Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Rada města

 1. Bere na vědomí:

 1. stav majetku 31.12.2003

Majetek města

200 454 781,75 Kč

Zásoby

39 450,79 Kč

Pohledávky

2 492 107,75 Kč

Finanční prostředky na bank. účtech

11 018 277,12 Kč

Poskytnuté návratné výpom. mezi rozpočty

2 100 000,-- Kč

Poskyt. přechodné výpomoci fyzickým osobám

1 531 945,80 Kč

Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (FRB)

2 100 000,-- Kč

Krátkodobé závazky

1 619 744,98 Kč

Bankovní úvěry a půjčky

20 941 348,33 Kč

Podrozvahová evidence

40 477 091,-- Kč


 1. ukončení smlouvy o nakládání s odpadem č. 2/02s panem Liborem Hromádkou – EKUS, IČO: 43460160, Zderaz dohodou ke dni 31.12.2003

 2. uzavření smlouvy o nakládání s odpadem s účinností od 1.1.2004 s novou oprávněnou osobou (příjemcem odpadu), akciovou společností TS města, Bystřice pod Pernštejnem, kterou na základě pověření zastupuje ve věcech technických a smluvních pan Libor Hromádka, bytem Zderaz


 1. Schvaluje:

 1. úpravu závazných ukazatelů na rok 2003 pro příspěvkovou organizaci Mateřskou školu Slatiňany:

Neinvestiční příspěvek v celkové výši 1 150 300,-Kč, dle rozpisu:

  1. na opravy a údržbu 402 500,-Kč

  2. na provoz 747 800,-Kč

Investiční dotace ve výši 40 000,-Kč

 1. zřízení věcného břemene na pozemek parc.č. 649/3 v kat. území Slatiňany, které bude spočívat v právu společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim a.s. vstupovat na předmětný pozemek za účelem provedení kontroly, údržby, opravy, rekonstrukce nebo výměny vodního díla (vodovodního řádu). Náhrada za zřízení věcného břemene ve výši 2 310,-Kč a náklady spojené se zápisem práva do katastru nemovitostí uhradí společnost Vodovody a kanalizace, a.s. jako oprávněná z věcného břemene

 2. záměr výpůjčky části st. parc. č. 78/1 o výměře 5m2, části pozemkové parc. č. 722 o výměře 161 m2, části pozemkové parc. č. 2/2 o výměře 40 m2, části pozemkové parc. č. 766 o výměře 435 m2 a části pozemkové parc. č. 723 o výměře 670 m2 v kat. území Slatiňany

 3. záměr pronájmu části pozemkové parc. č. 651 o výměře cca 30 m2 v kat. území Slatiňany

 4. záměr pronájmu nebytových prostor společenského sálu v přízemí domu č.p. 287 ve Slatiňanech o výměře cca 110 m2 včetně sociálního zařízení a šatny v přízemí domu

 5. vypovězení Smlouvy č. 30/98 o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 17.9.1998 s paní Sedlákovou Ivanou, bytem Slatiňany, Škrovád

 6. uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor o celkové výměře 49 m2 v přízemí úřadovny č.p. 11 ve Škrovádě s občanským sdružením Regenerační centrum Harmonie, Praha 10 zastoupeným předsedkyní Marií Zítkovou. Nebytové prostory nesmí být užívány pro podnikatelskou činnost. Nájem ve výši 1200Kč/rok

 7. přidělení bytu č. 15 v DPS Slatiňany paní Františce Bílové od 1.2.2004

 8. žadatelé o byt budou nadále vedeni v evidenci žadatelů o byt

 9. Sociální fond Městského úřadu Slatiňany pro rok 2004 – směrnice pro tvorbu a čerpání s uvedenými změnami

 10. provedení inventur za rok 2003 a výsledky inventarizace majetku a závazků města Slatiňany k 31.12.2003

 11. záměr na uzavření nájemní smlouvy za cenu obvyklou s firmou PE GAZ, a.s. International Masarykova nám. 62, Konice (umístění automatu na svíčky na hřbitově města Slatiňany)

 1. Ukládá:

  1. povinnost příspěvkovým organizacím:: Základní škola Slatiňany,, Základní umělecké škole Slatiňany, Mateřské škola Slatiňany a Školní jídelně Slatiňany – předkládat zřizovateli výkazy hospodaření za období:

I.čtvrtletí 2004

I.pololetí 2004

II.čtvrtletí 2004

rok 2004

  1. Petru Lukášovi připravit návrh prodeje bytů ve vlastnictví města Slatiňany

 1. Rozhodla:

 1. zaslat návrh na Ministerstvo místního rozvoje a Krajský úřad Pardubice připomínky vůči Ministerstvu pro místní rozvoj, resp. Krajskému úřadu Pardubického kraje, k paragrafovému návrhu nového stavebního zákona, konkrétně jeho § 15 – Obecné stavební úřady tak, že ve variantě odst. 1 písm. f) navrhuje vypustit podmínku „vykonávat působnost nejméně pro 3 další obce ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem“ a předkládá návrh MMR zachovat stavební úřad ve Slatiňanech

 1. Vyhlašuje:

 1. dnem 2.2.2004 výběrové řízení pro poskytování půjček na rozšíření bytového fondu a zvelebení obytných budov z Fondu rozvoje bydlení města Slatiňany v roce 2004

 1. Jmenuje:

 1. komisi pro vyhodnocení žádostí o půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Slatiňany takto:MVDr. Ivan Jeník, Petr Lukáš, Ing. Jiří Hodic, Miloslava Hejzlarová, Antonín Odvárka, Lenka Březinová

 1. Doporučuje:

 1. uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Chrudim a Městem Slatiňany k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku ve správním obvodu města Slatiňany v rozsahu vymezeném touto smlouvou + rozšíření o bod c) zajištění veřejného pořádku ve správním obvodu města Slatiňany

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 2.březen 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany