Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
na velkoobjemový, bioodpad a nebezpečné složky komunálního odpadu budou přistaveny v těchto termínech a na těchto místech:

v Kunčí na návsi

13.3.2004

08,00 h - 10,00 h

v Trpišově na návsi

13.3.2004

10,30 h - 12,30 h

na Starém náměstí ve Slatiňanech

20.3.2004

08,00 h.- 10,00 h.

na návsi ve Škrovádě

20.3.2004

10,30 h - 12,30 h.


Uložení odpadů do přistavených kontejnerů bude zdarma pro trvale hlášené občany, vlastníky rekreačních objektů a pro FO a PO oprávněné k podnikání (na základě předložené smlouvy s městem Slatiňany).
Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou např.: lednice, televizory, baterie, barvy, znečištěné tkaniny od oleje, zářivky, asfalt s obsahem dehtu, nádobky od spreje atd.

Zpětný odběr některých výrobků

V zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech jsou taxativně vymezeny výrobky (viz níže), na které se vztahuje zpětný odběr.
Tento zpětný odběr jsou povinny zajistit fyzické či právnické osoby oprávněné k podnikání, které předmětné výrobky vyrábí nebo dováží.
Pro každého z nás to znamená, že pokud se pro nás stane výrobek nepoužitelným, můžeme ho bezúplatně předat k dalšímu využití nebo odstranění osobě, která jej vyrobila nebo dovezla.
Touto osobou bývá zpravidla poslední prodejce výrobku.
Poslední prodejce je povinen zajistit, aby byl spotřebitel informován o způsobu provedení zpětného odběru použitých výrobků. Pokud tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od spotřebitele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží.

Výrobky na které se zpětný odběr vztahuje:

  1. minerální oleje a oleje ze živičných nerostů jiné než surové,

  2. elektrické akumulátory,

  3. galvanické články a baterie,

  4. výbojky a zářivky,

  5. pneumatiky, chladničky používané v domácnostech

Petra Medunová, HSO

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 2.březen 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany