Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Rada města
1. Bere na vědomí:

a) výsledek hospodaření v městských lesích za 3. čtvrtletí roku 2003
b) výsledek hospodaření města Slatiňany za III. čtvrtletí
c) výsledek hospodaření Základní školy Slatiňany za III. čtvrtletí 2003
d) výsledek hospodaření Mateřské školy Slatiňany za III. čtvrtletí 2003
e) výsledek hospodaření Školní jídelny Slatiňany za III. čtvrtletí í 2003
f) výsledek hospodaření Základní umělecké školy Slatiňany za III. čtvrtletí 2003
g) zprávu o dokončených a rozpracovaných akcích v roce 2003
h) zadání zakázky malého rozsahu

a) výsledek hospodaření v městských lesích za 3. čtvrtletí roku 2003

1) stavby „Odvodnění silničního příkopu v Trpišově“ společnosti INSTAV Hlinsko v Čechách
2) Stavby „Dřevník pro bytovou jednotku na Starém náměstí č.p. 12 Slatiňany“ společnosti Stavební a pece spol. s.r.o. Chrudim
3) Stavby „Rekonstrukce bytové jednotky č. 1 v Tyršově ulici č.p. 529 Slatiňany“ společnosti Stavební a pece spol. s.r.o. Chrudim

i) nabídku agentury pro budování identity a komunikací FASTER s.r.o.

2. Schvaluje:

a) udělení výjimky provozovateli Star Clubu ve Slatiňanech z obecně závazné vyhlášky Města Slatiňany č. 5/2001 o zajištění veřejného pořádku při pořádání hudebních produkcí na území města od 1.11.2003 do 31.12.2003 každý pátek a sobotu a dále v termínech 24. a 31.12.2003 a 1.1.-3.1.2004 v době od 22.00 hod. do 04.00 hod.
b) cenu za pronájem pozemků (kromě pozemků užívaných na sekání trávy a pro podnikatelské účely) ve vlastnictví města Slatiňany:

1. ve výši 4,-Kč/m2/rok užívání v případě, že se jedná o pozemek, který má výměru menší nebo rovno 500m2, a tvoří jednotný celek s další nemovitostí nájemce nebo rodinných příslušníků nájemce. Nemovitostí nájemce nebo rodinných příslušníků nájemce se pro tento účel rozumí např. dům s č.p. nebo pozemek, nikoliv však stavba s č. evidenčním a drobné a jednoduché stavby s účinností od 1.1.2004
2. ve výši 2,-Kč/m2/rok užívání v případě, že se jedná o pozemek, který má výměru větší než 500m2, a tvoří jednotný celek s další nemovitostí nájemce nebo rodinných příslušníků nájemce. Nemovitosti nájemce nebo rodinných příslušníků nájemce se pro tento účel rozumí např. dům s č.p. nebo pozemek, nikoliv však stavba s č. evidenčním a drobné a jednoduché stavby s účinností od 1.1.2004

c) uzavření smlouvy o pronájmu pozemku parc.č. 534/10 o výměře 68 m2 v kat. území Slatiňany s paní Davídkovou Lenkou, Slatiňany
d) uzavření smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 76/31 o výměře 912 m2 v kat. území Trpišov s manželi Vincenciovými, Slatiňany
e) záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 49 m2 v přízemí úřadovny č.p. 11 ve Škrovádě
f) zřízení věcného břemene na částech pozemků parc.č. 496/17 a 248/2 v kat. území Trpišov, které bude spočívat v právu akciové společnosti Východočeská energetika, Sladkovského 215, Hradec Králové zřizovat a provozovat zařízení veřejného rozvodu elektřiny
g) zřízení věcného břemene na částech pozemků parc. č. 647/1, 192/7, 647/2, 192/8 a 192/1 v kat. území Slatiňany. Které bude spočívat v právu akciové společnosti Východočeská energetika, Sladkovského 215, Hradec Králové zřizovat a provozovat zařízení veřejného rozvodu elektřiny
h) Pozvání ředitele Správy městských lesů Chrudim ing. Zdeňka Odvárku na jednání rady města ve věci projednání rozpočtu a projektů pěstební a těžební činnosti pro rok 2004
i) Úpravu závazných ukazatelů převodem finančních prostředků v celkové výši 95 000,-Kč z oprav do provozních nákladů . Závazným ukazatelem po změně je výše poskytnutého investičního příspěvku v celkové výši 2 528 500,-Kč a investiční dotace 32 000,-Kč
Neinvestiční příspěvek je rozdělen:
a) opravy 250 000,-Kč
b) provozní náklady 2 278 500,-Kč
j) změnu rozpočtu č. 12 města Slatiňany na rok 2003 v příjmové i výdajové části na celkovou částku 53 377 300,-Kč
k) pravidla pro poskytování finančních příspěvků – grantů z rozpočtu města společenským, sportovním a kulturním organizacím a institucím, které mají sídlo na území města Slatiňany a jejich zřizovatelem není město Slatiňany
l) postup při zadávání oprav, úprav rekonstrukcí nemovitého majetku u příspěvkových organizací
m) použití znaku města Slatiňany firmě ZÁPALKA, Bělohorská 7, Plzeň pro reklamní účely

3. Ukládá:

a) tajemníkovi zajistit inventarizaci majetku města za rok 2003 v souladu s platnými předpisy, seznámit předsedy dílčích inventarizačních komisí se jmenováním do funkce proškolit je o způsobu provádění inventur

4. Jmenuje:

a) hlavní inventarizační komisi (HIK) pro provedení řádné inventarizace majetku města za rok 2003.
Předseda HIK: MVDr. Ivan Jeník
Členové: Ing. Dagmar Fryšová, Petr Lukáš, Ing. Jiří Hodic, Miloslava Hejzlarová, Otto Pleninger, Jana Tesařová, Dana Česalová, Lenka Březinová

5. Pověřuje:

a) HIK stanovit způsob využití případného přebytečného a neupotřebitelného majetku

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 7.prosinec 2003
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany