Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Rada města
1. Bere na vědomí:
a)
informaci o činnosti Městského úřadu Slatiňany v roce 2003
b)
výsledek hospodaření v městských lesích za 4. čtvrtletí roku 2003 a rekapitulaci hospodaření v lesích za celý rok 2003
c)
dopis od Pojišťovny ČS spořitelny a.s., - pojištění majetku města se převádí na Pojišťovnu Kooperativa a.s. od 2.1.2004 při zachování pojistných podmínek
2. Doporučuje zastupitelstvu města schválit
:
a)
na základě posouzení a hodnocení nabídek od peněžních ústavů Komisí pro posouzení a hodnocení nabídek Zastupitelstvu města Slatiňany schválit uzavření úvěrové smlouvy na financování výstavby jednotné kanalizace Škrovád I. - III. etapa na dobu 15ti let s Komerční bankou, regionální pobočkou Pardubice, Nám. Republiky 222, 530 78 Pardubice. Vybraná banka nepožaduje jištění úvěru. Úroková sazba na úvěr je pevná na dobu 10ti let ve výši 3,5 % p.a.
3. Schvaluje:
a)
program 10. zasedání zastupitelstva
b)
plán práce Rady města Slatiňany na rok 2004
c)
výroční zprávu za rok 2003 o činnosti městského úřadu ve Slatiňanech v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999., o svobodném přístupu k informacím
d)
přidělení bytu č. 14 v DPS Slatiňany paní Růženě Horákové od 1.3.2004
e)
uzavření veřejnoprávní smlouvy na zajištění přestupkové agendy mezi Městem Slatiňany a obcí Orel, s platností od 1.3.2004
f)
uzavření veřejnoprávní smlouvy na zajištění přestupkové agendy mezi městem Slatiňany a obcí Svídnice, s platností od 1.3.2004
g)
ukončení Smlouvy č. 30/98 o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 17.9.1998 s paní Ivanou Sedlákovou, dohodou ke dni 29.2.2004
h)
ukončení Smlouvy č. 30/98 o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 17.9.1998 s paní Ivanou Hrnčířovou ke dni 29.2.2004
i)
uzavření nové smlouvy o nájmu nebytových prostor (místností č. 3 a 4) domu čp. 21 ve Slatiňanech o celkové výměře 20 m2 s paní Hrnčířovou Ivanou (společně se slečnou Eliášovou) s účinností od 1.3.2004
j)
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor (místností č. 3 a 4) domu čp. 21 ve Slatiňanech o celkové výměře 20 m2 se slečnou Eliášovou Klárou (společně s paní Hrnčířovou) s účinností od 1.3.2004
k)
navýšení nájemného z pronájmu nebytových prostor Společenského domu pro rok 2004 na: a) 1 500,-Kč dětské organizaci ROBI Slatiňany
b) 1 875,-Kč Junáku - svazu skautů a skautek, středisku Slatiňany
l)
900,-Kč Českému rybářskému svazu místní organizaci Slatiňany
m)
záměr pronájmu části pozemkové parc. č. 74/4 o výměře cca 80 m2 v kat. území
Slatiňany
n)
záměr pronájmu st. parc. č. 1108 o výměře 16 m2 , části pozemkové parc. č. 706/10 výměře cca 110 m2 a části pozemkové parc. č. 419/8 o výměře cca 140 m2 v kat.území Slatiňany o) ukončení dohody č. 77/00 o dočasném užívání pozemku,. uzavřené dne 24.8.2000 s panem Vondráčkem Jiřím ke dni 31.3.2004
p)
uzavření smlouvy o pronájmu části pozemkové parc.č. 651 o výměře 30 m2 v kat. Slatiňany s panem ing. Stanislavem Drahošem
q)
uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 19.6.1996 se společností Oseva Agri Chrudim
r)
uzavření smlouvy o výpůjčce části st. parc. č. 78/1 o výměře 5 m2 , části pozemk. parc. č. 722 o výměře 161 m2, části pozemkové parc.č. 2/2 o výměře 40 m2, části pozemkové parc.č. 766 o výměře 435 m2 a části pozemkové parc.č. 723 o výměře 670 m2 v kat. území Slatiňany s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
s)
zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 665/4 v kat. území Slatiňany, které bude spočívat v právu zřizovat a provozovat zařízení veřejného rozvodu elektřiny. Náhrada za zřízení věcného břemene je stanovena ve výši 1400-Kč
t)
zřízení věcného břemene na části pozemkové parc. č. 665/4 v kat. území Slatiňany, které bude spočívat v právu zřizovat a provozovat zařízení veřejného rozvodu plynu. Náhrada za zřízení věcného břemene je stanovena ve výši 500,-Kč
u)
finanční podporu republikové abilympiády 2004, kterou organizuje Občanské sdružení, Česká abilympijská asociace Pardubice, ve výši 3 000,-Kč
v)
odpisové plány na rok 2004 pro příspěvkové organizace města Slatiňany : Základní školu Slatiňany, Mateřskou školu Slatiňany, Školní jídelnu Slatiňany, Základní uměleckou školu Slatiňany
w)
závazné ukazatele na rok 2004 pro příspěvkové organizace města Slatiňany
x)
zakoupení nábytku ve výši 32 000,-Kč do druhé počítačové učebny Základní školy Slatiňany, v rámci uspořených financí z neinvestičního příspěvku na rok 2003
y)
cenu za nájem plochy hrobového místa ve výši 4,-Kč/m2 / rok a cenu za služby spojené s provozem, údržbou hřbitova a likvidací hřbitovního odpadu ve výši 35,-Kč/m2/ rok hrobového místa, poskytování pronájmu hrobových míst na dobu 5 let a ceník za nájemné z hrobového místa a služby s nájmem spojené s účinností od 1.3.2004
z)
pořadí stavebních společností a stavební společnost VCES a.s., Na Harfě 246/3, 190 05 Praha 9 jako zhotovitele na realizaci stavby kanalizace ‚Skrovád I. - III. etapa ve Slatiňanech - Škrovád
aa)
zadání veřejné zakázky malého rozsahu - Dodávky a osazení plastových oken v bytovém domě čp. 336, ul. Klášterní ve Slatiňanech firmě START s.r.o. Horní Suchá. Poptána byla dodávka a montáž 15 ks oken 1680 x 1870 mm a nabídnuta cena 210 704,-Kč. S ohledem na nabídnutou cena bude rozsah prací navýšen do výše prostředků, zařazených pro údržbu tohoto bytového domu.
bb)
Poskytnutí kopie Kontrolního protokolu o výsledku kontroly č. 03/17 - „Prostředky Státního fondu rozvoje bydlení“ Státnímu fondu rozvoje bydlení
3. Zrušuje:
a)
usnesení Rady města Slatiňany č. 24/2004 ze dne 28.1.2004 ve věci schválení výpovědi ze Smlouvy č. 30/98 o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 17.9.1998 s paní Ivanou Sedlákovou
b)
bod w) usnesení RM 21/2003 z 10.12.2003: w) změnu závazného ukazatele ZŠ Slatiňany - přesun 32 000,-Kč z investic na provoz: zakoupení nábytku ve výši 32 000,-Kč do druhé počítačové učebny Základní školy Slatiňany
4. Ukládá:
a)
tajemníkovi MěÚ předloží návrh využití území č. 7b) případně regulativy tohoto území a doporučuje MěÚ postupovat tak, aby byl zachován neomezený rozvoj území v této lokalitě (východně od lihovky)
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 11.duben 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany