Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Zastupitelstvo města

 1. Bere na vědomí:

 1. změnu rozpočtu č. 15 schválenou usnesením RM ze dne 17.12.2003

 2. na základě zrušení § 86 z.č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů pozbývá platnosti pověření zaměstnanců MěÚ Slatiňany k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku

 1. Schvaluje:

 1. program jednání 9. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany


 1. záměr prodeje zastavěných pozemků a pozemků nezbytně nutných k provozu úpravny vody MONACO, konkrétní výměra bude upřesněna do doby projednávání vlastního záměru

 2. jako způsob dofinancování výstavby jednotné kanalizace Škrovád I.-III. etapa přijetí dlouhodobého úvěru od peněžního ústavu vybraného ve výběrovém řízení

 3. změnu rozpočtu č. 16 města Slatiňany na rok 2003 v příjmové i výdajové části na celkovou částku 71.760.500,-Kč

 4. odložit projednání bodu č. 4/9 na příští zasedání

 5. změnu US ZSJ Kunčí, spočívající v doplnění možnosti umístění jednoho rodinného domu na pozemku parc. č. 34 v kat. území Kunčí

 1. Ukládá:

 1. radě města Slatiňany připravit upřesněné podklady pro příští jednání ZM k bodu č. 4/9

 2. odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu jako orgánu územního plánování města: zajistit zapracování této změny a již dříve schválených drobných změn do elaborátu US ZSJ

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 10.únor 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany