Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 města Slatiňany, kterou je stanoven systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálních územích města Slatiňany, včetně systému nakládání se stavebním odpadem, vyplývá pro každého z nás povinnost odkládat odpad na místech k tomu určených a tento odpad odděleně shromažďovat a třídit.

Třídění odpadu (barevné kontejnery po městě)

K třídění odpadu je umístěno na celém území města Slatiňany celkem 62 kontejnerů

(z toho 21 na skleněný odpad, 14 na papír a 27 na plasty).

Koncem roku 2003 vznikly tato nová hnízda na odkládání vytříděných složek odpadu:

  1. v ul. Palackého u České spořitelny a. s. (plasty, sklo, papír)

  2. u Jídelny města Slatiňany (plasty, sklo, papír)

  3. ve Škrovádě u areálu ve správě státního podniku Národní hřebčín Kladruby n. L. (směrem na Trpišov) – plasty, sklo

  4. v ul. Družstevní (druhé hnízdo na sídlišti) – plasty, sklo, papír

Pokyny pro správné třídění (co vhazovat a nevhazovat do kontejnerů pro jednotlivé komodity):

Sklo

Vhazovat: bíle nebo barevné sklo, sklenice, odzátkované lahve, střepy,…

Vše vymyté, aby nedocházelo ke hnití zbytků obsahu. Vhodné je obaly zbavit papírových etiket.

Nevhazovat: keramiku, porcelán, uzávěry lahví, drátované sklo, zrcadla, zářivky, žárovky,..

Papír

Vhazovat: noviny, časopisy, knihy bez vazby, sešity, kartony, lepenka, papírové sáčky,..

Nevhazovat:voskovaný papír, pauzák, omyvatelný a tvrzený papír, použité hygienické potřeby, dětské plenkové kalhotky a hygienicky závadný papír, papír kombinovaný s kovovou či plastovou fólií (nápojové krabice tzv. tetrapaky, sáčky od polévek v prášku,..) a jiný potažený papír, dehtovaný a asfaltovaný papír, papír umaštěný a znečištěný potravinami, lepidlem,.., pytle vystužené plastem, pytle od chemikálií a od cementu, bezdřevý papír (pergamen), vazby knih,…

Plasty

Vhazovat:plasty teplem tvárné – duté plastové předměty jako jsou lahve a kanystry od nápojů, pochutin, potravin, kosmetických přípravků, pracích, čisticích a avivážních prostředků, přípravků bytové chemie, kelímky, vědra, nádoby a nejrůznější stolní a kuchyňské náčiní z plastů, plastové části hraček, domácích spotřebičů a nejrůznějších výrobků, dále části obalů a výrobky z pěnového polystyrenu, fóliové materiály jako jsou odnosné tašky, sáčky od mléka, igelitové tašky, pytle, sáčky, obalové fólie

Vše vymyté, aby nedocházelo ke hnití zbytků obsahu. Vhodné je obaly zbavit papírových etiket.

Pro hospodárné využívání kontejnerů, které přispívá ke snížení nákladů spojených s likvidací odpadu, je nutné vhazované předměty, především obaly, řádně sešlápnout.


Nevhazovat:obaly od nebezpečných látek (pytle od hnojiv apod.), podlahové krytiny, plastové tapety, novodurové trubky a textilie všech druhů, pěnové materiály (kromě pěnového polystyrenu) jako je molitan nebo pryž, odpadové trubky z PVC a všechny ostatní výrobky z tohoto materiálu, elektrické kabely a plastové díly s kovovými částicemi, další předměty jako videokazety, skelné lamináty, bakelit, pneumatiky, izolace el. kabelů,.., výrobky z pryže, tetrapakové obaly od nápojů a všechny ostatní neplastové předměty

Výše uvedené vytříděné složky komunálního odpadu, které nelze vložit do kontejnerů z důvodu jejich přeplnění, neodkládejte do okolí kontejnerů, ale využijte kontejnerů ostatních, případně si odpad ponechejte do doby jejich vyprázdnění!!!

Vytříděné složky odpadu, které nelze vložit do kontejnerů pro svůj objem, taktéž neodkládejte do okolí kontejnerů, ale ponechte si jej do doby konání mobilního svozu.

Termíny těchto svozů jsou 2. a 3. sobota v březnu a listopadu a 3. sobota v červnu a srpnu. Konkrétní svozová místa Vám budou oznámena prostřednictvím Ozvěn Slatiňan.


Hřbitov


Upozorňujeme občany, že objemný kontejner umístěný na hřbitově slouží výhradě k ukládání biologického odpadu, který vzniká z hrobového místa a jeho bezprostředního okolí.

Tímto biologickým odpadem jsou např. uhnilé květiny (bez stuh a celofánu), shrabané listí, plevel, tráva apod., v žádném případě PET lahve, kalíšky od svíček, skleněné nádoby, igelity a jiné podobné odpady.

K uložení plastového a skleněného odpadu jsou vedle objemného kontejneru umístěny kontejnery na separovaný odpad.

Bojujme společně, aby bylo naše město čistější!!!

Petra Medunová, správa majetku

Autor: , Trvalý odkaz, Radnice, Město, 10.únor 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany