Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Po loňské poměrně mírné zimě je v zimním období 2003-2004 zaznamenáváno častější a mnohdy i intenzivní sněžení, což přináší vlastníkům nemovitostí též povinnost zajišťovat schůdnost přilehlého chodníku. Pracovníky Městského úřadu Slatiňany bylo opakovaně zjištěno, že mnoho chodníků nebylo očištěno od sněhu nebo náledí, nebyla zajištěna bezpečnost chodců, chodníky i přes dostatek posypového materiálu, zůstaly neposypány.

Podle § 27, odst. (4) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit nebo u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit. Městský úřad Slatiňany žádá proto znovu důrazně občany, aby udržovali schůdnost místních komunikacích tak, jak jim to ustanovení zákona o pozemních komunikacích ukládá a vyloučili tak riziko úrazu chodců.

Dále Městský úřad žádá vlastníky a provozovatele motorových vozidel, která odstavují nebo parkují svoje vozidla na místních komunikacích, aby v zimním období toto omezili na nezbytně nutnou míru tak, aby nebylo ztíženo nebo úplně zamezeno průjezdu vozidel, zajišťujících zimní údržbu (pluhování, posyp) a tím znemožněno nebo omezeno provedení zimní údržby ulic města.

Antonín Odvárka, vedoucí OVŽP
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 10.únor 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany