
h)
prodej stavební parcely č. 67/2 o výměře 81 m2 a pozemkové parcely č. 316/16 o výměře 244 m2 v kat. území Trpišov panu Josefu Michkovi za cenu 100,-Kč/m2 stavební parcely a 55,-Kč/m2 pozemkové parcely a nákladů spojených s převodem nemovitosti
i)
prodej stavební parcely č. 118/1 o výměře 4007 m2 , stavební parc. č. 119 o výměře 510 m2 , stavební parc.č. 120/1 o výměře 19 m2 , pozemkové parcely č. 207/1
j)
o výměře 9 353 m2 , pozemkové parcely č. 207/5 o výměře 3 579 m2, pozemkové parcely č. 199/18 o výměře 9 866 m2 a pozemkové parcely č. 199/22 o výměře 959 m2 v kat. území Škrovád a pozemkové parc. č. 603/2 o výměře 2 093 m2 v kat. území Slatiňany společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim za cenu znaleckého posudku a nákladů spojených s převodem nemovitostí (za stavební pozemky min. 370 000,-Kč a za ostatní pozemky min. 1 150 000,-Kč)
k)
prodej st. parc. č. 133 o výměře 25 m2 , části pozemkové parc. č. 248/2 o výměře 933 m2 a části pozemkové parc. č. 520/1 o výměře 41 m2 v kat. území Trpišov panu Jaroslavu Šiklovi za cenu 100,-Kč/m2 stavební parcely a 100,-Kč/m2 pozemkových parcel a nákladů spojených s převodem nemovitostí
l)
prodej st. parc. č. 134 o výměře 24 m2 , části pozemkové parc. č. 248/2 o výměře 526 m2 a části pozemkové parc. č. 521/10 o výměře 15 m2 v kat. území Trpišov paní Danuši Neufingerové za cenu 100,-Kč/m2 stavební parcely a 100,-Kč/m2 pozemkových parcel a nákladů spojených s převodem nemovitostí
m)
prodej části pozemkové parcely č. 711/13 o výměře cca 296 m2 v kat. území Slatiňany panu Ottovi Pleningerovi za cenu 41,-Kč/m2 a nákladů spojených s převodem nemovitosti
n)
koupi části pozemkové parcely č. 179/56 o výměře 79 m2 v kat. území Slatiňany od manželů Olgy a Jiřího Urválkových za cenu 69,- Kč/m2 a nákladů spojených s převodem nemovitosti
o)
1) závěrečný účet města Slatiňany za rok 2003 a všechny doplňující finanční informace k závěrečnému účtu za rok 2003 (hospodaření města za rok 2003)
2) hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Slatiňany za rok 2003 a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2003 do fondu odměn 10.000,-Kč a do rezervního fondu 179.842,52 Kč
3) Hospodaření příspěvkové organizace MŠ Slatiňany za rok 2003 a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2003 do fondu odměn 8.000,-Kč a do rezervního fondu 1936.528,65 Kč
4) Hospodaření příspěvkové organizace ŠJ Slatiňany za rok 2003 a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2003 do fondu odměn 6.000,-Kč a do rezervního fondu 25.589,89Kč
5) Hospodaření příspěvkové organizace ZUŠ Slatiňany za rok 2003 a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2003 do fondu odměn 3.500,-Kč a do rezervního fondu 15.445,09Kč
p)
opravu schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2004 v příjmové i výdajové části na celkovou částku 31 716 200,-Kč
q)
změnu (úpravu)schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2004 v příjmové i výdajové části na celkovou částku 38 041 700,-Kč
r)
uzavření smlouvy o přijetí úvěru na financování výstavby jednotné kanalizace Škrovád I. - III. etapa, s peněžním ústavem: Komerční bankou a.s. Regionální pobočkou, Pardubice. Celková výše úvěru je 11 000 000,-Kč na dobu 15 ti let s pevnou úrokovou sazbou 3,5 % p.a. na období 10 ti let. Jištění úvěru Komerční banka a.s. nepožaduje
s)
poskytnutí půjčky na rozšíření a zvelebení bytového fondu z prostředků FRB žadatelům v tomto pořadí a v těchto částkách na půjčky uvedené v žádostech:
1) Zdeňka Řehořová Slatiňany 15 000,-Kč
2) Renata Lišková, Slatiňany 140 000,-Kč
3) Daniel Pilař, Slatiňany 145 000,-Kč
4) Jan Picpauer, Škrovád 170 000,-Kč
5) manželé František a Slávka Mahelovi, Slatiňany 100 000,-Kč
6) manželé Otto a Dana Jiříkovi, Slatiňany 200 000,-Kč
7) manželé Petr a Lenka Hajzlovi, Trpišov 200 000,- Kč
t)
bezúplatný převod pozemkové parc. č. 351/1 o výměře 2 264 m2 , pozemkové parc.č. 349/1 o výměře 1 808 m2 a pozemkové parc. č. 349/3 o výměře 41 m2 v kat. území Škrovád a pozemkové parc. č. 650/1 o výměře 1 635 m2 a pozemkové parc. č. 650/2 o výměře 55 m2 v kat. území Slatiňany včetně tělesa komunikace na pozemcích vybudovaného a mostu přes řeku Chrudimku z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví města Slatiňayn za podmínky provedení rekonstrukce předmětné komunikace a mostu
u)
na základě par. 85 zákona 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vzdání se práva a prominutí pohledávky vůči zhotoviteli díla „Výstavba bytových domů na Starém náměstí - II. etapa“ firmě stavitelství KRRO s.r.o. ve výši = počet dní od 1.10.2003 do 23.3. 2004 x 20 000,-Kč = 3 500 000,-Kč a odečtením kompenzace škod z celkové částky ceny díla vzniklých městu Slatiňany v důsledku opožděného předání předmětu smlouvy do 14.4.2004
v)
Dohodu o narovnání mezi městem Slatiňany a Stavitelstvím KRRO, s.r.o. a její uzavření do 24.3.2044
3. Neschvaluje:
a)
prodej pozemkové parc. č. 649/3 o výměře 132 m2 v kat. území Slatiňany panu Zdeňku Schejbalovi za cenu 10,-Kč/m2 a nákladů spojených s převodem nemovitosti
b)
prodej pozemkové parcely č. 649/2 o výměře 152 m2 v kat. území Slatiňany paní Libuši Nepovímové za cenu 10,-Kč/m2 a nákladů spojených s převodem nemovitosti
c)
koupi části pozemkové parcely č. 179/56 o výměře 79 m2 v kat. území Slatiňany od manželů Olgy a Jiřího Urválkových za cenu 350,-Kč/m2
d)
návrh na zahájení procesu pořízení změny ÚPD SÚ Slatiňany, podaný paní Irenou Dalekou, konkrétně změnit možnost využití pozemku parc.č. 566/8 v kat. území Slatiňany. Pozemek by se využil jako stavební parcela (dosud zahrad v zahrádkářské kolonii)
e)
návrh zahájení procesu pořízení změny ÚPD SÚ Slatiňany dle návrhu paní Ireny daleké. Orgán územního plánování bude požadovat od navrhovatelky úplnou náhradu nákladů na pořízení změny ÚPD
f)
návrh zahájení procesu pořízení změny ÚPD SÚ Slatiňany dle návrhu paní Ireny daleké, s tím, že proces projednávání bude zahájen až tehdy, kdy budou podány alespoň další 2 podněty ke změně ÚP nebo v případě, že se změní podmínky, na kterých byla ÚPD a její změny schváleny do takové míry, že pořizovatel posoudí stav jako takový, který vyžaduje zahájit proces přípravy a projednání změny č. 3 ÚPN. Orgán územního plánování bude požadovat od navrhovatelky úhradu (poměrnou část) nákladů na pořízení změny ÚPD
4. vydává:
a)
v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku: Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 města Slatiňany o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany
5. Pověřuje:
a)
Radu města Slatiňany provádět rozpočtová opatření do celkové výše 300 000,-Kč dle usnesení ZM č. 5/2003 ze dne 14.4.2003
6. Zrušuje:
a)
Usnesení městského zastupitelstva č. 3/99 ze dne 25.2.1999, kterým pověřilo starostku města jmenovat komise pro výběr dodavatele na akce schválené v rozpočtu města, provádět výběr dodavatele a uzavírat smlouvy o dílo v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek s účinností od 18.3.2004
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 11.duben 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany